"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning

Handläggningsordning externa forskningsbidrag

Handläggningsordning externa forskningsbidrag

Handläggningsordningen vänder sig i första hand till personal vid institutioner/motsvarande som hanterar externa forskningsbidrag. Syftet är att visa på de olika momenten i handläggning av forskningsbidrag, tydliggöra ansvar och fungera som ett stöd i hanteringen.

Typ: Annat
Ansvarig: Ekonomienheten
Område: Ekonomi
Diarienummer: FS 1.1-1098-23
Giltig: 13 oktober 2023 – tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-10-13
Ersätter dokument: Handläggningsordning externa forskningsbidrag/FS 1.1-807- 15/2015-05-26) /FS 1.1-952-17 2017-06-29

Handläggningsordning externa forskningsbidrag

Nyttjande av Umeå universitets infrastruktur (Anvisningar för prefekt/enhetschef)

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: UmU 102-4620-06
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2006-12-19

Nyttjande av Umeå universitets infrastruktur (Anvisningar för prefekt/enhetschef)

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Umeå universitet verkar för att alla publicerade forskningsresultat skall göras fritt tillgängliga i största möjliga utsträckning. Detta i enlighet med Berlindeklarationen om Open Access som SUHF undertecknat och de krav som Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer ställer.

Typ: Policy
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-911-17
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-09-19
Ersätter dokument: Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet (UmU 500-2855-11) fastställd av rektor 2011-12-20

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Regler för utnämning av hedersdoktorer vid Umeå universitet

Regler för utnämning av hedersdoktorer vid Umeå universitet

Regeln anger former för utnämning av hedersdoktorer vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2175-16
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-12-06

Regler för utnämning av hedersdoktorer vid Umeå universitet 

Regel för forskningsinfrastrukturer vid Umeå universitet

Regel för forskningsinfrastrukturer vid Umeå universitet

Syftet med denna regel är att få en övergripande samordning av forskningsinfrastrukturer vid Umeå universitet som är tillgängliga för fler användare än enbart för den egna forskargruppen.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Forskning
Diarienummer: FS 1.1-2087-23
Giltig: 2023-11-02- tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-11-02
Ersätter dokument: Regel för Umeå universitets övergripande forskningsinfrastrukturer fastställt av rektor den 30 maj 2017 (FS 1.1-259-17) och som avvecklades enligt rektorsbeslut FS 1.1-237-23 den 10 februari 2023.

Regel för forskningsinfrastrukturer vid Umeå universitet

Instruktion för Rådet för artificiell intelligens och autonoma system

Instruktion för Rådet för artificiell intelligens och autonoma system

Instruktion för rådet för artificiell intelligens och autonoma system (härefter även benämnt som ”RAI”) anger rådets sammansättning, uppdrag och arbetsformer.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1.-1769-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-01-21
Ersätter dokument: Instruktion för Rådet för artificiell intelligens och autonoma system, rektor 8 oktober 2019.

Instruktion för Rådet för artificiell intelligens och autonoma system

Mall för datahanteringsplan

Mall för datahanteringsplan

Umeå universitets mall för datahanteringsplaner (DHP) utgår ifrån en svensk översättning av en engelsk mall, delvis omarbetad av SUHF & Vetenskapsrådet, av Science Europes Core requirements for data management plans för basfrågorna (https://www.scienceeurope.org/our-resources/) och Svensk Nationell Datatjänsts checklista för datahanteringsplan för administrativa uppgifter om forskningsprojektet (https://snd.gu.se/sv/hantera-data/datahanteringsplan/att-skrivadatahanteringsplan/checklista-datahanteringsplan).

Typ: Plan
Ansvarig: Universitetsbiblioteket
Diarienummer: FS 1.1-2117-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-11-19

Mall för datahanteringsplan

Handläggningsordning - Främjande av god forskningssed och hantering av ärenden avseende misstanke om avvikelse från god forskningssed

Handläggningsordning - Främjande av god forskningssed och hantering av ärenden avseende misstanke om avvikelse från god forskningssed

Handläggningsordning - Främjande av god forskningssed och hantering av ärenden avseende misstanke om avvikelse från god forskningssed

Typ: Regel
Ansvarig: Enheten för forskningsstöd och samverkan
Område: Forskning
Diarienummer: FS 1.1-2282-21
Giltig: 2022-07-01–tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-07-01
Ersätter dokument: Handläggningsordning – Främjande av god forskningssed och hantering av ärenden avseende misstanke om avvikelse från god forskningssed. Rektor 2021-11-23. (Dnr: FS 1.1-2282-21)

Handläggningsordning - Främjande av god forskningssed och hantering av ärenden avseende misstanke om avvikelse från god forskningssed

Avtal med Linköpings universitet avseende samarbete kring utredning

Avtal med Linköpings universitet avseende samarbete kring utredning

Avtal som innebär att Umu och LiU, vid en fullständig utredning av vetenskaplig oredlighet, ska framställa en begäran till det andra universitetet om utseende av en ledamot att delta i utredningsarbetet. Avtalet syftar till att nå en hantering där sakliga och opartiska utredningar genomförs med minsta risk för ovidkommande kollegiala hänsyn.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Diarienummer: FS 1.6.1-1412-20
Beslutad av: undertecknat av Rektor
Fastställd: 2020-06-25
Ersätter dokument: 240-1751-11

Avtal med Linköpings universitet avseende samarbete kring utredning

Plan för EU-finansiering 2022–2027

Plan för EU-finansiering 2022-2027

Umeå universitets vision om att ha en stark position, såväl internationellt, nationellt som regionalt förutsätter att universitetet är en aktör att räkna med på den europeiska arenan och har en betydande andel medel från europeiska finansiärer. Syftet med detta dokument är att identifiera och föreslå aktiviteter så att målet om ökad forskningsfinansiering från EU kan nås.

Typ: Plan
Ansvarig: Enheten för forskningsstöd och samverkan
Diarienummer: FS 1.1-1297-22
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-07-01
Ersätter dokument: Plan för EU-finansiering 2018–2020 (FS 1.1-1054-18)

Plan för EU-finansiering 2022–2027

Policy för djurförsök inom forskning

Policy för djurförsök inom forskning

Policy för djurförsök vid forskning vid Umeå universitet syftar till att ange vad som gäller inom området i fråga om etik och inom ramen för gällande regelverk och lagstiftning.

Typ: Policy
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Forskning
Diarienummer: FS 1.1-2329-19
Giltig: 2020-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-12-17

Policy för djurförsök inom forskning

Policy för hantering av forskningsdata

Policy för hantering av forskningsdata

Föreliggande policy anger ansvar och ger vägledning hur Umeå universitet ska hantera och bevara forskningsdata från planeringsstadiet för ett forskningsprojekt, under projektets gång och vidare efter projektets slut.

Typ: Policy
Ansvarig: Planeringsenheten, Umeå universitetsbibliotek
Område: Forskning
Diarienummer: FS 1.1.-545-21
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-03-09
Ersätter dokument: Nyinrättat

Policy för hantering av forskningsdata

Policy för internationalisering

Policy för internationalisering

Umeå universitets policy för internationalisering är tänkt att ge inspiration och stöd för arbetet med att ta fram handlingsplaner och konkreta mål inom området internationalisering anpassade för varje verksamhet. Till detta inriktningsdokument hör även ett digitalt appendix med bland annat referenser, litteratur och goda exempel. Appendixet är tänkt att fördjupa, ge goda exempel och inspiration på webben. Det ska förenkla arbetet med att ta fram handlingsplaner för institutioner, fakulteter, enheter samt på en universitetsövergripande nivå. Appendixet finns på Aurora under Utbilda och forska/Internationalisering/Stöd till internationalisering.

Typ: Policy
Ansvarig: International Office
Område: Utbildning på grund och avancerad nivå, Utbildning på forskarnivå, Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (förutbildning), Forskning
Diarienummer: FS 1.1-212-22
Giltig: 2022-03-04 tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-03-04
Ersätter dokument: Strategi för internationalisering av utbildning vid Umeå universitet (FS 1.1.1-284-14) beslutad av rektor 24 juni 2014


Policy för internationalisering

Policy för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av forskning vid Umeå universitet

Policy för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av forskning vid Umeå universitet

Denna policy anger principer och övergripande ansvars- och rollfördelning för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av forskning vid Umeå universitet. Policyn är vägledande för kvalitetsarbetet inom forskning på alla nivåer vid universitetet. Tillsammans med andra styrdokument ska policyn bidra till att upprätthålla och ständigt utveckla hög forskningskvalitet, samt till omvärldens förtroende.

Typ: Policy
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Forskning
Diarienummer: FS 1.1-1121-23
Giltig: 2023-06-02 tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-06-02
Ersätter dokument: Nyinrättat

Policy för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av forskning vid Umeå universitet

Senast uppdaterad: 2024-01-11