"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 4-6

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

I kursen studeras ämnena kemi, biologi, fysik och teknik för att få en sammanhållen förståelse för världen och mänsklig aktivitet. Människans roll i lokala och globala ekosystem bearbetas liksom de globala målen och genusfrågor relaterade till undervisning i naturvetenskap och teknik. Utomhuspedagogik och undersökande arbetssätt såsom laborationer och experiment praktiseras för att konkretisera abstrakta samband och samtidigt upptäcka och utforska närmiljön. Innehållet i utomhuspedagogiken och teknik samt hållbarhetsfrågor öppnar upp för möjligheter att behandla bemötande av elever i behov av särskilt stöd och arbetssätten ger även möjligheter till inkludering för nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund.

Bedömning och provkonstruktion behandlas med särskild tonvikt på elevers kunskaper, svårigheter och intressen i relation till nationella och internationella utvärderingar. Ämnesdidaktik integreras i de olika ämnena för att utveckla undervisningskompetens. Kompetensen används för att ta fram praktiska övningar och experiment som genomförs med elever. Relevant forskning och gällande läroplan används igenom hela kursen.

I kursen bearbetas hur lärare kan samla in och tolka information och baserat på information dra slutsatser om elevers lärande och utveckling. Syftet med dessa bedömningar är att genom formativ bedömning stödja elevers lärande samt genom formativ bedömning på ett tillförlitligt  och likvärdigt sätt kunna utöva betygssättning. Ämnesövergripande arbete tillämpas för att utveckla temaarbete och utveckla undervisningskompetensen  

I kemidelen behandlas materiens byggnad, faser och fasövergångar och kemiska reaktioner och ämnen viktiga för att förstå vardagsliv och miljö. Vidare studeras kemisk bindning och krafter mellan molekyler. Även egenskaper hos molekyler som bygger upp levande organismer ingår.

I biologidelen behandlas ekologi, organismer, olika cellers uppbyggnad och funktion, evolution och genetik. Biologin avslutas med människokroppens uppbyggnad och funktion samt sexualitet och relationer. 

I fysikdelen behandlas astronomi, krafter och rörelselagar, elektricitet och magnetism. Vidare studeras ljud och akustik, ljus och optiska instrument samt enkla väderfenomen. Energiöverföring och energianvändning i vardagslivet samt dess påverkan på miljön tas också upp.

 

I teknikdelen behandlas teknikhistoria, vardagsteknik i hemmet och samhället, mekanismer, tekniska system, programmering, vanliga material samt hållfasta och stabila konstruktioner. Tekniken behandlar också problemlösning och kritiskt tänkande i tekniska sammanhang.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Kontaktperson för kursen är:
Helena Westman