Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Karin Åström

Karin Åström

Jur kand. 2005, Jur dr. 2014. Anställd vid Juridiska institutionen sedan 2006.

Har tidigare varit anställd som jurist vid Kronofogdemyndigheten samt Brottsoffermyndigheten.

Sedan år 2016 ingår jag som svensk expert vid översyn av implementeringsåtgärder av EU–rättsliga instrument inom ramen för DG HOME Framework contract on compliance assessment in the field of Migration and Home Affairs.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Undervisning

Jag undervisar i främst folkrätt, mänskliga rättigheter och brottsofferrelaterade ämnen på juristprogrammet och polisutbildningen. Som en del av det är jag ansvarig över kursen "Internationell rätt" på juristprogrammets termin 6.

Jag har kursansvar över den avancerade kursen "Rule of Law and International Organizations" på 15 hp, samt den grundläggande kursen Victimology på 15 hp som båda ges av juridiska institutionen. Från och med hösten 2018 ansvarar jag, tillsammans med Markus Naarttijärvi, över det nya magisterprogrammet "Constitutional Law and Human Rights".

Sedan är jag ansvarig över kursen "Internationell intervention och folkrätt" på 7,5 hp som ges statsvetenskapliga institutionen inom ramen för deras program Internationell kris- och konflikthantering. Jag undervisar också på andra kurser om internationell rätt, straffrätt, kriminologi och viktimologi.

Forskning

Min forskning kretsar kring implementering av internationell rätt i nationella rättssystem, mänskliga rättigheter, gränsöverskridande brottslighet och brottsofferfrågor. Utifrån olika typer av främst straffrättsliga karaktär ställs övergripande frågor som: Vilka internationella åtaganden har Sverige förbundit sig till, hur har dessa implementerats och tillämpats?

Nuvarande forskning

Under våren 2018 påbörjar jag projektet "Offer för rasism" som bedrivs tillsammans med fyra andra forskare på juridiska institutionen (Görel Granström, projektledare, samt Therese Enarsson, Lena Landström och Ruth Mannelqvist). Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Från och med hösten 2015 ingår jag i ett EU-projekt kallat "The Lifecycle of a Hate Crime". Projektet består av en jämförelse mellan fem EU-länder avseende hur de rättsliga aktörerna i varje land arbetar med hatbrottsfrågor, både vad gäller lagstiftning och tillämpning.

Viss tvärvetenskaplig bedrivs också gällande frågor om rättsliga konsekvenser, polisens utredningsarbete samt psykologiska reaktioner för brottsoffer.

Tidigare forskning

Jag disputerade 2014 med avhandlingen "Rättsliga åtgärder mot människohandel – att skydda offer eller möta hot". Avhandlingen behandlar internationella instrument om människohandel utifrån två skyddsobjekt, staten och brottsoffret. Detta för att undersöka hur Sverige har valt att lösa frågan om införlivning i svensk lagstiftning. I avhandlingen utgår jag ifrån att det vid införlivningen av internationella instrument om människohandel förekommer en intresseavvägning mellan det säkerhetshot människohandel kan innebära som en del av prostitution, illegal migration och den organiserade brottsligheten samt det skydd som offren har rätt till genom bland annat instrument om mänskliga rättigheter. Avhandlingen har ett tydligt brottsofferperspektiv där utgångspunkten ligger i den internationella rätten.

Annan relaterad forskning avser rättsliga implikationer för utsatta migranter som utnyttjas i tvångsarbete, främst tiggeri. Som en del i denna forskning samarbetar jag med forskare vid Law School, Flinders University, South Australia. Samarbetet har en tydlig komparativ prägel för att synliggöra skillnader och likheter mellan hur offer för människohandel identifieras och definieras i Sverige och Australien.

Freedom of Religion: an ambiguous Right an the Contemporary European Legal Order, Oxford: Hart Publishing Ltd 2020 : 75-98
Åström, Karin
Religion, migration och polisiärt arbete, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 47-66
Åström, Karin; Eklund Wimelius, Malin
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet
Granström, Görel; Åström, Karin
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 285-301
Åström, Karin; Granström, Görel
Brottsoffer: rättsliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2016 : 93-108
Åström, Karin
Socialmedicinsk Tidskrift, Stockholm: Stiftelsen Socialmedicinsk Tidskrift 2015, Vol. 92, (3) : 286-295
Åström, Karin
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 30
Åström, Karin
International Perspectives in Victimology, Tokiwa: 2013, Vol. 7, (2) : 25-35
Åström, Karin; Marmo, Marinella; Aird, Elyse
Rule of law promotion: Global perspectives, local applications, Uppsala: Iustus Förlag AB 2009 : 231-242
Åström, Karin
Lagstiftning i teori och praktik: Rapport från 2009 års forskningsinternat, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2009 : 107-116
Åström, Karin