"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Karin Åström

Jur kand. 2005, Jur dr. 2014. Anställd vid Juridiska institutionen sedan 2006.
Tidigare anställd vid Kronofogden och Brottsoffermyndigheten, samt svensk expert åt Milieu Law & Policy Consulting.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Undervisning

Jag undervisar i främst folkrätt, mänskliga rättigheter och brottsofferrelaterade ämnen på juristprogrammet, polisutbildningen och statsvetenskapliga institutionens program Internationell kris- och konflikthantering.

Jag är ansvarig för kursen "Victimology" som är på gunrdläggande nivå och den avancerad kursen "Independent written essay within the field of constitutional law and human rights", samt har ett delat ansvar för det internationella magisterprogrammet "Constitutional Law and Human Rights".

Forskning

Min forskning kretsar främst kring olika typer av mänskliga rättigheter och hur de implementeras i nationella rättssystem.  Utifrån främst straffrättsliga utgångspunkter ställs övergripande frågor som: Vilka internationella åtaganden har Sverige förbundit sig till, hur har dessa implementerats och tillämpats, samt vilka rättsliga konsekvenser detta medför?

Forskningen avser även vissa straffrättsliga frågor i relation till andra rättsområden så som arbetsrätt, konstitutionell rätt och migration. Viss tvärvetenskaplig forskning bedrivs också gällande frågor om rättsliga konsekvenser, polisens utredningsarbete samt psykologiska reaktioner för brottsoffer. Här ingår bland annat forskning om rättsliga implikationer för utsatta migranter som utnyttjas i tvångsarbete. Som en del i denna forskning samarbetar jag med forskare vid Law School, Flinders University, South Australia. 

Tidigare forskning

Under våren 2018 påbörjades projektet "Offer för rasism" som bedrevs tillsammans med fyra andra forskare på juridiska institutionen (Görel Granström, projektledare, samt Therese Enarsson, Lena Landström och Ruth Mannelqvist). Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och avslutades under 2021.

Hösten 2015 inleddes ett EU-projekt kallat "The Lifecycle of a Hate Crime". Projektet bestod av en jämförelse mellan fem EU-länder avseende hur de rättsliga aktörerna i varje land arbetar med hatbrottsfrågor, både vad gäller lagstiftning och tillämpning. Projektet avslutades år 2018.

Jag disputerade 2014 med avhandlingen "Rättsliga åtgärder mot människohandel – att skydda offer eller möta hot". Avhandlingen behandlar internationella instrument om människohandel utifrån två skyddsobjekt, staten och brottsoffret. Detta för att undersöka hur Sverige har valt att lösa frågan om införlivning i svensk lagstiftning. I avhandlingen utgår jag ifrån att det vid införlivningen av internationella instrument om människohandel förekommer en intresseavvägning mellan det säkerhetshot människohandel kan innebära som en del av prostitution, illegal migration och den organiserade brottsligheten samt det skydd som offren har rätt till genom bland annat instrument om mänskliga rättigheter. Avhandlingen har ett tydligt brottsofferperspektiv där utgångspunkten ligger i den internationella rätten.

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2022, Vol. 109, (2) : 250-270
Enarsson, Therese; Åström, Karin
Europarättslig tidskrift, Europarättslig tidskrift 2022, Vol. 25, (3) : 415-436
Enkvist, Victoria; Åström, Karin
Brottsoffer: rättsliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 119-146
Åström, Karin
Barnkonventionen och skolan, Uppsala: Iustus förlag 2021 : 13-42
Åström, Karin
Freedom of Religion: an ambiguous Right an the Contemporary European Legal Order, Oxford: Hart Publishing Ltd 2020 : 75-98
Åström, Karin
Religion, migration och polisiärt arbete, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 47-66
Åström, Karin; Eklund Wimelius, Malin
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet
Granström, Görel; Åström, Karin
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 285-301
Åström, Karin; Granström, Görel
Brottsoffer: rättsliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2016 : 93-108
Åström, Karin
Socialmedicinsk Tidskrift, Stockholm: Stiftelsen Socialmedicinsk Tidskrift 2015, Vol. 92, (3) : 286-295
Åström, Karin
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 30
Åström, Karin
International Perspectives in Victimology, Tokiwa: 2013, Vol. 7, (2) : 25-35
Åström, Karin; Marmo, Marinella; Aird, Elyse
Rule of law promotion: Global perspectives, local applications, Uppsala: Iustus Förlag AB 2009 : 231-242
Åström, Karin
Lagstiftning i teori och praktik: Rapport från 2009 års forskningsinternat, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2009 : 107-116
Åström, Karin