"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språkdidaktik och pedagogiskt arbete

Vårt mål är att vara en ledande miljö inom tvärvetenskaplig forskning som studerar de kognitiva, kulturella och pedagogiska faktorer som har betydelse för lärande av, och undervisning i, språk och språkliga färdigheter.

Språkdidaktik i Umeå bygger på mer än 15 års forskning och erfarenhet inom språkdidaktik och samlar över 30 seniora forskare och doktorander. Vår forskning fokuserar på följande huvudteman:

 • barns språkutveckling
 • läs- och skrivutveckling på modersmålet och främmande språk
 • läs- och skrivsvårigheter
 • uttalsutveckling
 • skriftpraktiker
 • fritidens betydelse för språkutveckling
 • IKT-stödd språkundervisning
 • motivation
 • policy och språklärandets kulturella kontext
 • minoritetsspråkutbildning och språkrevitalisering
 • läroboksutveckling

Vi erbjuder en fyraårig forskarutbildning i Språkdidaktik som för närvarande kan inriktas mot (1) förstaspråksdidaktik eller (2) andra- och främmandespråksdidaktik. Vi har som mål att tillskapa en tredje inriktning mot minoritetsspråksdidaktik inom en snar framtid.

Forskningsområden i språkdidaktik och pedagogiskt arbete

Flerspråkighet i undervisning

Vid institutionen bedrivs forskning om flerspråkighet i olika utbildningskontexter (förskola, grundskola, gymnasium, svenska för invandrare, lärarutbildning) och i olika undervisningsämnen (t.ex. modersmålsundervisning). Flera av projekten utgår ifrån att såväl lärare som elever i olika utbildningskontexter har språkliga repertoarer där många olika språkliga resurser ingår.

Handledare inom området:

Carla Jonsson
Annika Norlund Shaswar

Svenska som andraspråk

Institutionens forskning inom fältet svenska som andraspråk är i stor utsträckning inriktad mot vuxnas andraspråksutveckling och belyser bland annat kopplingar mellan litteracitet i vardagsliv och utbildningskontexter.

Handledare inom området:

Carla Jonsson
Annika Norlund Shaswar

Undervisning vid språk-, läs- och skrivsvårigheter

Vid Språkstudier pågår forskning om hur man kan utveckla undervisningspraktiken för elever med inlärningssvårigheter. I ett pågående projekt undersöks läsundervisningsmetoder för elever med avkodningssvårigheter i åk 2 och 4. I tidigare projekt har undervisningsmetoder i ordförståelse utvärderats för elever med språkstörning och undervisningsmetoder i skrivande för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vi ser gärna ansökningar med fokus på utvärdering av undervisning/interventioner för elever med språk-, läs- eller skrivsvårigheter.

 Handledare inom området:

Yvonne Knospe
Maria Levlin

Deltagande forskning

Vid Språkstudier bedrivs deltagande skolforskning i samverkan med skolor och lärare. Ett avslutat projekt handlade om skrivundervisning: Skrivande som näring för demokratin. Två viktiga kännetecken för deltagande skolforskning är att den är dels praktiknära, dels deltagande. Det praktiknära handlar om att den forskning som görs i skolan ska vara relevant för skolan, den ska vara nära den praktik som forskningen handlar om. Den deltagande aspekten av forskningen tar fasta på att den forskning som görs i skolan också ska göras med skolan, inte bara i skolan och den kan därmed beskrivas som deltagande. Vi ser gärna ansökningar som går mot deltagande skolforskning.

Handledare inom området:

Erika Sturk
Eva Lindgren

Skrivdidaktik

Vid Språkstudier pågår skrivdidaktisk forskning med olika inriktningar, såväl mot grundutbildning som högre utbildning. I ett nytt projekt – Kommer skrivandet någonsin att bli detsamma? Om AI, skrivprocesser och skriftpraktiker i högstadiet – undersöks hur AI påverkar skrivprocesser och skriftpraktiker bland 13–15-åringar i grundskolan med fokus på vilka skriftpraktiker som utvecklas, hur undervisningen påverkas, relation mellan skribent och teknologi och påverkan på skrivprocessen. Tidigare projekt har haft såväl kognitivt perspektiv, med exempelvis key stroke logging, som sociokulturellt perspektiv på skrivande och skrivundervisning. Vi ser gärna ansökningar inom skrivdidaktik, gärna med fokus på AI och skrivande.

Handledare inom området:

Erika Sturk
Eva Lindgren

Didaktik i främmande språk

Spanska

Vid Språkstudier har nyligen ett projekt inom skolforskning avslutats, projektet berörde spanska som språkval i svensk skola. Se pressmeddelande. I tidigare forskning inom området vid institutionen har muntlig språkfärdighet studerats, med fokus på pragmatiska aspekter på L2-prosodi. Inom området De främmande språkens didaktik finns möjlighet att få handledning inom närliggande områden, till exempel olika aspekter på tillägnandet av språkets muntliga form, TBLT (task-based language teaching) och dess implementering i såväl styrdokument som didaktisk praktik. Vi ser gärna ansökningar inom dessa områden.

Handledare inom området:

Berit Aronsson

Tyska

Med inriktning mot tyska välkomnas projekt med fokus på undervisning och lärande gällande grammatik, skrivande och flerspråkighet. Detta är områden som också behandlas i befintlig forskning vid institutionen. Vi ser gärna projektbeskrivningar som fokuserar ungdomar och deras utveckling av kompetens i tyska.

Handledare inom området:

Ingela Valfridsson

Teacher Education/Language Teaching and Learning

Teaching profession and Teacher professionalism, Teacher agency, Critical pedagogy, The multilingual classroom, Interdisciplinary areas in teacher competence (gender, inclusive education, sustainability education), policy and curriculum studies, (critical) discourse analysis, classroom-based research, higher education and school levels

Handledare inom området:

Mai Trang Vu

Kontaktinformation

Eva Lindgren
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 84
Carla Jonsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 96
Senast uppdaterad: 2024-03-07