Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kemikalier och avfall

Att undvika och begränsa spridning av farliga ämnen och hushålla med resurser är viktiga delar i en hållbar samhällsutveckling. Inom universitetets verksamheter finns över 10 000 olika kemikalier vilka måste hanteras på ett säkert sätt.

Kemikalieanvändningen vid universitetet genererar omkring 8 000 kg farligt avfall per år och genom att systematiskt verka för att byta ut farliga ämnen mot mindre farliga, till exempel genom att ställa krav på varors och produkters kemikalieinnehåll vid upphandling och inköp, kan påverkan på miljön och människors hälsa minska.

Utöver farligt avfall genereras ungefär 350 ton övrigt avfall per år från universitetets verksamheter. Det mesta av detta avfall förbränns idag, antingen som osorterat eller som utsorterat brännbart avfall. En annan relativt stor fraktion är elektronikavfall. Därutöver finns överblivet material i form av möbler, inventarier och utrustningar, vilket uppstår vid till exempel ombyggnationer.

För att minska miljöpåverkan från avfallshanteringen behövs en fungerande utsortering. Ett universitetsövergripande källsorteringssystem är dessutom viktigt för att manifestera för medarbetare, studenter och besökare att universitetet tar miljö, klimat och hållbarhet på allvar. Genom återbruk av möbler, inventarier och utrustning kan fler cirkulära flöden skapas och resursförbrukningen minska.

Inriktningsmål till år 2030

Handlingsplan för klimat och hållbarhet innehåller inriktningsmål och övergripande aktiviteter för fokusområdet kemikalier och avfall för perioden 2021-2023 med sikte mot 2030.
Mängden brännbart avfall respektive farligt avfall ska minska.

Globala målen

Genom aktiviteter inom området Kemikalier och avfall bidrar universitetet till de globala hållbarhetsmålen 12 Hållbar konsumtion och produktion, 3 God hälsa för alla, 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 14 Hav och marina resurser, samt 13 Bekämpa klimatförändringarna.