Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning

Handläggningsordning externa forskningsbidrag

Handläggningsordning externa forskningsbidrag

Handläggningsordningen vänder sig till institutioner/motsvarande som hanterar externa forskningsbidrag. Syftet är att visa på de olika momenten i handläggning av forskningsbidrag, tydliggöra ansvar och fungera som ett stöd i hanteringen. En översyn och uppdatering av befintlig handläggningsordning har genomförts med anledning av rektors besluts- och delegationsordning som fastställdes 2016-12-20, dnr FS 1.1-1570-16. Dokumentet har därför uppdaterats under våren 2017.

Typ: Annat
Ansvarig: Planeringsenheten och Ekonomienheten
Diarienummer: FS 1.1-952-17
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-06-29
Ersätter dokument: Handläggningsordning för externa forskningsbidrag, dnr FS 1.1-807-15, 2015-05-26

Handläggningsordning externa forskningsbidrag

Regler för utseende av elektorer och ersättare till forskningsrådens elektorsförsamlingar vid region 5 2018

Regler för utseende av elektorer och ersättare till forskningsrådens elektorsförsamlingar vid region 5 2018

Vart tredje år ska ledamöter för Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd, forskarrådet för Formas samt styrelsen för Forte utses. Ledamöter till dessa organ väljs genom elektorsval som regleras genom Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd (2012:520). Umeå universitet ansvarar enligt förordningen för utseende av elektorerna vid region 5 som omfattar Umeå universitet (UmU), Luleå tekniska universitet (LTU) samt Mittuniversitetet (MIUN). Föreliggande regler anger formerna denna utseendeprocess.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.2.2-442-18
Giltig: 2018-06-05 - 2021-06-60
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-06-05

Regler för utseende av elektorer och ersättare till forskningsrådens elektorsförsamlingar vid region 5 2018

Nyttjande av Umeå universitets infrastruktur (Anvisningar för prefekt/enhetschef)

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: UmU 102-4620-06
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2006-12-19

Nyttjande av Umeå universitets infrastruktur (Anvisningar för prefekt/enhetschef)

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Umeå universitet verkar för att alla publicerade forskningsresultat skall göras fritt tillgängliga i största möjliga utsträckning. Detta i enlighet med Berlindeklarationen om Open Access som SUHF undertecknat och de krav som Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer ställer.

Typ: Policy
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-911-17
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-09-19
Ersätter dokument: Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet (UmU 500-2855-11) fastställd av rektor 2011-12-20

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Regler för Umeå universitets övergripande forskningsinfrastrukturer

Regler för Umeå universitets övergripande forskningsinfrastrukturer

Det ökade finansieringsåtagandet för och prioritering av forskningsinfrastruktur vid lärosätena ställer höga krav på strategisk planering men även samordning för att möjliggöra synergier såväl lokalt och nationellt. I detta dokument tydliggörs definitioner och kriterier, samt principer för inrättande, ansvarsfördelning och rapportering samt avveckling av en forskningsinfrastruktur som erhåller status som en Umeå universitets (UmU) forskningsinfrastruktur. Syftet är att få en övergripande samordning av tillgänglig forskningsinfrastruktur vid universitetet.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-259-17
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-05-30

Regler för Umeå universitets övergripande forskningsinfrastrukturer

Regler för utnämning av hedersdoktorer vid Umeå universitet

Regler för utnämning av hedersdoktorer vid Umeå universitet

Regeln anger former för utnämning av hedersdoktorer vid Umeå universitet.

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2175-16
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2017-12-06

Regler för utnämning av hedersdoktorer vid Umeå universitet

Instruktion för Rådet för artificiell intelligens och autonoma system

Instruktion för Rådet för artificiell intelligens och autonoma system

Instruktion för rådet för artificiell intelligens och autonoma system (härefter även benämnt som ”RAI”) anger rådets sammansättning, uppdrag och arbetsformer.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1.-1769-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-01-21
Ersätter dokument: Instruktion för Rådet för artificiell intelligens och autonoma system, rektor 8 oktober 2019.

Instruktion för Rådet för artificiell intelligens och autonoma system

Mall för datahanteringsplan

Mall för datahanteringsplan

Umeå universitets mall för datahanteringsplaner (DHP) utgår ifrån en svensk översättning, delvis omarbetad av SUHF & Vetenskapsrådet, av Science Europes Core requirements for data management plans för basfrågorna (https://www.scienceeurope.org/our-resources/) och Svensk Nationell Datatjänsts checklista för datahanteringsplan för administrativa uppgifter om forskningsprojektet (https://snd.gu.se/sv/hantera-data/datahanteringsplan/att-skrivadatahanteringsplan/checklista-datahanteringsplan).

Typ: Plan
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2117-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-11-19

Mall för datahanteringsplan

Regler avseende förfarandet vid anklagelse om vetenskaplig ohederlighet

Regler avseende förfarandet vid anklagelse om vetenskaplig ohederlighet

Regel för handläggning av ärenden avseende misstänkt vetenskaplig oredlighet.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Diarienummer: 190-2748-04
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2004-11-23

Regler avseende förfarandet vid anklagelse om vetenskaplig ohederlighet

Avtal med Linköpings universitet avseende samarbete kring utredning

Avtal med Linköpings universitet avseende samarbete kring utredning

Avtal som innebär att Umu och LiU, vid en fullständig utredning av vetenskaplig oredlighet, ska framställa en begäran till det andra universitetet om utseende av en ledamot att delta i utredningsarbetet. Avtalet syftar till att nå en hantering där sakliga och opartiska utredningar genomförs med minsta risk för ovidkommande kollegiala hänsyn.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Diarienummer: FS 1.6.1-1412-20
Beslutad av: undertecknat av Rektor
Fastställd: 2020-06-25
Ersätter dokument: 240-1751-11

Avtal med Linköpings universitet avseende samarbete kring utredning

Plan för EU-finansiering 2018-2020

Plan för EU-finansiering 2018-2020

Umeå universitets vision om att ha en stark position, såväl internationellt, nationellt som regionalt förutsätter att universitetet är en aktör att räkna med på den europeiska arenan och har en betydande andel medel från europeiska finansiärer. Syftet med detta dokument är att identifiera och föreslå aktiviteter så att målet om ökad forskningsfinansiering från EU kan nås.

Typ: Plan
Ansvarig: Enheten för externa relationer
Diarienummer: FS 1.1-1054-18
Giltig: 2018-2020
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-05-29

Plan för EU-finansiering 2018-2020

Policy för djurförsök inom forskning

Policy för djurförsök inom forskning

Policy för djurförsök vid forskning vid Umeå universitet syftar till att ange vad som gäller inom området i fråga om etik och inom ramen för gällande regelverk och lagstiftning.

Typ: Policy
Ansvarig: Planeringsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2329-19
Giltig: 2020-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-12-17

Policy för djurförsök inom forskning

Instruktion för hantering av kroppsvätskor och human vävnad på grund av Covid-19-pandemi

Instruktion för hantering av kroppsvätskor och human vävnad på grund av covid-19-pandemi

Instruktionen beskriver hantering av humant provmaterial under covid-19 pandemin. Under rådande förhållanden bör alla se över sina riskbedömningar och hygienrutiner för att avgöra om valda skyddsåtgärder är tillräckliga. Om sjukvården gjort bedömningen att det inte finns någon misstanke om covid-19 infektion vid operation eller blodgivning så bör denna bedömning följas vid hantering av prover från dessa tillfällen. Enligt krav från Arbetsmiljöverket (AFS 2018:4) ska minst skyddsnivå 2 tillämpas för hantering av material som kan innehålla smittämnen.

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-914-20
Giltig: 2020-08-25 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-08-25
Ersätter dokument: Instruktion för hantering av kroppsvätskor och human vävnad på grund av covid-19-pandemi (FS 1.1-914-20) beslutad av rektor 28 april 2020

Instruktion för hantering av kroppsvätskor och human vävnad på grund av Covid-19-pandemi

Policy för hantering av forskningsdata

Policy för hantering av forskningsdata

Föreliggande policy anger ansvar och ger vägledning hur Umeå universitet ska hantera och bevara forskningsdata från planeringsstadiet för ett forskningsprojekt, under projektets gång och vidare efter projektets slut.

Typ: Policy
Ansvarig: Planeringsenheten, Umeå universitetsbibliotek
Område: Forskning
Diarienummer: FS 1.1.-545-21
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-03-09
Ersätter dokument: Nyinrättat

Policy för hantering av forskningsdata