"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (förutbildning)

Utbildningsplanering och utbildningskvalitet

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar

Föreliggande regler anger vilka datum som gäller vid Umeå universitet för terminstider och läsårets förläggning samt vilka dagar som bör vara undervisnings- och examinationsfria. Reglerna följer Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) rekommendationer gällande terminstider och läsårets förläggning.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Utbildning på forskarnivå, Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (förutbildning)
Diarienummer: FS 1.1-118-18
Giltig: 2021-10-26 - 2031-06-08
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-10-26
Ersätter dokument: Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar (FS 1.1-118-18) beslutad av rektor 6 november 2020.

Regler för läsårets förläggning (terminstider) samt undervisningsfria dagar

Policy för internationalisering

Policy för internationalisering

Umeå universitets policy för internationalisering är tänkt att ge inspiration och stöd för arbetet med att ta fram handlingsplaner och konkreta mål inom området internationalisering anpassade för varje verksamhet. Till detta inriktningsdokument hör även ett digitalt appendix med bland annat referenser, litteratur och goda exempel. Appendixet är tänkt att fördjupa, ge goda exempel och inspiration på webben. Det ska förenkla arbetet med att ta fram handlingsplaner för institutioner, fakulteter, enheter samt på en universitetsövergripande nivå. Appendixet finns på Aurora under Utbilda och forska/Internationalisering/Stöd till internationalisering.

Typ: Policy
Ansvarig: International Office
Område: Utbildning på grund och avancerad nivå, Utbildning på forskarnivå, Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (förutbildning), Forskning
Diarienummer: FS 1.1-212-22
Giltig: 2022-03-04 tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-03-04
Ersätter dokument: Strategi för internationalisering av utbildning vid Umeå universitet (FS 1.1.1-284-14) beslutad av rektor 24 juni 2014

Policy för internationalisering

Examination och undervisning

Regler för betyg och examination

Regler för betyg och examination

Regeln syftar till att tydliggöra och rättssäkra betygssättning och examination vid Umeå universitet. I dokumentet finns bland annat regler och rutiner för examinator, betyg, obligatoriska utbildningsmoment, anpassad examinationsform och omprov.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå samt Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning
Diarienummer: FS 1.1-574-22
Giltig: 2022-04-29 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-04-29
Ersätter dokument: Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå FS 1.1-2368-18

FS 1.1-574-22 Regel för betyg och examination.pdf (446 kB)

Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning i undervisningssituationer

Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationer

Dokumentet anger vilka regler som gäller för ljudupptagning, fotografering och filmning mm vid föreläsningar, seminarier och andra undervisningssituationer vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Utbildning på forskarnivå, Utbildning på grund- och avancerad nivå, Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (förutbildning)
Diarienummer: FS 1.1-501-23
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-05-12
Ersätter dokument: Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationer Datum 2008-11-18 Dnr 500-4078-08

Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning i undervisningssituationer

Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå

Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå

Här regleras hur scheman, registrering, studieuppehåll, studieavbrott, utlämning av prov, inrapportering och publicering av provresultat samt kostnader för studenter ska hanteras vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå samt Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning
Diarienummer: FS 1.1-639-21
Giltig: 2021-06-01 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-05-04
Ersätter dokument: Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå FS 1.1-953-18 samt kostnader för studenter vid Umeå universitet – regler och riktlinjer Dnr: 500-781-13.

FS 1.1-639-21 Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå.pdf (203 kB)

Regel för kursplaner och kurslitteraturlistor

Regel för kursplaner och kurslitteraturlistor

Regeln innehåller regler och riktlinjer för vad som ska finnas med i en kursplan och litteraturlista. Här beskrivs också hur arbetet med kursplaner och kurslitteratur i Umeå universitets kurs- och utbildningsdatabas, Selma, ska gå till.

Typ: Regel
Ansvarig: Studentcentrum
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning
Diarienummer: FS 1.1-575-22
Giltig: 2022-04-29 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-04-29
Ersätter dokument: Regler för kursplaner och litteraturlistor på grund- och avancerad nivå FS 1.1–2311–18

FS 1.1-575-22 Regel för kursplaner och kurslitteraturlistor.pdf (572 kB)

 

Studentstöd och studentinflytande

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår

Följande regler anger formerna för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår. Dokumentet anger bestämmelser om ansökningsförfarande, uppföljning av studentkårernas verksamhet samt ekonomisk ersättning till studentkårer.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Utbildning på grund- och avancerad nivå, Utbildning på forskarnivå, Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (förutbildning)
Diarienummer: FS 1.1-2327-21
Giltig: 2022-01-01 tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2021-12-09
Ersätter dokument: Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet (FS 1.1-2242-18) fastställd av universitetsstyrelsen 13 december 2018.

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår

Senast uppdaterad: 2024-01-04