"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Karin Sporre

Professor i pedagogiskt arbete. Forskningen inriktas mot etik, existentiella frågor och utbildning. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå

Min professur i pedagogiskt arbete är inriktad mot värdegrund, genus och kulturell mångfald. Just nu inriktas min egen forskning på
a) barns existentiella frågor och skolans svar i ett fyraårigt projekt om barns nyfikna frågor och lärares didaktiska förhållningssätt
b) barn, hållbarhet och hopp i en intervjustudie med svenska och sydafrikanska barn, samt 
c) etik och skönlitteratur, genom utveckling av didaktiska modeller för grundskolans åk 8 och åk 5. (För projektpresentationer av pågående projekt och de senaste publikationerna, se separata texter).  

Min forskarverksamhet sker i nationella och internationella samarbeten och presenteras nedan på olika sätt. Ifråga om de internationella samarbeten jag utvecklat och deltagit i kan ett tjugoårigt intresse för samverkan med sydafrikanska kollegor vid olika universitet noteras. Likaså internationellt ledarskap inom forskningsfältet värdefrågor och religionsdidaktik där etikundervisning ofta ingår. Min kompetens som etiker tas förutom i forskning i anspråk i såväl grund- som forskarutbildning och i andra uppdrag.  

Akademiska samarbeten, nationellt och internationellt

2019 – 2024 Samarbete i projektet Barn och läroplan. Existentiella frågor och skolans svar, med fil. dr Katarina Kärnebro, UmU, professor Christina Osbeck, GU, fil. dr Annika Lilja, GU, professor Mette Buchardt, Aalborg University. PI: Karin Sporre. Finansiär: Vetenskapsrådet.

2019 – 2023 Samarbete i projekten Att skärpa den etiska blicken och rösten. En skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter (EthiCo II) med forskare vid Göteborgs universitet professor Osbeck, C., docent Franck, O., professor Lyngfeldt A., samt fil. dr. Lilja, A. och fil. dr.  Lifmark, D. Finansiering: Skolforskningsinstitutet samt ULF-medel. PI: Osbeck respektive Lilja.

2015 – 2018 Samarbete i forskningsprojektet Vad kan man lära sig i etik? Skilda konceptioner av etisk kompetens för undervisning i en obligatorisk skola (EthiCo I), med forskare vid Göteborgs universitet. Professor Osbeck, C. (PI), docenterna Franck, O. & Tykesson, J., samt fil. dr. Lilja, A. Finansiering: Vetenskapsrådet   

2010 -  Samarbete med professor Heila Lotz-Sisitka, Rhodes University, Grahamstown/Makhanda, Sydafrika. 2015, 2019 & 2023 i gemensamma forskarutbildningskurser mellan Rhodes University och Umeå universitet. Andra former av samarbeten tillika: Sporre, gästprofessor 8-12 oktober 2018 vid Rhodes University, och professor Lotz-Sisitka gästprofessor vid Umeå universitet, december 2019.  

2016 (Sept) Gästprofessor vid University of the Western Cape, Belville, Sydafrika.

2009-2015, Svensk kontaktperson i forskarsammanslutningen Nordic Conference of Religious Education and Values (NCRE).

2009-2011 Gästprofessor, Religionsvetenskap, Karlstad universitet, 25 % av tjänst.  

2004-2007: Sydafrikanskt – Svenskt forskarsamarbete i utbildning: South Africa - Sweden Systems to Systems Research Cooperation (SSSRC). Koordinatörer: Catherine Odora Hoppers (Sverige/Sydafrika) och John Pampallis, CEPD, (Sydafrika). Finansiering: Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).

2002-2005 Initiativtagare och ledare tillsammans med professor H. Russel Botman för två Linnaeus-Palme utbyten mellan Högskolan Dalarna och University of Stellenbosch, Sydafrika och University of the Western Cape, Sydafrika. Tema: How to build a human rights culture.

2002 & 2005: Gästprofessor vid Faculty of Theology, Stellenbosch University, en månad per tillfälle. Undervisning i etik.

Några keynote föreläsningar/responses/gästföreläsningar

“Ethics education contextualized in varying religious and values education frameworks how and what to compare?”, International Seminar of Religious Education and Values XXI, Friedrich-Alexander-Universität, Nürnberg, Tyskland, 29 juli – 3 augusti, 2018.
Visiting Professor, University of the Western Cape, Bellville, South Africa, 5-23 Sept. 2016.
“Human Dignity and Human Rights. A Gender and Swedish perspective.” Sommarforskarskola, Univ. of Stellenbosch, Faculty of Theology, and Humboldt University, Berlin. 26-28 Feb 2013.
Response to Madeleine Arnot, 10:e NCRE Conference, Umeå, juni 2009.
"Gender, diversity, values, and religious education” , vid 9:e Nordic Conference on Religious Education (NCRE), University of Stavanger, Norway, 5-9 juni, 2007.
“Integrity and Justice at Stake Confessing and Embodying Unity – A Feminist Theological Perspective”, vid Conference Confessing Barmen and Belhar Today, Stellenbosch University, Oktober 19-20, 2005.
Teologi och polyfont tal om Gud”, Oslo 9/1 2004. Nordic Conference 8-10 januari 2004. Organiserad av: The Nordic Network of Systematic Theologians.


Ledarskap av forskargrupper inklusive seminarieledning

a) 2015 – 2018 Forskningsledare i miljön Research in Early Childhood Education, Umeå University (RECEUM). Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap, UmU

b) 2007-2016 seminarieledare för seminarier om genus och utbildning, med deltagare fr tre fakulteter, UmU

c) 2011 – 2012 Ledarskap för forskargruppen Values, Societies and Social Justice, (VASS), Pedagogiska institutionen, UmU

d) 2006 – 2010 Vetenskaplig ledare Inst. för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, UmU

e) 2001-2003 Utveckling av feministisk etik, Uppsala universitet, Teologiska institutionen

f) 2002-2006 Miljön Gemensamma värden? Högskolan Dalarna

Styrelseuppdrag och andra uppdrag (i urval)

2020 - Ledamot av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, (NPOF).
2017 – 2019 Ersättare i Expertgruppen för oredlighet i forskning, Centrala etikprövningsnämnden.
2013 – 2019 Suppleant i Regionala Etikprövningsnämnden Umeå/Etikprövningsmyndigheten.
2015 – 2021 Ledamot av Nämnden för Anställning av professor och docenter, Samhällsvetenskaplig fakultet, UmU.
2013 – 2017 Styrelsen för Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/-pedagogisk forskning.
2012 – 2017 Styrelsen för forskarutbildningsprogrammet RVS, Religion, Values and Society (med åtta norska deltagande universitet/högskolor).
2012 – 2016 Styrelsen för International Seminar on Religious Education and Values (ISREV). Ordförande i Programme Committee.
2009 – 2012 Styrelsen för forskarskolan GRESD (National post-graduate school for education and sustainable development).
2008 – 2012 Styrelsen för Liv och Fred institutet, Uppsala.


Forskningskonferenser, arrangör

1) Livsfrågor i forskning och undervisning, Sigtunastiftelsen, 27-29 Oktober, 2016.

2) Transboundary learning beyond disciplines. Education for sustainable development opening up research dialogues. Umeå universitet, Oktober 9-11, 2012. Finansiering för keynotes från VR, UVK.

3) Changing societies – Values, Religions, and Education, Umeå University, 9-13 juni 2009. Finansiering för keynotes från VR, UVK. Nordic Conference of Religious Education (NCRE).

4) Humanity in a Global Era. University of Stellenbosch, Sydafrika, 4-5/11, 2002. Symposium för arton svenska och sydafrikanska forskare. Finansiering från Sida.

5) Development of Research in Feminist Ethics. Eklundshof, Uppsala, 14/1 2002. Femton deltagare från Norden.  

6) Gender and Diversity – complexities and theoretical problems. Keynote: Professor Iris M. Young, University of Chicago. Sigtunastiftelsen, 1-2/9 2000. Finansiering från: FRN and HSFR.

Handledning av doktorander (huvudhandledare om ej annat anges) 

Kristin Zeiler, 2005, Chosen children? An empirical study and a philosophical analysis of moral aspects of pre-implantation genetic diagnosis and germ-line therapy. Linköpings universitet. (Bitr. handl.)
David Lifmark, 2010, Emotioner och värdegrundsarbete. Lärare, fostran och elever i en mångkulturell skola. Umeå universitet/ Högskolan Dalarna.
Maria Rönnlund, 2011, Demokrati och deltagande. Elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv. Umeå universitet. (Bitr. handl.)
Anders Bek, 2012, Undervisning och reflektion: Om undervisning och förutsättningar för studenters reflektion mot bakgrund av teorier om erfarenhetslärande. Umeå universitet.
Gull Törnegren, 2013, Utmaningen från andra berättelser. En studie om moraliskt omdöme, utvidgat tänkande och kritiskt reflekterande berättelser i dialogbaserad feministisk etik. Uppsala universitet/Högskolan Dalarna. (Bitr. handl.)
Katarina Kärnebro, 2013, Plugga stenhårt eller vara roligt? Normer om språk, kön och skolarbete i identitetsskapandespråkpraktiker på fordonsprogrammet. Umeå universitet.
Åsa Pérez – Karlsson, 2014 Meeting the Other and Oneself. Experience and learning in international, upper secondary sojourns. Umeå universitet.
Annika Manni, 2015 Känsla, förståelse och värdering. Elevers meningsskapande i skol-aktiviteter om miljö- och hållbarhetsfrågor. Umeå universitet.
David Carlsson, 2017, Vad är religionslärarkunskap? En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen. Göteborgs universitet/ Högskolan i Gävle.
Nadezda Lebedeva, Umeå universitet/Högskolan Dalarna (2016-2017), (bitr. handl). 


Pågående

Maria Wiklund, Rum för lärande, Umeå universitet (2015 -)
Johan Runemark Brydsten, Vision och pedagogik vid samisk konfirmation: kultur och historia som förutsättningar, (2014 - ), (bitr. handl.).


Doktorsexamen 

1999, Teologie doktorsexamen, etik, Lunds universitet. Avhandlingens titel: Först när vi får ansikten - ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi. Stockholm: Atlas, 1999 & Lunds universitet. Handledare: Professor Göran Bexell, Teologiska inst. & Professor Johanna Esseveld, Sociologiska inst.

Min doktorsavhandling belönades år 2000 med Wallquist-priset (15.000 SEK) av Smålands Akademi, Växjö.

Post.doc. forskning 

2002-2006 i projektet Gemensamma värden?. VR, UVK. Samarbete mellan Lärarhögskolan, Stockholm, CEIFO, SU och Högskolan Dalarna. PI: professorerna Sven Hartman & Charles Westin.  

Docentur

2005, i etik, Lunds universitet.  

Pågående och nyligen avslutade forskningsprojekt

a) 2019-2024 Vetenskapsrådet (Dnr 2018-03435): Barn och läroplan. Existentiella frågor och skolans svar. PI: Karin Sporre.

b) 2019-2022 Skolforskningsinstitutet: Att skärpa den etiska blicken och rösten. En skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter. PI: Christina Osbeck. Sporre projektmedlem.

c) 2016-2024 Barn, hållbarhet och hopp. Finansiering: Lärarhögskolan, Umeå universitet. Karin Sporre genomför studien.   

d) 2015-2018 Vetenskapsrådet (Dnr 2014-2030): Vad kan man lära sig I etik? Skilda konceptioner av etisk kompetens för undervisning i en obligatorisk skola. PI: Christina Osbeck. Sporre projektmedlem.  

e) 2017 – 2019 Politics of Identities, Ethics and Reconciliation (PIER project), Samarbete mellan Umeå universitet och University of the Western Cape, Bellville, South Africa.

f) 2014-2016 Gender, religion and the public sphere. Finansiering: Lärarhögskolan Umeå universitet.  Sporre genomfört projektet.   

g) 2012-2014 In search of human dignity. Finansiering: Lärarhögskolan, Umeå universitet. Sporre genomfört projektet.   

Examina

Filosofie kandidatexamen/Biträdande psykologexamen, Stockholm universitet, 1976
Högskoleexamen Religionsvetenskaplig linje, Uppsala universitet, 1984
Filosofie magisterexamen, Lunds universitet, 1996
Teologie doktorsexamen, Lunds universitet, 1999
Docent i etik, Lunds universitet, 2005


Anställningar

Professor i pedagogiskt arbete med inriktning på värdegrund, genus, och kulturell mångfald vid Umeå universitet, Umeå från 2009-07-01 - tv
Gästprofessor i Religionsvetenskap, Karlstad universitet, 2009-07-01 – 2011-12-31
Forskningslektor i pedagogiskt arbete med inriktning på värdegrund, genus och kulturell mångfald, Umeå universitet, Umeå, 2006-05-15 – 2009-06-30
Universitetslektor i etik, Högskolan Dalarna, Falun, 1999-11-01-2006-05-14
Doktorandtjänst i etik vid Teologiska institutionen, Lund, 1995-01-01-1999-10-31
Lärare i kristendomens historia, Teologiska Seminariet, Lidingö 1987-07-01-1994-12-31
Informationssekreterare i Svenska Missionsförbundet (SMF) och Svenska Missionsförbundets Ungdom, Stockholm, 1985-08-15-1987-06-30
Biträdande generalsekreterare vid Svensk Ekumeniska Nämnden, Stockholm, 1984-03-15-1985-08-15 Projektsekreterare i studie- och forskningsprojektet "Parakyrkligt", Svenska Missions-förbundet, Uppsala, 1983-01-01-1984-03-14
Handläggartjänst vid Ekumeniska U-veckan, Uppsala, 1980-02-01-1982-12-31
Folkhögskollärare vid Svenska Missionsförbundets ledarinstitut, Lidingö/Karlskoga folkhögskola, 1976-07-01-1977-06-30
Ungdomsinstruktör i Högdalskyrkan, Högdalen, 1975-08-15-1976-06-30
Ungdomsledare i Malmö missionsförsamling, Malmö, 1971-09-01-1972-08-31

Journal of Religious Education
Osbeck, Christina; Kärnebro, Katarina; Lilja, Annika; et al.
International perspectives on educating for democracy in early childhood: recognizing young children as citizens, New York: Routledge 2023 : 260-278
Borg, Farhana; Sporre, Karin
International perspectives on educating for democracy in early childhood: recognizing young children as citizens, Routledge 2023 : 321-323
DeZutter, Stacy Lee; Borg, Farhana; Damjanovic, Victoria; et al.
British Journal of Religious Education, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 45, (3) : 240-250
Lilja, Annika; Franck, Olof; Osbeck, Christina; et al.
Cambridge Journal of Education, Routledge 2023, Vol. 53, (1) : 63-77
Lyngfelt, Anna; Sporre, Karin; Lifmark, David; et al.
Powerful knowledge in religious education: exploring paths to a knowledge-based education on religions, Cham: Palgrave Macmillan 2023 : 21-42
Osbeck, Christina; Sporre, Karin; LIlja, Annika
Etik, berättelser och samtal: att använda skönlitteratur i etikundervisning, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2023 : 23-38
Sporre, Karin
Journal of Religious Education, Springer Nature 2023, Vol. 71, (2) : 167-187
Sporre, Karin
Religioner, livsåskådningar och etik: för lärare årskurs 4-9 och gymnasiet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2023 : 187-197
Sporre, Karin; Osbeck, Christina; Kärnebro, Katarina; et al.
Journal of Beliefs and Values
Sporre, Karin; Osbeck, Christina; Lilja, Annika; et al.
Journal of Curriculum Studies, Routledge 2022, Vol. 54, (3) : 367-383
Sporre, Karin
Ethics and Education, Taylor & Francis Group 2022, Vol. 17, (1) : 101-116
Sporre, Karin; Lotz-Sisitka, Heila; Osbeck, Christina
Education in times of climate change, Geneva: Rhodes University 2022 : 96-99
Sporre, Karin; Osbeck, Christina
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstads universitet 2022, Vol. 12, (2) : 84-107
Sporre, Karin; Osbeck, Christina; Lilja, Annika; et al.
Skolutveckling i teori och praktik, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2021 : 283-291
Lilja, Annika; Franck, Olof; Lifmark, David; et al.
Känsliga frågor, nödvändiga samtal: att lära om och av kontroverser, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 113-128
Sporre, Karin
New directions in religious and values education: international perspectives, Peter Lang Publishing Group 2021 : 251-272
Sporre, Karin
HTS Teologiese Studies/Theological Studies, Cape Town: AOSIS 2021, Vol. 77, (3)
Sporre, Karin
Existentiella frågor i barns och ungas liv, Malmö: Föreningen lärare i religionskunskap (FLR) 2020 : 29-39
Lilja, Annika; Buchardt, Mette; Kärnebro, Katarina; et al.
Kvinnligt religiöst ledarskap: En vänbok till Gunilla Gunner, Stockholm: Södertörns högskola 2020 : 219-228
Sporre, Karin
HTS Teologiese Studies/Theological Studies, Cape Town: AOSIS 2020, Vol. 76, (1)
Sporre, Karin
Facing the unknown future: religion and education on the move, Münster: Waxmann Verlag 2020 : 195-208
Sporre, Karin; Franck, Olof; LIlja, Annika; et al.
Människan och etiken: välgrundad moral i en polariserad tid., Stockholm: Hjalmarson & Högberg 2019 : 102-118
Sporre, Karin
Human rigths literacies: future directions, Cham: Springer 2019 : v-x
Sporre, Karin
Journal of Curriculum Studies, Routledge 2019, Vol. 51, (2) : 262-278
Sporre, Karin
Education 3-13, Routledge 2018, Vol. 46, (5) : 506-516
Lilja, Annika; Franck, Olof; Osbeck, Christina; et al.
Journal of Beliefs and Values, Routledge 2018, Vol. 39, (2) : 195-208
Osbeck, Christina; Franck, Olof; Lilja, Annika; et al.
Zeitschrift für Pädagogik und Theologie, Walter de Gruyter 2018, Vol. 70, (4) : 397-408
Osbeck, Christina; Franck, Olof; LIlja, Annika; et al.
Religious Diversity and Education in Europe, 37
Ristiniemi, Jari; Skeie, Geir; Sporre, Karin
Challenging life: existential questions as a resource for education, Münster: Waxmann Verlag 2018 : 13-18
Ristiniemi, Jari; Skeie, Geir; Sporre, Karin
Challenging life: existential questions as a resurce for education, Münster: Waxmann Verlag 2018 : 279-296
Sporre, Karin
Values, Human Rights and Religious Education: Contested Grounds, Oxford: Peter Lang Publishing Group 2018 : 257-273
Sporre, Karin
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, Vol. 17, (2) : 108-121
Manni, Annika; Ottander, Christina; Sporre, Karin
Environmental Education Research, Vol. 23, (4) : 451-464
Manni, Annika; Sporre, Karin; Ottander, Christina
Location, space and place in religious education, Münster: Waxmann Verlag 2017 : 49-66
Osbeck, Christina; Sporre, Karin; Skeie, Geir
Assessment in ethics education: a case of national tests in religious education, Cham: Springer 2017 : 115-143
Sporre, Karin
Theological Journal, Tartu, Estonia: Usuteaduslik Ajakiri, Akadeemiline Teoloogia Selts 2016, Vol. 69, (1) : 3-8
Schihalejev, Olga; Sporre, Karin; Skeie, Geir; et al.
Theological Journal, 69:1
Schihalejev, Olga; Sporre, Karin; Skeie, Geir; et al.
Diversity and intersectionality: studies in religion, education and values, Bern: Peter Lang Publishing Group 2016 : 23-47
Sporre, Karin
International Seminar on Religious Education and Values Session XX July-August 2016: Values, Human Rights and Education73
Sporre, Karin
NERA 2016 : Social Justice, Equality and Solidarity in Education, Helsinki, Finland, March 9-11, 2016
Sporre, Karin
ECER, Dublin, Ireland, August 23-26, 2016
Sporre, Karin
Religious diversity and education in Europe, 29
Sporre, Karin
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Oslo: NorDina, Naturfagssenteret 2013, Vol. 9, (2) : 187-205
Manni, Annika; Ottander, Christina; Sporre, Karin; et al.
International Electronic Journal of Environmental Education, Vol. 3, (1) : 17-35
Manni, Annika; Sporre, Karin; Ottander, Christina
Nordic Journal of Religion and Society, Trondheim: Akademika forlag 2013, Vol. 26, (2) : 175-191
Sporre, Karin
Religionsdidaktisk arbeid pågår: Religionsdidaktikk i Hamar och Karlstad, Vallset: Oplandske Bokforlag 2012 : 51-78
Sporre, Karin
British Journal of Religious Education, Abingdon: Routledge 2012, Vol. 34, (1) : 87-100
Sporre, Karin
Humanistisk forskning 2010: rapport från en utvärdering, Stockholm: Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet 2011 : 275-283
Gullberg, Tom; Sporre, Karin

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2019 till 31 december 2024
1 januari 2016 till 31 december 2023
Barns tankar om människan, hållbarhet och framtid

Föreläsning och diskussion vid vetenskapslunch 2 december 2021