Hoppa direkt till innehållet
Personalbild Karin Sporre

Karin Sporre

090-786 64 58

Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå

Karin Sporre, professor

Plan 4

Telefon: 090 786 64 58, 070 271 8186

E-post: karin.sporre@umu.se

 • Presentation

  Min professur i pedagogiskt arbete är inriktad mot värdegrund, genus och kulturell mångfald. Just nu inriktas min egen forskning på
  a) olika konceptioner av etik i den svenska grundskolan
  b) frågor om genusteori och religionsdidaktisk forskning samt
  c) barn, hållbarhet och hopp

  Nyligen avslutade jag arbetet med en bok med titeln In search of human dignity. Essays in theology, ethics and education. Den rör frågor om hur människovärdet kan återerövras när det hotas av maktstrukturer oss människor emellan. Boken har kommit ut både på det europeiska förlaget Waxmann och det sydafrikanska förlaget SUN PReSS. Demokrati, mänskliga rättigheter och genus som värden i utbildning och hur de uttrycks i Sydafrika och Sverige tillhör också det som boken behandlar.
  Forskningsprojektet om etik i grundskolan Vad kan man lära sig i etik? Skilda konceptioner av etisk kompetens för undervisning i en obligatorisk skola har startat 2015 med treårig finansiering från Vetenskapsrådet. Det leds av docent Christina Osbeck, Göteborgs universitet. Forskargruppen består dessutom av Olof Franck, Annika Lilja, Johan Tykesson, Annika Lindskog och mig.Vad kan man lära sig i etik?
  Mitt andra projekt som rör genusteori och dess användning inom religionsdidaktisk forskning är en jämförande studie av publicerade forskningsartiklar mellan åren 2000 – 2013 och hur bruket av genusteori varierar i dem. Studien genomförs med stöd av Lärarhögskolan, Umeå universitet. Nyligen har jag dessutom börjat utforska temat Barn, hållbarhet och hopp, där barns existentiella frågor, ibland kallade livsfrågor, är i fokus. Detta studerar jag bland annat inom mitt uppdrag som forskningsledare för miljön Förskoleforskning vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.

  År 2007 avslutade jag min forskning inom det större projektet Gemensamma värden? med stöd från Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskapliga kommittén. Mitt arbete redovisas bland annat i boken Att se med andra ögon. Feministiska perspektiv på kunskap i ett mångkulturellt samhälle (2007), men också i separata artiklar.

  År 2009 var jag värd för den internationella konferensen Changing Societies: Values, Religions, and Education. Den resulterade i boken Values, Religions and Education in Changing Societies (2010) som jag redigerade tillsammans med kollegan Jan Mannberg.
  Eftersom en del av den svenska skolans etik-undervisning, livsfrågor och diskussion av värdefrågor hör hemma inom undervisning i religionskunskap har jag sökt mig till forskarnätverk där religionsdidaktik står i centrum. Jag är styrelseledamot av Nationellt forum för religionsdidaktisk/-pedagogisk forskning (NFR), och tillika i International Seminar of Religious Education and Values (ISREV). I detta senare forum är jag ordförande för " Programme Committee" vilket innebär ett särskilt ansvar för det akademiska innehållet i de internationella konferenser som hålls vartannat år. Styrelseledamot är jag också i styrelsen för den norska forskarskolan Religion, Values and Society.

  Sedan år 2000 har jag varit engagerad i student-, lärar- och forskarutbyten med Sydafrika inom områdena demokrati, mänskliga rättigheter och utbildning. Jag var projektledare för två Linnaeus-Palme projekt (2000-2005).
  År 2002 anordnade jag en konferens med temat Humanity in a Global Era i Sydafrika för vilken vi fick Sida-stöd.
  År 2003 publicerades en bok utifrån konferensen med titeln Building a Human Rights Culture : South African and Swedish Perspectives, redigerad av mig tillsammans med professor H. Russel Botman vid Stellenbosch universitet, Sydafrika.
  Det forskarsamarbetet ledde mig in ett nytt: South-Africa - Sweden Systems to Systems Research Cooperation (2004-2007). Inom detta publicerades två volymer, båda 2007. Mina texter i dem behandlar Human Dignity and Gender Equality : Reflections on Concepts and Ideals of Human Rights and Democracy in Sweden and South Africa och Values in Swedish Education – Struggles and Tensions over Directions concerning Democracy, Gender and Diversity.
  År 2002 och 2004 var jag Visiting Professor vid Faculty of Theology, Stellenbosch University, Stellenbosch, Sydafrika. Där liksom vid University of the Western Cape, Belville, Sydafrika har jag sedan som gäst återkommande undervisat och medverkat med föreläsningar i olika konferenser.
  Vid Karlstad universitet var jag verksam som gästprofessor i Religionsvetenskap under åren 2009 - 2011.
  Flera av de doktorander som jag har handlett har forskat inom området värdegrundsfrågor i skolan och pedagogiska frågeställningar. Eftersom jag disputerat inom etik, med särskild inriktning på feministisk etik och teologi, har jag också handlett doktorander med frågeställningar inom det fältet. Under en termin handledde jag två sydafrikanska doktorander med inriktning mot mänskliga rättigheter som gästade Sverige. Jag var biträdande handledare till en doktorand som arbetade med frågeställningar av medicinskt-etiskt slag. Just nu handleder jag doktorander vid Umeå universitet och Göteborgs universitet. Religionsdidaktik, samisk konfirmation och rum för lärande är deras respektive områden.
  Under åren 2009 – 2015 har jag handlett en doktorand anknuten till den nationella forskarskolan Graduate School on Education and Sustainable Development (GRESD), där jag också deltagit i styrelsearbetet. Denna nationella forskarskola i utbildning och hållbar utveckling har skett i samarbete med andra universitet i Sverige. I oktober 2012 hade vi i Umeå ansvar för den internationella konferensen Transboundary learning beyond disciplines. Sustainable Development opening up research dialogues.
  Apropå samarbeten har jag som opponent och/eller ledamot av betygsnämnder medverkat vid disputationer vid Lund, Uppsala, Stockholm, Karlstad, Örebro och givetvis också Umeå universitet. Utanför Sveriges gränser har jag gjort detsamma vid Menighedsfakulteten, Oslo, och Stavanger universitet, Norge; Antioch University, USA; samt University of Cape Town, Kapstaden, Sydafrika. Inom forskarutbildning har jag de senaste åren främst arbetat med frågor som rör själva forskningsprocessen och dess olika faser. Det har bland annat skett i samarbete med Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU), Umeå universitet och forskarskolan Religion, Values and Society (RVS), Oslo. Forskningsetik hör också till det jag har arbetat med inom forskarutbildning. Inom grundutbildningsområdet medverkar jag oftast med föreläsningar rörande yrkesetik och vidare med frågor om pedagogers ansvar för barns livsfrågor inom lärarutbildning. Inom området feministisk etik har jag haft forskningsanslag bland annat från dåvarande Forskningsrådsnämnden (FRN) inte minst för mitt avhandlingsarbete 1995-1999.

  Min avhandling bär titeln: Först när vi får ansikten – ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi(1999). Jag anordnade också med stöd från FRN och Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) konferensen Gender and Diversity – complexities and theoretical problems år 2000, där professor Iris Marion Young, University of Chicago var huvudtalare. I anslutning till hennes besök kom boken Att kasta tjejkast ut.

  Till mina uppdrag hör att leda högre seminarier. Sedan 2007 leder jag ett seminarium med deltagare från olika fakulteter vid Umeå universitet med inriktning på genus och utbildning. Från och med hösten 2015 leder jag därtill seminarier med utbildningsvetenskaplig inriktning, arrangerade av Lärarhögskolan, Umeå universitet.
  Vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap ansvarar jag för vår förskoleforskning. Bland mina övriga uppdrag kan nämnas att jag är suppleant i vår regionala etikprövningsnämnd.
  Mitt arbete som professor i pedagogiskt arbete med inriktning på värdegrund, genus och kulturell mångfald är utvecklingsbart i olika riktningar. Mina samarbeten med sydafrikanska kollegor sedan 1999-2000 har haft ett starkt inflytande på inriktningen. Mina forskningsintressen har färgats av sydafrikansk diskussion om demokrati och mänskliga rättigheter samt stimulerat mitt intresse för postkolonial teori och försoning. I min senaste bok In search of human dignity manifesteras dessa intressen tillika med mitt intresse för genusteori – allt centrerat mot en diskussion om människovärde med relevans för samtida utbildning då frågor om pedagogiska ideal på nytt behöver formuleras. Kan människovärde/människans värdighet (human dignity) då vara viktigt att hävda? Vidare, genom handledning och forskarutbildning har mitt intresse för och kunskap om forskningsprocesser fördjupats. Engagemanget i forskarskolan i utbildning och hållbar utveckling, GRESD, har tillsammans med min bakgrund inom religionsvetenskap och teologi lett fram till det intresse som kommer till uttryck i studiet av existentiella aspekter inom området Barn, hållbarhet och hopp.
  Mera information om mina publiceringar finns i bibliotekskatalogen LIBRIS.

  Pågående forskningsprojekt
  2015-2017: Vad kan man lära sig i etik? Skilda konceptioner av etisk kompetens för undervisning i en obligatorisk skola. Samarbete med Göteborgs universitet. Projektledare: Docent Christina Osbeck. Finansiär: Utbildningsrådet (VR), Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK).
  2014-2016: Genuskonstruktioner i internationell religionsdidaktisk forskning. Projektansvarig: Karin Sporre. Finansiär: Lärarhögskolan, Umeå universitet.
  2015–2018: Barn, hållbarhet och hopp. Projektansvarig: Karin Sporre. Finansierat via medel från Umeå universitet.

  Styrelseuppdrag

  • Board of Trustees, International Seminar on Religious Education and Values. Ordförande i Programme Committee, 2012–tills vidare.
  • Styrelsen för forskarskolan RVS, Religion, Values and Society, 2012–tills vidare.
  • Styrelsen för Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/-pedagogisk forskning, 2013–tills vidare.
  • Styrelsen för forskarskolan Nationella forskarskolan i utbildning och hållbar utveckling (GRESD), 2009–2012.
  • Styrelsen för Life and Peace Institute, Uppsala, 2008–2012.
  • Lärarhögskolans forskningskommitté, Umeå universitet, 2012–2015.

  Opublicerade konferenspapers

  • Religions in school and in RE – recent value conflicts in Sweden, ENRECA-conference, Göteborgs universitet, 21-23 maj 2013.
  • Gender in research on religious education and values formation/education, ISREV XIX, S:t John University, York, England, 27 juli – 1 aug 2014.
  • Some are valued, others not. Konferens-tema: Theology on the edge, Stellenbosch University, Stellenbosch, Sydafrika, 3-5 september, 2014.
  • Children, sustainability and hope. Existential and educational perspectives from a Swedish horizon,
  • Konferens-tema: Surprised (anew) by the Mystery of Hope, University of the Western Cape, Belville, Sydafrika, 13 mars 2015.
  • Osbeck, Franck, LIlja, Sporre och Tykesson: What May be Learnt in Ethics? Varieties of Conceptions of Ethical Competence to be Taught in Compulsory School, Nordisk fagdidaktisk konferens (NoFa5), Helsinki, 27-29 maj 2015.

  Manus under granskning (i review-process)
  Global Responsibilities and Ethics Education: To Be Assessed and If So How? In Olof Franck and Annika Liljeskog (redaktörer).

  Examina

  • Filosofie kandidatexamen/Biträdande psykologexamen, Stockholm universitet, 1976
  • Högskoleexamen Religionsvetenskaplig linje, Uppsala universitet, 1984
  • Filosofie magisterexamen, Lunds universitet, 1996
  • Teologie doktorsexamen, Lunds universitet, 1999
  • Docent i etik, Lunds universitet, 2005

  Anställningar

  • Professor i pedagogiskt arbete med inriktning på värdegrund, genus, och kulturell mångfald vid Umeå universitet, Umeå från 20090701
  • Gästprofessor i Religionsvetenskap, Karlstad universitet, 20090701 – 20111231
  • Forskningslektor i pedagogiskt arbete med inriktning på värdegrund, genus och kulturell mångfald, Umeå universitet, Umeå, 20060515 – 20090630
  • Universitetslektor i etik, Högskolan Dalarna, Falun, 19991101-20060514
  • Doktorandtjänst i etik vid Teologiska institutionen, Lund, 19950101-19991031
  • Lärare i kristendomens historia, Teologiska Seminariet, Lidingö 19870701-19941231
  • Informationssekreterare i Svenska Missionsförbundet (SMF) och Svenska Missionsförbundets Ungdom, Stockholm, 19850815-19870630
  • Biträdande generalsekreterare vid Svensk Ekumeniska Nämnden, Stockholm, 19840315-19850815 Projektsekreterare i studie- och forskningsprojektet "Parakyrkligt", Svenska Missions-förbundet, Uppsala, 19830101-19840314
  • Handläggartjänst vid Ekumeniska U-veckan, Uppsala, 19800201-19821231
  • Folkhögskollärare vid Svenska Missionsförbundets ledarinstitut, Lidingö/Karlskoga folkhögskola, 19760701-19770630
  • Ungdomsinstruktör i Högdalskyrkan, Högdalen, 19750815-19760630
  • Ungdomsledare i Malmö missionsförsamling, Malmö, 19710901-19720831
  Fäll ihop
 • Senaste publikationer

  2017
  Environmental Education Research, Vol. 23, (4) : 451-464
  Manni, Annika; Sporre, Karin; Ottander, Christina
  2017
  Education 3-13 International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education
  Lilja, Annika; Franck, Olof; Osbeck, Christina; et al.
  2017
  Assessment in ethics education: a case of national tests in religious education, Cham: Springer 2017 : 115-143
  Sporre, Karin
  2017
  Location, space and place in religious education, Münster: Waxmann Verlag 2017 : 49-66
  Osbeck, Christina; Sporre, Karin; Skeie, Geir
  2017
  Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, Vol. 17, (2) : 108-121
  Manni, Annika; Ottander, Christina; Sporre, Karin
  2016
  International Seminar of Religious Education and Values (ISREV), Chicago, USA, July 31st - August 5th, 2016.
  Sporre, Karin; Franck, Olof
  2016
  ECER, Dublin, Ireland, August 23-26, 2016
  Sporre, Karin
  2016
  Diversity and Intersectionality: Studies in Religion, Education and Values, Bern: Peter Lang Publishing Group 2016 : 23-47
  Sporre, Karin
  2016
  Theological Journal, Tartu, Estonia: Usuteaduslik Ajakiri, Akadeemiline Teoloogia Selts 2016, Vol. 69, (1) : 3-8
  Schihalejev, Olga; Sporre, Karin; Skeie, Geir; et al.
  2016
  Theological Journal, 69:1
  2016
  NERA, Helsinki, March 9-11, 2016
  Sporre, Karin
  2015
  Religious diversity and education in Europe, 29
  Sporre, Karin
  2013
  International Electronic Journal of Environmental Education, Vol. 3, (1) : 17-35
  Manni, Annika; Sporre, Karin; Ottander, Christina
  2013
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Oslo: NorDina, Naturfagssenteret 2013, Vol. 9, (2) : 187-205
  Manni, Annika; Ottander, Christina; Sporre, Karin; et al.
  2013
  Nordic Journal of Religion and Society, Trondheim: Akademika forlag 2013, Vol. 26, (2) : 175-191
  Sporre, Karin
  2012
  Religionsdidaktisk arbeid pågår: Religionsdidaktikk i Hamar och Karlstad, Vallset: Oplandske Bokforlag 2012 : 51-78
  Sporre, Karin
  2012
  British Journal of Religious Education, Abingdon: Routledge 2012, Vol. 34, (1) : 87-100
  Sporre, Karin
  2011
  Humanistisk forskning 2010: rapport från en utvärdering, Stockholm: Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet 2011 : 275-283
  Gullberg, Tom; Sporre, Karin
  2011
  ESERA 2011 CONFERENCE - September 5th-9th 2011 Lyon, Centre de Congrès - France
  Manni, Annika; Sporre, Karin; Ottander, Christina
  2010
  Religion & Livsfrågor, Solna: Föreningen Lärare i Religionskunskap 2010, (2) : 6-7
  Sporre, Karin
  2010
  International handbook of inter-religious education, Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer 2010 : 1017-1035
  Sporre, Karin
  2010
  Values, religions and education in changing societies, Dordrecht, Heidelberg, London, New york: Springer 2010 : 1-8
  Sporre, Karin; Mannberg, Jan
  2010
  Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer 2010
  2010
  Values, religions and education in changing societies: a selection of papers from a conference at Umeå University, June 2009, Springer 2010 : 1-6
  Sporre, Karin; Mannberg, Jan
  2010
  Values, religions and education in changing societies, Springer 2010 : 67-74
  Sporre, Karin
  2010
  Values, religions and education in changing societies, Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer 2010 : 67-74
  Sporre, Karin
  2009
  Religious diversity and education: Nordic perspectives, Münster, Germany: Waxmann Verlag GmbH 2009 : 55-68
  Sporre, Karin
  2009
  Ragbag theologies: essays in honour of Denise M Ackermann, a feminist theologian of praxis, SUN PReSS 2009 : 257-266
  Sporre, Karin
  2008
  Hermeneutik, didaktik och teologi: en vänbok till Björn Skogar, Uppsala: Swedish Science Press 2008 : 36-45
  Sporre, Karin
  2008
  Journal of the European Society of Women in Theological Research, Peeters Publishers 2008, Vol. 16, (1) : 222-223
  Sporre, Karin
  2007
  Democracy and human rights in education and society: explorations from South Africa and Sweden, Örebro: University Library, Örebro University 2007 : 279-304
  Sporre, Karin
  2007
  Människa är ditt namn: Om mänskliga rättigheter, mänsklig värdighet och teologi, Verbum, Stockholm 2007 : 179-199
  Sporre, Karin
  2007
  Dilemmas of implementing education reform: Explorations from South Africa and Sweden, Uppsala University, Uppsala 2007 : 227-263
  Sporre, Karin
  2007
  NIKK magasin, (1) : 30-32
  Sporre, Karin
  2006
  Dutch Reformed Theological Journal, Vol. 47, (1-2) : 302-312
  Sporre, Karin
  2004
  Gemensamma värden?: Rapport från symposium 8-9 maj, 2003, Lärarhögskolan, Stockholm 2004 : 156-168
  Sporre, Karin
  2004
  Helse og helhet: Etiske og tverrfaglige perspektiver på helsefaglig teori og praksis. Festskrift til António Barbosa da Silva, Unipub forlag, Oslo 2004 : 95-109
  Sporre, Karin
  2004
  Tidsskrift for Teologi og Kirke, Vol. 75, (2-3) : 129-146
  Sporre, Karin
  2003
  Report from Arts & Education, Högskolan Dalarna, 2003:11
  2003
  Building a Human Rights Culture: South African and Swedish Perspectives, Arts and Languages, Högskolan Dalarna, Falun 2003 : 7-18
  Sporre, Karin
  2003
  Tillräckligt mänsklig: Årsbok för kristen humanism och samhällssyn 2003, KHS, Uppsala 2003 : 19-31
  Sporre, Karin
  2003
  Building a Human Rights Culture: South African and Swedish Perspectives, Arts and Languages, Högskolan Dalarna, Falun 2003 : 288-310
  Sporre, Karin
  2001
  Akka: Tidskrift för kultur & lärande vid Högskolan Dalarna, (Våren 2001) : 83-113
  Sporre, Karin
  2001
  Det nya motståndet.: Om regnbågar mot förtryck., Agora, Stockholm 2001 : -
  Sporre, Karin
  2000
  Att kasta tjejkast: Texter om feminism och rättvisa av Iris M Young i urval, Atlas, Stockholm 2000 : -
  Sporre, Karin
  2000
  Forskning om gudstjänst: Årsbok av Svenskt Gudstjänstliv, Årgång 75, Svenska kyrkans forskningsråd, Uppsala 2000 : 27-39
  Sporre, Karin
  1999
  Lund studies in ethics and theology, 9
  Sporre, Karin