"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-05-08 Uppdaterad: 2023-02-06, 13:58

Hur jobbigt kan det vara? - Mätning av fysisk belastning bland äldre i fysiskt krävande yrken

NYHET Lisbeth Slunga Järvholm och Viktoria Wahlström har fått forskningsanslag för att studera belastningar i fysiskt tunga jobb. Anslagen kommer från AFA Försäkring och Stiftelsen Seniorhusen. Projektet använder en ny metod med en tröja som mäter både hjärtfrekvens och muskuloskeletal belastning. Syftet är att ta fram en användarvänlig mätmetod som kan användas av företagshälsovård. Målet är att underlätta för t ex äldre att kunna vara kvar i arbetet med god hälsa.

Text: Viktoria Wahlström

Fysiskt tunga arbeten har minskat, men förekommer fortfarande inom t ex vård och omsorg, byggnadsindustrin, storkök och lokalvård. Arbeten med höga fysiska krav kommer att finnas även i framtiden.

För att uppnå ett hållbart arbetsliv krävs arbetsmiljöer som anpassas till människors fysiska förutsättningar. Forskning har visat att möjligheterna till ett långt arbetsliv och friskt åldrande varierar kraftigt mellan olika yrken, sektorer och samhällsgrupper. Det är välkänt att många med fysiskt tunga arbeten inte klarar att arbeta fram till pensionen. Besvär från rörelseapparaten är vanliga orsaker till sjukskrivning och tidig pension. Forskning har också visat en ökad risk för hjärtkärlsjukdom och för tidig död hos personer som har haft fysiskt tunga arbeten.

Vår fysiska kapacitet minskar med åldern, men påverkas också av sjukdomar och fysisk träning. I takt med att vi förväntas arbeta allt längre upp i åldrarna, kommer fler med lägre fysisk maxkapacitet och fler med sjukdomar att arbeta. Det blir då viktigt att kunna mäta, bedöma och hantera de fysiska kraven i ett arbete utifrån en särskild individs förutsättningar. Möjligheterna till prevention inom detta område får anses vara stora. Men det behövs metoder som är enkla att använda, t ex i företagshälsovård. En utveckling av användarvänliga, objektiva och väl validerade metoder ger också bättre möjligheter att genomföra epidemiologiska studier av hög kvalitet i framtiden.

Hur går projektet till?

Professor Mikael Forsman och medarbetare har tagit fram en prototyp på ett system med externa sensorer kopplade till en smartphone. Sensorerna sitter i en funktionströja och mäter ledvinklar, rörelsehastighet, och hjärtfrekvens. Vi kommer i det här projektet att utvärdera och vidareutveckla prototypens användarvänlighet i samarbete med forskarna vid KTH i Stockholm.

I projektet kommer vi att göra mätningar på anställda inom byggbranschen, äldrevård, storkök och städ. Vi vill studera nivån av fysisk belastning, men också variabiliteten både inom och mellan individer i samma yrke. Det är viktig kunskap när man ska förstå hur praktiska mätningar ska genomföras - räcker det att mäta en dag eller behöver man mäta flera dagar – men också för att olika variationsmönster sannolikt ger olika effekter på hälsan. Eftersom den fysiska kapaciteten minskar med åldern vill vi undersöka personer som är 55 år eller äldre. Med mätningarna planerar vi också att börja bygga en kohort av anställda, som vi sedan kan följa upp för att öka kunskapen om vad som ligger bakom att man kan fortsätta arbeta fram till hög pensionsålder, dvs. 67-69 år.

Vad är syftet med studien?

Studien kommer att ge ökad kunskap om hur tungt det idag är att arbeta inom storkök och omvårdnad, städ och byggarbeten. Att få en objektiv mätmetod för att förstå graden av fysisk belastning hos en specifik individ kan ha stort värde t.ex. i samband med arbetsrehabilitering. I förlängningen tänker vi också att projektet kommer att ge kunskap om lämpliga arbetsmiljöinriktade åtgärder och om hur individens resurser kan stärkas, t ex genom fysisk träning.

 

Delaktiga i projektet

Utöver dessa deltar Mikael Forsman, Fahrad Abtahi och Liyun Yang vid KTH i Stockholm.

 

Beviljade medel för projektet är 4,9 miljoner kronor från AFA Försäkring och 1,2 miljoner kronor från Stiftelsen Seniorhusen.

Länk till pressmeddelande på AFA Försäkring