"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-05-05 Uppdaterad: 2023-05-11, 15:43

Digital satsning på de pedagogiska samtalen under vårpromotionen

NYHET Fredag den 12 maj arrangeras de pedagogiska samtalen i Vardagsrummet i Humanisthuset. Numer satsas det även särskilt på de digitala sändningarna. – Vi vill att så många som möjligt ska kunna lyssna till tips och insikter från några av universitetets skickligaste pedagoger, säger Elena Lindholm, docent i spanska och övermarskalk vid akademiska högtider.

Text: Johanna Fredriksson

Varje år utses pedagogiska pristagare vid Umeå universitet. Priset ges till lärare och studievägledare som gjort sig särskilt förtjänta att uppmärksammas för sin pedagogiska gärning – det kan vara för ett särskilt stort engagemang, en uppskattad metod eller förmåga att stimulera och nå ut (se faktaruta nedan för motiveringar till de olika pristagarna).

Priset delas ut av fakulteterna, Lärarhögskolan och studentkårerna. Nomineringarna kommer från studenter och lärarkollegor.

– Att ha bra lärare är en av grundbultarna för att hålla god kvalitet vid lärosätet. Att vara skicklig i sin undervisningspraktik är oerhört viktigt för universitetet, säger Elena Lindholm. 

Samtal öppen för alla

I samband med Vårpromotionen uppmärksammas de pedagogiska pristagarna extra, dels under ceremonin men också genom publika samtal, som arrangeras i Vardagsrummet, Humanisthuset under fredagen den 12 maj. Samtalen leds av moderatorerna Karin Danielsson och Lars-Daniel Öhman.

Det är lite som Umeå universitets “Skavlan”.

Upplägget kan liknas med en talkshow med programledare och där gästerna även samtalar med varandra.

– Det är lite som Umeå universitets “Skavlan”, säger Elena Lindholm.

Samtalet handlar om undervisning och pedagogik, och kan även innehålla en del konkreta tips.

– Det är väldigt inspirerande att lyssna till de här lärarna, om hur de ser på sin lärarpraktik, hur de bemöter studenter, hur de lägger upp sin undervisning, vilka tankar de har om tendenser i samtiden och så vidare. Jag skulle verkligen rekommendera lärare och studenter att lyssna. Det ger väldigt mycket, säger Elena Lindholm.  

Det är också möjligt för publiken att ställa frågor under samtalet. 

Satsar mer på digitalt

Två år under coronapandemin var de akademiska högtiderna inställda. När det var möjligt att arrangera dem igen 2022 var antalet pristagare tredubbelt många, samtidigt fanns vissa restriktioner att förhålla sig till. Detta innebar att universitetet valde att satsa extra på de digitala sändningarna så att de skulle vara ett fullgott alternativ till att vara på plats fysiskt.  

– Vi ville att det inte bara skulle vara möjligt utan också givande och behagligt att följa med digitalt, säger Elena Lindholm.

Intresset för sändningarna var väldigt stort – över 850 visningar registrerades i realtid och i efterhand har drygt 2000 visningar sammanlagt registrerats.  

I år finns inga restriktioner att ta hänsyn till, men den digitala satsningen består.  

– Vi tror att det finns intresse. Det kan vara från personer som inte är på plats i Umeå, men också folk som är upptagna under förmiddagen men ändå vill se delar av samtalen. Vi vill möjliggöra att fler än de som ryms i Vardagsrummet ska kunna få se. Detta blir också ett sätt för familj, vänner och bekanta att kunna se samtalen, säger Elena Lindholm.

Se den digitala sändningen på live.umu.se

Vetenskapliga pristagare håller föredrag

Rektor Hans Adolfsson inleder de pedagogiska samtalen och innan det kommer mottagarna av de vetenskapliga priserna att hålla korta föredrag. Allt detta äger rum i Vardagsrummet, Humanisthuset, fredag den 12 maj samt sänds digitalt på live.umu.se. Sändningen kommer därefter att finnas tillgänglig under 14 dagar. 

Pristagare som uppmärksammas

Medicinska fakultetens pedagogiska pris

Docent Ulrika Ottander, Institutionen för klinisk vetenskap, får priset för sitt arbete med pedagogiska modeller för helhetsbedömning av patienter och metoder för kliniska undersökningar. Hon driver pedagogisk utveckling genom seminarieserier och i arbetet med nya 6-åriga läkarprogrammet samt är en mycket uppskattad kollega och lärare.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris

Caroline Blomquist, lektor vid Institutionen för ekologi, geovetenskap och miljö, får priset för sina högt uppskattade insatser som lärare, sitt dedikerade och starka pedagogiska ledarskap, samt sitt stora engagemang att utveckla kurser och program, exempelvis inom hållbar utveckling, jämställdhetsintegrering och studentcentrerat lärande.

Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris

Universitetslektor Jessica Fahlén, docent Malin Harryson Näsholm, universitetslektor Sofia Isberg, universitetslektor Maria Karlsson, docent Ulrica Nylén, universitetslektor Tomas Raattamaa och professor Magnus Wikström vid Handelshögskolan vid Umeå universitet får priset för sitt systematiska arbete med utvärdering för lärande och kvalitetsutveckling av processer och praktiker, vilket skapar ett brett engagemang bland lärarna och stimulerar studenterna till ansvarstagande över den egna lärandeprocessen.

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris

Universitetslektor Torkel Molin, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, får priset för en pedagogisk gärning som bygger på gedigna kunskaper om kulturarvssektorn och kulturellt entreprenörskap. Hans rutin, ständigt pågående pedagogiska förnyelsearbete och tillit till studenternas självständiga förmågor gör honom uppskattad som lärare.

Lärarhögskolans pedagogiska pris

Universitetslektor Anders Steinvall, Institutionen för språkstudier, får priset för att han är en kunnig lärare som skapar ett gott klimat i klassrummet genom sitt engagemang och förmåga att se och inkludera alla studenter i undervisningen. Han gör svåra ämnen lättillgängliga genom att undervisa på ett intresseväckande sätt.

Umeå studentkårs pedagogiska pris

Universitetslektor Jan Leidö, Juridiska institutionen, får priset för sitt outtröttliga engagemang för undervisning inom området juridik och han har en passion för ämnet som speglas i hans undervisning. Han engagerar sig i varje students utveckling, och finns alltid tillgänglig för hjälp och stöd med studenternas frågor. 

Umeå medicinska studentkårs pedagogiska pris för grundutbildning

Första forskningsingenjör Anna Åberg, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, får priset för ett fantastiskt arbete med laborationer och tillhörande undervisning. Hon lär studenter att ta eget ansvar och tänka självständigt samtidigt hon finns där som ett stöd. Hon bryr sig om sina studenter och har ett brinnande engagemang för att undervisa. 
Priset delades ut vid kårens egen årshögtid.

Umeå medicinska studentkårs pedagogiska pris för forskarutbildning 

Första forskningsassistent Rebecca Wiberg, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, får priset för att hon alltid ser till doktorandens bästa. Hon är kvick, flexibel och problemlösningsorienterad. Hon skapar ett öppet och tryggt klimat för doktoranden samtidigt som hon sätter höga krav och undervisar med kvalitet. Rebecca är en förebild och inspirerar fler att vilja vara en ödmjuk samt ambitiös forskare. 
Priset delades ut vid kårens egen årshögtid.

Umeå naturvetar- och teknologkårs pedagogiska pris 2022

Universitetslektor Krister Wiklund, Institutionen för fysik, får priset för sitt engagemang som lärare i kursen strömningslära. Genom sin förmåga att konkretisera ett komplicerat ämne lyckas han göra det både spännande och förståeligt för studenterna. 
Priset delades ut vid kårens egen årshögtid.

Umeå naturvetar- och teknologkårs pedagogiska pris 2023

Professor Alexandre Bartel, Institutionen för datavetenskap, får priset för sin insats som lärare i kursen datorsäkerhet. Som ny kursansvarig för kursen lyckades han med stort engagemang och kunskap i ämnet skapa en kreativ och inspirerande lärmiljö för studenterna. 
Priset delades ut vid kårens egen årshögtid.

Umeå studentkårs studievägledarpris

Universitetsadjunkt Gudrun Hedberg, Institutionen för socialt arbete, får priset för sitt hårda arbete inom studievägledning. Hon genomför ett gediget arbete för att nå ut till alla sina studenter. Hennes stöd för studenter med särskilda behov och kontinuerliga kompetensutveckling är exemplariska och förtjänar att belysas.

Várdduos vetenskapliga pris

Professor Daniel Lindmark, Institutionen för idé och samhällsstudier, får priset för framstående och betydelsefulla insatser inom samisk forskning. Han har gjort stora avtryck inom både forskning och folkbildning, där vitboken om Svenska kyrkan och samerna tillmäts särskild vikt.

Umeå kommuns vetenskapliga pris

Postdoktor Irina Mancheva, Statsvetenskapliga institutionen, får priset för sitt bidrag med kunskap om hur EU:s vattendirektiv tillämpas inom skogspolitiken. Forskningen kopplar både till klimatförändringar och en stigande konfliktnivå kring skogens olika naturvärden och skötsel.