Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Karin Sporre

Karin Sporre

Anknytning

Anknuten som professor till Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 4

E-post

karin.sporre@umu.se

Telefon

090-786 64 58

Plats

Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå


Anknytning

Professor, senior vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 4

E-post

karin.sporre@umu.se

Telefon

090-786 64 58

Plats

Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå

Professor i pedagogiskt arbete. Forskningen inriktas mot etik, existentiella frågor och utbildning. 

 • Presentation

  Min professur i pedagogiskt arbete är inriktad mot värdegrund, genus och kulturell mångfald. Just nu inriktas min egen forskning på
  a) barns existentiella frågor och skolans svar i ett fyraårigt projekt om barns nyfikna frågor och lärares didaktiska förhållningssätt
  b) barn, hållbarhet och hopp i en intervjustudie med svenska och sydafrikanska barn, samt 
  c) etik och skönlitteratur, genom utveckling av didaktiska modeller för grundskolans åk 8 och åk 5. (För projektpresentationer av pågående projekt och de senaste publikationerna, se separata texter).  

  Min forskarverksamhet sker i nationella och internationella samarbeten och presenteras nedan på olika sätt. Ifråga om de internationella samarbeten jag utvecklat och deltagit i kan ett tjugoårigt intresse för samverkan med sydafrikanska kollegor vid olika universitet noteras. Likaså internationellt ledarskap inom forskningsfältet värdefrågor och religionsdidaktik där etikundervisning ofta ingår. Min kompetens som etiker tas förutom i forskning i anspråk i såväl grund- som forskarutbildning och i andra uppdrag.  

  Akademiska samarbeten, nationellt och internationellt

  2019 – 2022 Samarbete i projektet Barn och läroplan. Existentiella frågor och skolans svar, med fil. dr Katarina Kärnebro, UmU, docent Christina Osbeck, GU, fil. dr Annika Lilja, GU, professor Mette Buchardt, Allaborg University. PI: Karin Sporre. Finansiär: Vetenskapsrådet.

  2019 – 2021 Samarbete i projekten Att skärpa den etiska blicken och rösten. En skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter (EthiCo II) med forskare vid Göteborgs universitet docenterna Osbeck, C., Franck, O. & Lyngfeldt A., samt fil. dr. Lilja, A. och fil. dr.  Lifmark, D. Finansiering: Skolforskningsinstitutet samt ULF-medel. PI: Osbeck respektive Lilja.

  2015 – 2018 Samarbete i forskningsprojektet Vad kan man lära sig I etik? Skilda konceptioner av etisk kompetens för undervisning i en obligatorisk skola (EthiCo I), med forskare vid Göteborgs universitet. Docenterna Osbeck, C. (PI), Franck, O. & Tykesson, J., samt fil. dr. Lilja, A. Finansiering: Vetenskapsrådet   

  2015 & 2019 Samarbete med professor Heila Lotz-Sisitka, Rhodes University, Grahamstown/Makhanda, Sydafrika, i gemensamma forskarutbildningskurser mellan Rhodes University och Umeå universitet. Andra former av samarbeten tillika: Sporre, gästprofessor 8-12 oktober 2018 vid Rhodes University, och professor Lotz-Sisitka gästprofessor vid Umeå universitet, december 2019.  

  2016 (Sept) Gästprofessor vid University of the Western Cape, Belville, Sydafrika.

  2009-2015, Svensk kontaktperson i forskarsammanslutningen Nordic Conference of Religious Education and Values (NCRE).

  2009-2011 Gästprofessor, Religionsvetenskap, Karlstad universitet, 25 % av tjänst.  

  2004-2007: Sydafrikanskt – Svenskt forskarsamarbete i utbildning: South Africa - Sweden Systems to Systems Research Cooperation (SSSRC). Koordinatörer: Catherine Odora Hoppers (Sverige/Sydafrika) och John Pampallis, CEPD, (Sydafrika). Finansiering: Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).

  2002-2005 Initiativtagare och ledare tillsammans med professor H. Russel Botman för två Linnaeus-Palme utbyten mellan Högskolan Dalarna och University of Stellenbosch, Sydafrika och University of the Western Cape, Sydafrika. Tema: How to build a human rights culture.

  2002 & 2005: Gästprofessor vid Faculty of Theology, Stellenbosch University, en månad per tillfälle. Undervisning i etik.

  Några keynote föreläsningar/responses/gästföreläsningar

  • “Ethics education contextualized in varying religious and values education frameworks how and what to compare?”, International Seminar of Religious Education and Values XXI, Friedrich-Alexander-Universität, Nürnberg, Tyskland, 29 juli – 3 augusti, 2018.
  • Visiting Professor, University of the Western Cape, Bellville, South Africa, 5-23 Sept. 2016.
  • “Human Dignity and Human Rights. A Gender and Swedish perspective.” Sommarforskarskola, Univ. of Stellenbosch, Faculty of Theology, and Humboldt University, Berlin. 26-28 Feb 2013.
  • Response to Madeleine Arnot, 10:e NCRE Conference, Umeå, juni 2009.
  • "Gender, diversity, values, and religious education” , vid 9:e Nordic Conference on Religious Education (NCRE), University of Stavanger, Norway, 5-9 juni, 2007.
  • “Integrity and Justice at Stake Confessing and Embodying Unity – A Feminist Theological Perspective”, vid Conference Confessing Barmen and Belhar Today, Stellenbosch University, Oktober 19-20, 2005.
  • Teologi och polyfont tal om Gud”, Oslo 9/1 2004. Nordic Conference 8-10 januari 2004. Organiserad av: The Nordic Network of Systematic Theologians.

  Ledarskap av forskargrupper inklusive seminarieledning

  a) 2015 – 2018 Forskningsledare i miljön Research in Early Childhood Education, Umeå University (RECEUM). Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap, UmU

  b) 2007-2016 seminarieledare för seminarier om genus och utbildning, med deltagare fr tre fakulteter, UmU

  c) 2011 – 2012 Ledarskap för forskargruppen Values, Societies and Social Justice, (VASS), Pedagogiska institutionen, UmU

  d) 2006 – 2010 Vetenskaplig ledare Inst. för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, UmU

  e) 2001-2003 Utveckling av feministisk etik, Uppsala universitet, Teologiska institutionen

  f) 2002-2006 Miljön Gemensamma värden? Högskolan Dalarna

  Styrelseuppdrag och andra uppdrag (i urval)

  • 2017 – 2019 Ersättare i Expertgruppen för oredlighet i forskning, Centrala etikprövningsnämnden.
  • 2013 – 2019 Suppleant i Regionala Etikprövningsnämnden Umeå/Etikprövningsmyndigheten.
  • 2015 – 2019 Ledamot av Nämnden för Anställning av professor och docenter, Samhällsvetenskaplig fakultet, UmU.
  • 2013 – 2017 Styrelsen för Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/-pedagogisk forskning.
  • 2012 – 2017 Styrelsen för forskarutbildningsprogrammet RVS, Religion, Values and Society (med åtta norska deltagande universitet/högskolor).
  • 2012 – 2016 Styrelsen för International Seminar on Religious Education and Values (ISREV). Ordförande i Programme Committee.
  • 2009 – 2012 Styrelsen för forskarskolan GRESD (National post-graduate school for education and sustainable development).
  • 2008 – 2012 Styrelsen för Liv och Fred institutet, Uppsala.

  Forskningskonferenser, arrangör

  1) Livsfrågor i forskning och undervisning, Sigtunastiftelsen, 27-29 Oktober, 2016.

  2) Transboundary learning beyond disciplines. Education for sustainable development opening up research dialogues. Umeå universitet, Oktober 9-11, 2012. Finansiering för keynotes från VR, UVK.

  3) Changing societies – Values, Religions, and Education, Umeå University, 9-13 juni 2009. Finansiering för keynotes från VR, UVK. Nordic Conference of Religious Education (NCRE).

  4) Humanity in a Global Era. University of Stellenbosch, Sydafrika, 4-5/11, 2002. Symposium för arton svenska och sydafrikanska forskare. Finansiering från Sida.

  5) Development of Research in Feminist Ethics. Eklundshof, Uppsala, 14/1 2002. Femton deltagare från Norden.  

  6) Gender and Diversity – complexities and theoretical problems. Keynote: Professor Iris M. Young, University of Chicago. Sigtunastiftelsen, 1-2/9 2000. Finansiering från: FRN and HSFR.

  Handledning av doktorander (huvudhandledare om ej annat anges) 

  • Kristin Zeiler, 2005, Chosen children? An empirical study and a philosophical analysis of moral aspects of pre-implantation genetic diagnosis and germ-line therapy. Linköpings universitet. (Bitr. handl.)
  • David Lifmark, 2010, Emotioner och värdegrundsarbete. Lärare, fostran och elever i en mångkulturell skola. Umeå universitet/ Högskolan Dalarna.
  • Maria Rönnlund, 2011, Demokrati och deltagande. Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv. Umeå universitet. (Bitr. handl.)
  • Anders Bek, 2012, Undervisning och reflektion: Om undervisning och förutsättningar för studenters reflektion mot bakgrund av teorier om erfarenhetslärande. Umeå universitet.
  • Gull Törnegren, 2013, Utmaningen från andra berättelser. En studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik. Uppsala universitet/Högskolan Dalarna. (Bitr. handl.)
  • Katarina Kärnebro, 2013, Plugga stenhårt eller vara roligt? Normer om språk, kön och skolarbete i identitetsskapandespråkpraktiker på fordonsprogrammet. Umeå universitet.
  • Åsa Pérez – Karlsson, 2014 Meeting the Other and Oneself. Experience and learning in international, upper secondary sojourns. Umeå universitet.
  • Annika Manni, 2015 Känsla, förståelse och värdering. Elevers meningsskapande i skol-aktiviteter om miljö- och hållbarhetsfrågor. Umeå universitet.
  • David Carlsson, 2017, Vad är religionslärarkunskap? En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen. Göteborgs universitet/ Högskolan i Gävle.
  • Nadezda Lebedeva, Umeå universitet/Högskolan Dalarna (2016-2017), (bitr. handl). 

  Pågående

  • Maria Wiklund, Rum för lärande, Umeå universitet (2015 -)
  • Johan Runemark Brydsten, Vision och pedagogik vid samisk konfirmation: kultur och historia som förutsättningar, (2014 - ), (bitr. handl.).

  Doktorsexamen 

  1999, Teologie doktorsexamen, etik, Lunds universitet. Avhandlingens titel: Först när vi får ansikten - ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi. Stockholm: Atlas, 1999 & Lunds universitet. Handledare: Professor Göran Bexell, Teologiska inst. & Professor Johanna Esseveld, Sociologiska inst.

  Min doktorsavhandling belönades år 2000 med Wallquist-priset (15.000 SEK) av Smålands Akademi, Växjö.

  Post.doc. forskning 

  2002-2006 i projektet Gemensamma värden?. VR, UVK. Samarbete mellan Lärarhögskolan, Stockholm, CEIFO, SU och Högskolan Dalarna. PI: professorerna Sven Hartman & Charles Westin.  

  Docentur

  2005, i etik, Lunds universitet.  

  Pågående och nyligen avslutade forskningsprojekt

  a) 2019-2022 Vetenskapsrådet (Dnr 2018-03435): Barn och läroplan. Existentiella frågor och skolans svar. PI: Karin Sporre.

  b) 2019-2021 Skolforskningsinstitutet: Att skärpa den etiska blicken och rösten. En skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter. PI: Christina Osbeck. Sporre projektmedlem.

  c) 2016-2020 Barn, hållbarhet och hopp. Finansiering: Lärarhögskolan, Umeå universitet. Karin Sporre genomför studien.   

  d) 2015-2018 Vetenskapsrådet (Dnr 2014-2030): Vad kan man lära sig I etik? Skilda konceptioner av etisk kompetens för undervisning i en obligatorisk skola. PI: Christina Osbeck. Sporre projektmedlem.  

  e) 2017 – 2019 Politics of Identities, Ethics and Reconciliation (PIER project), Samarbete mellan Umeå universitet och University of the Western Cape, Bellville, South Africa.

  f) 2014-2016 Gender, religion and the public sphere. Finansiering: Lärarhögskolan Umeå universitet.  Sporre genomfört projektet.   

  g) 2012-2014 In search of human dignity. Finansiering: Lärarhögskolan, Umeå universitet. Sporre genomfört projektet.   

  Examina

  • Filosofie kandidatexamen/Biträdande psykologexamen, Stockholm universitet, 1976
  • Högskoleexamen Religionsvetenskaplig linje, Uppsala universitet, 1984
  • Filosofie magisterexamen, Lunds universitet, 1996
  • Teologie doktorsexamen, Lunds universitet, 1999
  • Docent i etik, Lunds universitet, 2005

  Anställningar

  • Professor i pedagogiskt arbete med inriktning på värdegrund, genus, och kulturell mångfald vid Umeå universitet, Umeå från 2009-07-01 - tv
  • Gästprofessor i Religionsvetenskap, Karlstad universitet, 2009-07-01 – 2011-12-31
  • Forskningslektor i pedagogiskt arbete med inriktning på värdegrund, genus och kulturell mångfald, Umeå universitet, Umeå, 2006-05-15 – 2009-06-30
  • Universitetslektor i etik, Högskolan Dalarna, Falun, 1999-11-01-2006-05-14
  • Doktorandtjänst i etik vid Teologiska institutionen, Lund, 1995-01-01-1999-10-31
  • Lärare i kristendomens historia, Teologiska Seminariet, Lidingö 1987-07-01-1994-12-31
  • Informationssekreterare i Svenska Missionsförbundet (SMF) och Svenska Missionsförbundets Ungdom, Stockholm, 1985-08-15-1987-06-30
  • Biträdande generalsekreterare vid Svensk Ekumeniska Nämnden, Stockholm, 1984-03-15-1985-08-15 Projektsekreterare i studie- och forskningsprojektet "Parakyrkligt", Svenska Missions-förbundet, Uppsala, 1983-01-01-1984-03-14
  • Handläggartjänst vid Ekumeniska U-veckan, Uppsala, 1980-02-01-1982-12-31
  • Folkhögskollärare vid Svenska Missionsförbundets ledarinstitut, Lidingö/Karlskoga folkhögskola, 1976-07-01-1977-06-30
  • Ungdomsinstruktör i Högdalskyrkan, Högdalen, 1975-08-15-1976-06-30
  • Ungdomsledare i Malmö missionsförsamling, Malmö, 1971-09-01-1972-08-31
  Fäll ihop
 • Senaste publikationer

  2019
  Journal of Curriculum Studies, Routledge 2019, Vol. 51, (2) : 262-278
  Sporre, Karin
  2019
  Human Rigths Literacies: Future Directions, Cham: Springer Nature Switzerland 2019 : v-x
  Sporre, Karin
  2019
  Människan och etiken: välgrundad moral i en polariserad tid., Stockholm: Hjalmarson & Högberg 2019 : 102-118
  Sporre, Karin
  2018
  Zeitschrift für Pädagogik und Theologie, Walter de Gruyter 2018, Vol. 70, (4) : 397-408
  Osbeck, Christina; Franck, Olof; LIlja, Annika; et al.
  2018
  Religious Diversity and Education in Europe, 37
  2018
  Education 3-13, Routledge 2018, Vol. 46, (5) : 506-516
  Lilja, Annika; Franck, Olof; Osbeck, Christina; et al.
  2018
  Challenging life: existential questions as a resurce for education, Münster: Waxmann Verlag 2018 : 279-296
  Sporre, Karin
  2018
  Values, Human Rights and Religious Education: Contested Grounds, Oxford: Peter Lang Publishing Group 2018 : 257-273
  Sporre, Karin
  2018
  Challenging life: existential questions as a resource for education, Münster: Waxmann Verlag 2018 : 13-18
  Ristiniemi, Jari; Skeie, Geir; Sporre, Karin
  2018
  Journal of Beliefs and Values, Routledge 2018, Vol. 39, (2) : 195-208
  Osbeck, Christina; Franck, Olof; Lilja, Annika; et al.
  2017
  Environmental Education Research, Vol. 23, (4) : 451-464
  Manni, Annika; Sporre, Karin; Ottander, Christina
  2017
  Assessment in ethics education: a case of national tests in religious education, Cham: Springer 2017 : 115-143
  Sporre, Karin
  2017
  Location, space and place in religious education, Münster: Waxmann Verlag 2017 : 49-66
  Osbeck, Christina; Sporre, Karin; Skeie, Geir
  2017
  Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, Vol. 17, (2) : 108-121
  Manni, Annika; Ottander, Christina; Sporre, Karin
  2016
  International Seminar of Religious Education and Values (ISREV), Chicago, USA, July 31st - August 5th, 2016.
  Sporre, Karin; Franck, Olof
  2016
  ECER, Dublin, Ireland, August 23-26, 2016
  Sporre, Karin
  2016
  Diversity and intersectionality: studies in religion, education and values, Bern: Peter Lang Publishing Group 2016 : 23-47
  Sporre, Karin
  2016
  Theological Journal, Tartu, Estonia: Usuteaduslik Ajakiri, Akadeemiline Teoloogia Selts 2016, Vol. 69, (1) : 3-8
  Schihalejev, Olga; Sporre, Karin; Skeie, Geir; et al.
  2016
  Theological Journal, 69:1
  2016
  NERA, Helsinki, March 9-11, 2016
  Sporre, Karin
  2015
  Religious diversity and education in Europe, 29
  Sporre, Karin
  2013
  International Electronic Journal of Environmental Education, Vol. 3, (1) : 17-35
  Manni, Annika; Sporre, Karin; Ottander, Christina
  2013
  NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Oslo: NorDina, Naturfagssenteret 2013, Vol. 9, (2) : 187-205
  Manni, Annika; Ottander, Christina; Sporre, Karin; et al.
  2013
  Nordic Journal of Religion and Society, Trondheim: Akademika forlag 2013, Vol. 26, (2) : 175-191
  Sporre, Karin
  2012
  Religionsdidaktisk arbeid pågår: Religionsdidaktikk i Hamar och Karlstad, Vallset: Oplandske Bokforlag 2012 : 51-78
  Sporre, Karin
  2012
  British Journal of Religious Education, Abingdon: Routledge 2012, Vol. 34, (1) : 87-100
  Sporre, Karin
  2011
  Humanistisk forskning 2010: rapport från en utvärdering, Stockholm: Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet 2011 : 275-283
  Gullberg, Tom; Sporre, Karin
  2011
  ESERA 2011 CONFERENCE - September 5th-9th 2011 Lyon, Centre de Congrès - France
  Manni, Annika; Sporre, Karin; Ottander, Christina
  2010
  Religion & Livsfrågor, Solna: Föreningen Lärare i Religionskunskap 2010, (2) : 6-7
  Sporre, Karin
  2010
  International handbook of inter-religious education, Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer 2010 : 1017-1035
  Sporre, Karin
  2010
  Values, religions and education in changing societies, Dordrecht, Heidelberg, London, New york: Springer 2010 : 1-8
  Sporre, Karin; Mannberg, Jan
  2010
  Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer 2010
  2010
  Values, religions and education in changing societies: a selection of papers from a conference at Umeå University, June 2009, Springer 2010 : 1-6
  Sporre, Karin; Mannberg, Jan
  2010
  Values, religions and education in changing societies, Springer 2010 : 67-74
  Sporre, Karin
  2010
  Values, religions and education in changing societies, Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer 2010 : 67-74
  Sporre, Karin
  2009
  Religious diversity and education: Nordic perspectives, Münster, Germany: Waxmann Verlag GmbH 2009 : 55-68
  Sporre, Karin
  2009
  Ragbag theologies: essays in honour of Denise M Ackermann, a feminist theologian of praxis, SUN PReSS 2009 : 257-266
  Sporre, Karin
  2008
  Hermeneutik, didaktik och teologi: en vänbok till Björn Skogar, Uppsala: Swedish Science Press 2008 : 36-45
  Sporre, Karin
  2008
  Journal of the European Society of Women in Theological Research, Peeters Publishers 2008, Vol. 16, (1) : 222-223
  Sporre, Karin
  2007
  Democracy and human rights in education and society: explorations from South Africa and Sweden, Örebro: University Library, Örebro University 2007 : 279-304
  Sporre, Karin
  2007
  Människa är ditt namn: Om mänskliga rättigheter, mänsklig värdighet och teologi, Verbum, Stockholm 2007 : 179-199
  Sporre, Karin
  2007
  Dilemmas of implementing education reform: Explorations from South Africa and Sweden, Uppsala University, Uppsala 2007 : 227-263
  Sporre, Karin
  2007
  NIKK magasin, (1) : 30-32
  Sporre, Karin
  2006
  Dutch Reformed Theological Journal, Vol. 47, (1-2) : 302-312
  Sporre, Karin
  2004
  Gemensamma värden?: Rapport från symposium 8-9 maj, 2003, Lärarhögskolan, Stockholm 2004 : 156-168
  Sporre, Karin
  2004
  Helse og helhet: Etiske og tverrfaglige perspektiver på helsefaglig teori og praksis. Festskrift til António Barbosa da Silva, Unipub forlag, Oslo 2004 : 95-109
  Sporre, Karin
  2004
  Tidsskrift for Teologi og Kirke, Vol. 75, (2-3) : 129-146
  Sporre, Karin
 • Forskningsprojekt

  1 januari 2019 till 31 december 2022
  Forskningsämne: Utbildningsvetenskap
  1 januari 2016
  Forskningsämne: Utbildningsvetenskap