"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kvalitetsarbete i utbildning

Umeå universitet har ett sammanhållet kvalitetssystem för utbildning som är integrerat i lärosätets verksamhetscykel. Kvalitetssystemet bygger på nio aktiviteter som stödjer, utvecklar och synliggör det systematiska kvalitetsarbetet. Aktiviteterna omfattar sammantaget universitetets samtliga organisatoriska nivåer och genomförs i olika tidscykler.

Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning ska bidra till studenters lärande och stödja hela utbildningsprocessen genom att identifiera ansvar samt synliggöra regelverk och förväntade aktiviteter för berörda aktörer på olika nivåer inom universitetet.

Läs Umeå universitets Kvalitetssystem för utbildning i sin helhet

Aktiviteter i kvalitetssystemet

Nedan följer de aktiviteter som ingår i Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning:

1. Studentundersökningar

Umeå universitet har fyra centralt initierade enkäter riktade mot studenter och doktorander. Enkäterna inhämtar information om studenters synpunkter, omdömen och erfarenheter av såväl utbildning som lärande- och forskningsmiljö. Genom enkäterna tar studenterna en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Läs mer

2. Studentkårsskrivelsen

Studentkårsskrivelsen sammanställs gemensamt av studentkårerna vart tredje år. Genom studentkårsskrivelsen har studentkårerna möjlighet att framföra synpunkter på verksamheten. Studentkårsskrivelsen är ett sätt för studenterna att ta en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Läs mer

3. Kursutvärdering

Kursutvärderingarna är grunden för kontinuerlig utveckling av utbildningarna. Genom kursvärderingar inhämtas information om studenters och lärares synpunkter och erfarenheter av en kurs. Kursvärderingar ger också studenter möjlighet att reflektera över den egna lärprocessen och ta aktiv del i arbetet med att utveckla kursen. Kursutvärdering baseras på studenternas kursvärderingar samt andras, framförallt medverkande lärares synpunkter på och erfarenheter av en kurs.

Läs mer

4. Programvärdering

Alla programstudenter ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter på utbildningen som helhet. Genom programvärderingar inhämtas information om studenternas och lärarnas synpunkter och erfarenheter av en programutbildning. Programvärderingar ger också studenter möjlighet att reflektera över den egna lärprocessen och ta aktiv del i arbetet med att utveckla programmet. Syftet med programvärderingarna är att de ska leda till förbättring och utveckling av utbildningarna.

Läs mer

5. Säkring av nationella examensmål

Umeå universitet har att visa att studenter med beviljad examen på grundnivå och avancerad nivå uppnått respektive examens nationella examensmål. Examensmålsmatrisen tjänar som ett verktyg för att planera, utforma och analysera utbildning och som ett belägg för att utbildningen med progression svarar mot de nationella examensmålen. Examensmål för utbildning på forskarnivå följs upp genom den individuella studieplanen samt genom de rutiner som gäller för disputation.

Läs mer

6. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningsprogram och forskarutbildningsämne

I verksamhetsberättelsen sammanställs och analyseras information och data som genererats i aktivitet 1-5 samt aktivitet 7. Verksamhetsplanen syftar till att, med utgångspunkt från analysen i verksamhetsberättelsen, identifiera åtgärder för utveckling av utbildningsprogram och forskarutbildningsämnen. I aktivitet 6 ingår också uppföljning av tidigare års verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Läs mer

7. Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning

Syftet med den kollegiala externa granskningen är att den ska bidra till att säkra kvaliteten i utbildningens innehåll och genomförande samt ge stöd för kvalitetsutveckling.

Läs mer

8. Fakultetsaudit

Fakultetsaudit syftar till att, baserat på kollegiala synpunkter och rekommendationer, utveckla kvalitetsarbetet inom en verksamhet. Fakultetsaudit fokuserar på hur en fakultet, Lärarhögskolan eller en utvald förvaltningsenhet organiserar, stödjer och kvalitetsutvecklar utbildning. Fakultetsaudit ska bidra till en öppnare kvalitetskultur, nya kunskaper och ömsesidigt lärande.

Läs mer

9. Uppföljning och utvärdering av kvalitetssystemet

Genom intern uppföljning och extern utvärdering sker kontinuerlig utveckling och förnyelse av Umeå universitets kvalitetssystem.

Läs mer

 

Fakulteternas kvalitetsarbete

Senast uppdaterad: 2020-09-04