"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Yngre barns utbildning (RECEUM)

Forskargrupp RECEUM (Research in Early Childhood Education, Umeå University) är en forskningsmiljö vid Umeå universitet som Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap står som värd för och där forskning och utbildning med koppling till yngre barn står i centrum, däribland forskning och utbildning rörande förskolan och fritidshemmet.

RECEUM samlar forskare och lärare med ett intresse för forskning och utbildning som rör förskola och fritidshem. Vi eftersträvar att förena forskning och praktik, och att bygga framgångsrika nätverk och samarbeten mellan forskare, lärare och företrädare för förskole- och fritidshemsverksamhet i kommuner, nationellt och internationellt.

 

RECEUM har i dagsläget cirka 20 medarbetare. Inom forskningsmiljön studeras:

 

Undervisning, lärande och aktiviteter inom förskola och fritidshem

Detta område omfattar forskning om estetiska uttrycksformer, språkutveckling, kulturell mångfald, digitalisering, naturvetenskap och hållbarhet samt undersöker de breda frågorna om kunskapens karaktär inom forskning och praktik. Ämnesdidaktiska, specialpedagogiska samt socio-materiella och rumsliga perspektiv är vanliga. Vår forskning inom detta område handlar också om lärarutbildning och yrkesutveckling, organisationsfrågor och läroplaner.


Värden och identiteter

Detta område omfattar forskning om demokrati, jämlikhet, etik, barns inflytande och deltagande. Vi undersöker dimensioner av kön, etnicitet samt socioekonomisk och kulturell bakgrund, och hur kontext och processer inom ECEC (Early Childhood Education and Care) och barns livsvärld bidrar till att forma identiteter och värderingar.


Policy och styrning

Det här forskningsområdet handlar om nationell och internationell politik för förskola och fritidshem. Vi fokuserar på svenska och europeiska politiska ramar, marknadsföring, privatisering, samt läroplansreformer och läroplansprocesser.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap
Förhandlingar och tolkningar formade fritidshemmets läroplan

Vilka värden gavs störst tyngd när fritidshemmets läroplan formulerades? Det undersöks i ny avhandling.

Från ämneslärare till professor

Maria Rönnlund, ny professor i pedagogiskt arbete, har forskat om elevers delaktighet och inflytande i skolan.

Senast uppdaterad: 2023-05-03