"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-29

Presentation av antologin "Från Pehr Stenbergs värld"

NYHET Den nyligen avslutade utgivningen av Umeå-prästen Pehr Stenbergs levernesbeskrivning, ett omfattande självbiografiskt manus han skrev fortlöpande från tjugoårsåldern och fram till hans frånfälle 1824, följs nu upp med antologin Från Pehr Stenbergs värld.

Text: Per Melander

Den har tillkommit inom ramen för det av Riksbankens Jublieumsfond finansierade projektet "Känslor i 1700-talets vardagsliv: Klass, kön och fromhet i Pehr Stenbergs levernesbeskrivning" under ledning av professorn i etnologi Alf Arvidsson vid Umeå universitet.

Här studeras med olika infallsvinklar bondsonens Stenbergs försök att finna sig till rätta med sin nya sociala status som präst, som gift man och som intellektuell i landsorten.

Dagligt liv och gärning

Alf Arvidsson diskuterar hur Stenberg i sitt dagliga liv och i sin text hanterade sin sociala bakgrund, både när han som fattig student och senare som präst skulle smälta in i herrskapsmiljöer, och när han i sin dagliga gärning skulle verka som andlig ledare och moralisk övervakare för allmogen.

Vidare bidrar Arvidsson med en studie av hur Stenberg hanterade sin sociala position som präst i Umeå stad 1792-1804.

Känslor på 1700-talet

Historikern Ina Lindblom tar fasta på vad Stenbergs öppenhjärtiga beskrivningar kan säga om synen på känslor under slutet av 1700-talet, genom att studera hans skildring av den ogrundade svartsjuka han hyste mot sin andra fru.

Lindblom visar hur Stenbergs svartsjuka kan relateras till samtida föreställningar om äktenskap, kärlek, heder, fysisk och psykisk patologi samt religion. Hennes studie belyser därmed de sätt varpå känslor är sammanflätade med specifika historiska kontexter.

Samtida intellektuella sammanhang

Museologen och idéhistorikern Richard Pettersson sätter in Stenberg i sitt samtida intellektuella sammanhang, där en stabil auktoritetstro utmanas av upplysningsidéer och nya sätt att betrakta människan i tillvaron.

Pettersson fokuserar här historiografiskt på Stenbergs verk utifrån en kontrasterande analys på syften och motiv, satt i relation till våra nutida uppfattningar om sent 1700-tal.

En tidigare publicerad och nu reviderad artikel av redaktörerna för utgivningen av levernesbeskrivningen, Göran Stenberg, Ola Wennstedt och Fredrik Elgh, kompletterar framställningen med att redogöra för tillkomsten och Stenbergs skrivstrategier, särskilt betydelsen av samtida litteratur som förebilder.

Presentationen hålls onsdag den 6 december, kl. 13.00 på Umeå universitetsbibliotek, Enheten för arkiv och specialsamlingar, balkongen, plan 3.

Läs tidigare artiklar om Pehr Stenbergs Levernes beskrivning:
Släppfest när unik bokserie avslutas
Åter till Åbo med Pehr Stenberg