"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-04-05 Uppdaterad: 2023-04-06, 10:36

Ett år sedan universitetet utvärderades – detta har hänt

NYHET Förra våren utvärderades Umeå universitetets arbete med misskötsamhet av en extern utredare. Resultatet blev en rapport med 32 förbättringsförslag. I dag, ett år senare, är i princip alla av dem åtgärdade eller påbörjade. – Arbetet för en tryggare studie- och arbetsplats har haft särskilt hög prioritet de senaste åren, säger Hans Wiklund, universitetsdirektör.

Text: Johanna Fredriksson

Under hösten 2021 synliggjordes brister i universitetets arbete mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt hantering av situationer och ärenden som, trots nollvisioner, uppstår. För att ta reda på vilka brister som fanns och få stöd i hur bristerna kan åtgärdas tillsattes den externa utredaren Karin Röding att utvärdera universitetets hantering av misskötsamhet. Den 5 april 2022 överlämnade hon en rapport som bland annat innehöll 32 framåtsyftande förslag på förändring.  

– Vi vill alla att Umeå universitet ska vara en trygg arbets- och studieplats som kännetecknas av en inkluderande kultur där jämställdhet, mångfald och lika villkor är självklart. För att inte riskera att det bara blir fina ord på ett papper krävs ett ständigt pågående arbete och ibland en genomlysning kring hur vi arbetar. Vi vet att det råder osäkerhet om hur universitetet hanterar misskötsamhet, och därför var det hög tid och kändes extra angeläget att genomföra den här utvärderingen, sade Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet, när rapporten överlämnades. 

Läs mer om rapporten som överlämnades i april 2022. 

Flera insatser har gjorts

Nu har ett år gått och i princip alla förslagen i rapporten har antingen åtgärdas eller påbörjats, en del av dem var påbörjade redan innan rapporten släpptes.  
Arbetet har bland annat inneburit vidareutveckling av handläggningsordningar när någon blir utsatt för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling, samt bildandet av stödteam för chefer som ska hantera ärenden.  
Fler genomlysningar av den egna organisationen har också gjorts på uppdrag av ledningen. Ett uppdrag gick till forskare vid Umeå centrum för genusstudier, att granska och synliggöra förekomst av sexuella trakasserier vid universitetet. Ett annat gavs till forskaren Ulrika Haake, att utreda universitetets lika villkor- och arbetsmiljöorganisationer. Hon lämnade över sin rapport i februari. Där pågår nu ett arbete med att se över universitetets organisation gällande lika villkor och arbetsmiljö.  

Läs mer om studien över sexuella trakasserier vid universitetet som färdigställdes i maj 2022. 

Läs mer om utredningen av lika villkor och arbetsmiljöorganisationen som presenterades i februari 2023. 

Universitetet har arbetat och arbetar även med intern kompetensutveckling. Prefekter, dekaner och andra på ledningsposition utbildas inom diskriminering (främst genusbaserad) genom föreläsningar och workshops med praktiska övningar. Under höstterminen 2022 anordnades en temadag om sexuella trakasserier för alla studenter och medarbetare.

Läs ett reportage om temadagen 

Stöd att anmäla

Diskriminering kan förekomma både omedvetet och medvetet, det kan vara engångshändelser och ske strukturellt. Det är oftast de som drabbas eller är nära drabbade som upptäcker missförhållanden. För att underlätta för studenter och medarbetare att anmäla och få stöd när det finns brister har universitetet skapat sidorna ”Om något händer”, samt upprättat en visselblåsarfunktion.

Hitta Om något händer”-sidorna  

Ny rutin med regionen

För snart ett år sedan initierade också Medicinska fakulteten ett arbete med att ta fram en rutin för samarbete med Region Västerbotten. Medicinska fakultetens medarbetare och studenter befinner sig ofta inom regionens verksamheter, till exempel under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU), forskarutbildning eller kliniskt kombinerade eller förenade anställningar. När två organisationer har ansvar för en person finns det risk att ärenden hamnar mellan stolarna. Därför finns det behov att ta fram tydligare rutiner för hur kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier ska hanteras när de ägt rum inom annan organisations verksamhet eller i interaktioner med personer under annan organisations ansvar.
Förslaget på ny rutin är nu under översyn av universitetets jurister.

Vi får aldrig tro att vi är klara, arbetet med detta måste vara levande.

Blir aldrig färdig

Umeå universitet har som arbetsgivare och utbildningsanordnare skyldighet enligt lag att motverka all typ av diskriminering och arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter. Det står också inskrivet i universitetets vision och värdegrund – som beskriver vilken organisation Umeå universitet vill vara. Flera större insatser har gjorts för att leva upp till detta det senaste året och arbetet fortsätter. 
– För att skapa och upprätthålla en jämlik och trygg studie- och arbetsmiljö krävs ett ständigt pågående arbete där vi både kompetensutvecklar oss och ger utrymme till samtalen. Men även att vi undersöker, analyserar, åtgärdar och följer upp när vi inte lever upp till vår vision och värdegrund. Vi får aldrig tro att vi är klara, arbetet med detta måste vara levande, säger Hans Wiklund, universitetsdirektör vid Umeå universitet.