Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

HR-arbete i teori och praktik

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2021

Om kursen

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl. a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.
I kursen ges en övergripande orientering till HR-arbete (Human Resources Management) såväl nationellt som internationellt. Kursen behandlar särskilt strategiskt personalarbete och lärande (i) organisationer. Kursen introducerar vidare teoretiska verktyg som sedan tillämpas i ett praktiskt inriktat case-arbete. I kursen problematiseras också HR-funktionens arbete med mångfaldsfrågor i vid mening samt personalstrategiska utmaningar för organisationer ur ett förändringsperspektiv.

Moment 1: HR: teorier, begrepp och praktiskt HR-arbete, 7,5 hp
HR: Theories, concepts and HR work in practice, 7,5 credits
Momentet introducerar teorier och modeller som fungerar som verktyg för analys av HR-arbete. HR’s roll diskuteras och problematiseras i relation till andra organisatoriska roller och funktioner. I momentet diskuterar också hur olika aktörer påverkar personalstrategiskt arbete såväl operativt som strategiskt.

Moment 2: Förändringsarbete ur ett HR-perspektiv
Working with organizational change from a HR-perspective, 7,5 credits
Momentet fokuserar de personalstrategiska utmaningar som kan uppstå i företag och organisationer i samband med förändringsarbete. Betydelsen av omvärldsbevakning och företags och organisationers relation till en omgivande kontext problematiseras samt hur denna kontext inverkar på HR-arbetets fokus och innehåll. Under momentet genomförs en empirisk studie som fokuserar förändringsarbete i en av studenten egen vald HR-kontext. Som en förberedelse för den empiriska studien ges en kortare introduktion till kvalitativ metodologi vetenskapligt skrivande.
 

Johan Örestig berättar om kursen

Anmälan och behörighet

HR-arbete i teori och praktik, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

18 januari 2021

Slutar

6 juni 2021

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

All undervisning sker via IKT. Inga fysiska träffar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-20801

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)