"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Richard Pettersson

Jag är lektor och forskare i museologi, humaniora vid Umeå universitet. Jag är även docent i museologi.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Museologi
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré), B427 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning:

Jag är delaktig i två forskningsprojekt: Dels är jag medverkande inom ett RJ-finansierat projekt som ska beforska Umeå-pastorn från sent 1700-tal, Pehr Stenberg, och dennes omfattande levnadsteckning. Projektet kommer för min del att pågå mellan 2019-23. Forskningsledare här är Alf Arvidsson, etnologi. Min insats i detta projekt kommer att ha en tvärvetenskaplig profil, med bäring mot idéhistoria och kulturarvsvetenskap. Initialt avser jag kartlägga personstudiens potentiella syften i relation till en mer allmän forskningskontext. En senare ingång gentemot materialet kan komma bli en studie om hur modernitet kan ge indirekta avtryck i svensk periferi, sent 1700-tal, utifrån Stenbergs levnadsteckning. Ett annat spår kan komma riktas mot ’material studies’ i att jag då kartlägger Stenbergs relation till platser, miljöer, fysiska ting och egen kroppslighet. I denna kartläggning avser jag då, liksom övriga deltagare i projektet, att tillämpa emtionsforskning som teoretisk bearbetning av materialet. En ytterligare tentativ målsättning för min del i projektet är att finna nya vägar för museirelaterad representation av plats- och personhistoria.

Mitt andra, Formas-finansierade, projektdeltagande är riktat mot frågor om hållbar turism inom Arktis. Forskningsledare här är Dieter Muller, kulturgeografi. Projektet startar för min del VT 2019 och sträcker sig till utgången av 2023. Min insats kommer att riktas mot turism som fokuserar på samisk verksamhet och kulturarv. Här kommer min första ingång att bli en kartläggning utifrån temat offentlig svensk minnesvårds (ambivalenta) relation till kulturturism generellt; detta för att belysa turismens förbisedda betydelser för etableringen av nutida kulturmiljövård och värderelationer som kopplar till begreppet kulturarv. Till detta kommer även efterhand studier om den offentliga minnesvårdens lika ambivalenta relation till det samiska kulturarvet, som omväxlande har inkluderats eller exkluderats från en i grunden konstruerad föreställning om ett homogent svenskt kulturarv. Detta kommer att fungera som bakgrund och som raster på dagens situation av arktisk kulturarvsturism, där – å ena sidan – upplevelser av ’det samiska’ reproducerar och sannolikt förstärker stereotypa uppfattningar om etnisk särart och exklusivitet. Å andra sidan är min hypotes att denna turism även komodifierar (förändrar) det samiska kulturarvet i kraft av att den också bärs upp inifrån, av samiska representanter. En ytterligare aspekt till denna art av turism tar avstamp från ett mer abstrakts samhällsplan, mot återkomsten av en underliggande civilisationskritik med bäring mot ”gröna vågen” och uppfattningar om ekologisk hållbarhet. Min tanke här är att museer, kulturmiljövård och kulturarvsturism är konsekvenser av modernismens skarpa demarkationslinje mellan ”det förflutna” och vår samtid. Denna kritiska relation är dock komplex. Robinson Cruises ”Fredag” var, då som nu, en nödvändig motpol för att skildra (och kritisera) civilisation. Skillnaden idag är emellertid den att vi inte längre är säkra på vem av dessa två som har huvudrollen i dramat.

Övrigt om mig:

Som tidigare disputerad inom idéhistoriker är jag sedan 2006 docent i ämnet museologi, med anledning av den forskning jag har bedrivit om kulturminnesvårdens framväxt i Sverige under 1900-talet. Jag har varit anställd som lektor för museologiämnet vid Umeå universitet sedan 2004 och har i den tjänsten haft olika uppdrag, som: programföreståndare, biträdande prefekt, studierektor för institutionens forskarutbildning, programansvarig för vårt gemensamma masterprogram, och givetvis som ordinarie lärare vid museologiutbildningen.

Min forskning strålar samman kring det övergripande ämnet: svensk minnesvård under 1900-talet. Eftersom ämnet i sig är gigantiskt har det varit nödvändigt att välja olika infallsvinklar, kronlogier, undersökningsområden, i takt med att mina kunskaper om fältet har vuxit. Det övergripande målet har varit, och är fortfarande, att nå en bättre förståelse för orsaker och bevekelsegrunder bakom faktumet att museer, forskning och minnesvård har vuxit fram parallellt med det industrialiserade samhället under de senaste 200 åren. Spännande teman under 2000-talet rör kulturarvssektorns kommersialisering och politisering, med teman som turism och entreprenörskap; museernas samhällsroll; kulturarvsretorikens nya arenor.

Från 2023 är jag med i Riksantikvarieämbetets forskningsråd.

 

Etnologiska skrifter, 80
Arvidsson, Alf; Lindblom, Ina; Pettersson, Richard
Bebyggelsehistorisk tidskrift, Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift 2023, (84) : 83-84
Pettersson, Richard
Från Pehr Stenbergs värld, Umeå: Umeå University 2023 : 98-164
Pettersson, Richard
Journal of Heritage Tourism, Routledge 2023, Vol. 18, (2) : 184-201
Pettersson, Richard; Müller, Dieter K.
Stockholm: Riksantikvarieämbetet 2021
W. Jensen, Ola; Pettersson, Richard
Kompetens i museisektorn: politik, praktik och relationen till högre utbildning, Lund: Nordic Academic Press 2019 : 193-206
Pettersson, Richard
Historisk Tidskrift, Svenska Historiska Föreningen 2017, Vol. 137, (1) : 165-167
Pettersson, Richard
Ethnologia Scandinavica, Lund: Swedish Science Press 2015, Vol. 45 : 231-234
Pettersson, Richard
Umeå 1314-2014: 100 berättelser om 700 år, Umeå; Skellefteå: Johan Nordlander-sällskapet; Artos & Norma 2013 : 397-402
Pettersson, Richard
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Lund: Föreningen för svensk kulturhistoria 2012, Vol. 95, (2) : 116-118
Pettersson, Richard
Great Narratives of the PastTraditions and Revisions in National Museum, Linköping: Linköping University Electronic Press 2012 : 229-251
Pettersson, Richard
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Umeå universitet 2012, (2) : 40-42
Pettersson, Richard
Att återupptäcka det glömda: Aktuell forskning om forntidens förflutna i Norden, Lund: Riksantikvarieämbetet 2012 : 295-310
Pettersson, Richard
Ethnologia Scandinavica, Lund: Folklivsarkivet 2012, Vol. 42 : 203-207
Pettersson, Richard
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, (1) : 46-48
Pettersson, Richard
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Lund: 2011, Vol. 94, (4) : 210-226
Pettersson, Richard
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, (2) : 120-123
Pettersson, Richard
Nordisk Museologi, Aarhus: 2009, (2) : 110-129
Pettersson, Richard
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Svenska teknologföreningens förlag 2009, (4) : 247-249
Pettersson, Richard
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Lund: Inst. för kulturvetenskaper 2009, (2) : 89-99
Pettersson, Richard
När dalen var röd och kusten blev hög
Sundin, Bo; Pettersson, Richard
Rapport från Riksantikvarieämbetet, 2007:5
Molin, Torkel; Müller, Dieter; Paju, Martin; et al.
Industrihistoriska kulturarv i regional utveckling: sociala och ekonomiska aspekter : konferens för kunskapsutveckling och nätverksbyggnad, Stockholm: Riksantikvarieämbetet 2007 : 6-6
Müller, Dieter K.; Pettersson, Richard
Fornvännen: Journal of Swedish atiquarian research, (1) : 4-
Pettersson, Richard
Kulturella perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift, Vol. 16, (1) : 8-
Pettersson, Richard
Topos: essäer om tänkvärda platser och platsbundna tankar, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2006 : 202-233
Pettersson, Richard
Fornvårdaren nr. 28, för Nordisk museologi 2006:1
Pettersson, Richard
För en kritisk och konstruktiv kulturmiljöforskning: Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2001-2005, Stockholm 2006 : -
Pettersson, Richard
Rig: Kulturhistorisk tidskrift grundad 1918, (4) : 3-
Pettersson, Richard
Kulturarvens dynamik: Det institutionaliserade kulturarvets förändringar, Norrköping: Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet 2005 : 311-321
Pettersson, Richard
Kulturens frontlinjer : skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr, 51
Pettersson, Richard
Kulturarvets dynamik - Det institutionaliserade kulturarvets förändringar, augusti 2004
Pettersson, Richard
Forskningsprogrammet Landskapet som arena, 7
Pettersson, Richard
Skrifter från forskningsprogrammet Landskapet som arena, 2
Pettersson, Richard
Publicerad: 28 okt, 2022
Publicerad: 08 dec, 2021
Publicerad: 06 dec, 2021
Publicerad: 28 jun, 2021
Ny bok om nya kompetenser i museisektorn

Richard Pettersson, docent i museologi, är medförfattare till en bok som kartlägger museisektorn.