"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Journalistik, medier och kommunikation A, 30 hp

Engelskt namn: Journalism, Media and Communication A

Denna kursplan gäller: 2023-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 1KO030

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Journalistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2012-03-26

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2023-01-31

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om kommunikation och medier, samt deras villkor och roll i samhället. Relationen mellan medier och politik samt myndigheter och individ diskuteras. Under kursen behandlas centrala teorier och begrepp i medie- och kommunikationsforskning, det svenska mediesystemet och mediernas historiska utveckling samt olika slag av strategisk kommunikation och omvärldsanalys. Kursen omfattar praktiska kunskaper om, och färdighetsträning i journalistiskt skrivande. Målet är att den studerande dels har uppnått ökad förmåga att i tal och skrift föra analytiska resonemang om ämnesspecifika frågor, dels har en teoretisk bas för arbete med planering, analys och utvärdering av information och kommunikation.
 
Kursen kan läsas fristående, men är också gemensam introduktionskurs (termin 1) för Journalistprogrammet, Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap, samt Programmet för strategisk kommunikation. En del inslag på kursen anpassas därför speciellt för de olika programmen.
 
I kursen ingår nedanstående moduler:
 
Modul 1: Medier och kommunikation (7,5 hp)
Media and Communication
Modulen sätter in utbildningen i dess kommunikationsvetenskapliga sammanhang. Modulen omfattar grundläggande kunskaper om olika mediesystem, mediers framväxt, villkor och utveckling samt journalistikens samhälleliga och kulturella roller. Modern och klassisk forskning om kommunikation, medier och journalistik introduceras.
 
Modul 2: Skrivande och journalistikens grunder (7,5 hp)
Writing and the Basics of Journalism 
Modulen  behandlar de teoretiska och praktiska grunderna för journalistiskt arbete. Studenterna introduceras i journalistikens grunder såsom olika perspektiv på journalistik, den journalistiska yrkesrollen och journalistikens ansvar, källkritik, yrkesetik och publicitetsregler samt offentlighets- och sekretesslagen.. Efter en genomgång av nyhetsvärderingsprinciper, intervjuteknik och journalistiskt skrivande görs praktiska övningar med fokus på nyhetstext. Språkriktighet behandlas och en viktig del av modulen är övningar i att skriva språkligt korrekt, begripligt och intresseväckande.

Modul 3: Politik, medier och samhälle (7,5 hp)
Politics, Media and Society
Modulen ger en introduktion till politisk kommunikation. Relationen mellan medier och politik samt myndigheter och individ diskuteras. Modulen behandlar det svenska politiska systemets utformning på lokal, nationell och EU-nivå samt förvaltningssystemet och förvaltningspolitiken, det vill säga den politik som handlar om hur den offentliga sektorn bör vara organiserad.
 
Modul 4:Grundläggande strategisk kommunikation (7,5 hp)
An introduction to Strategic Communication
Modulen introducerar begreppen strategisk kommunikation, propaganda och PR samt diskuterar deras relation till journalistik. Vidare diskuteras opinionsbyggande aktiviteter och användning av tvivelaktigt innehåll ur trovärdighets- och demokratiperspektiv, dvs situationer där kommunikativa eller journalistiska verksamheter börjar likna desinformation.

Förväntade studieresultat

Under hela kursen prövas att studenten kan:
 

 • visa förmåga att särskilja och författa såväl akademiska som yrkesrelaterade texter på korrekt svenska,
 • visa förmåga att söka, sålla och kritiskt granska information, samt att sätta in informationen i ett samhälleligt perspektiv,
 • visa förmåga att samarbeta i grupp, ta ansvar för sitt eget lärande genom att noggrant läsa och följa anvisningar och skriftlig återkoppling och genom att planera, anpassa och genomföra projekt inom utsatt tid,
 • både ge och ta emot konstruktiv kritik,
 • individuellt och i grupp sammanfatta, diskutera och presentera ämnesrelevanta problem som behandlas under föreläsningar, presentationer och i texter. 

Modul 1 (Medier och kommunikation) 

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse

 • på ett övergripande sätt beskriva olika mediesystem samt mediernas historiska utveckling, med viss fokus på svenska förhållanden,
 • redogöra för journalistikens villkor samt mediernas olika samhälleliga och kulturella roller.

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt

 • diskutera journalistikens villkor samt mediernas olika samhälleliga och kulturella roller.

Modul 2 (Skrivande och journalistikens grunder) 

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse

 • kunna beskriva och diskutera olika perspektiv på journalistikens roll i samhället samt olika riktningar och rörelser inom journalistisk verksamhet,
 • visa förståelse för nyhetsjournalistikens villkor och den journalistiska yrkesrollen i ett föränderligt medielandskap,
 • kunna sammanfatta betydelsen av den s k offentlighetsprincipen och redogöra för hur allmänna handlingar kan insamlas och användas,
 • kunna identifiera och diskutera exempel på etiska och källkritiska dilemman i samband med journalistisk verksamhet.

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga

 • kunna tillämpa grunderna i den journalistiska metod- och skrivprocessen och i praktiken därigenom förhålla sig till principer för nyhetsvärdering, urval och vinkel, källkritik och etik,
 • producera journalistisk text vars innehåll, språk och disposition samspelar för att göra texten intresseväckande och lättbegriplig.

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att nyhetsvärdera och motivera sina val utifrån givna nyhetsvärderingskriterier, källkritiska principer, etiska riktlinjer och målgrupper,               
 • reflektera över olika intervjuteknikers konsekvenser,
 • förhålla sig analytiskt och reflekterande till sina egna och andras texter.

Modul 3 (Politik, medier och samhälle) 

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse

 • kunna förklara relationen mellan politik, medier och samhälle,
 • beskriva det svenska politiska systemet och EU:s politiska system och resonera kring länkarna dem emellan.

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga

 • kunna kommunicera aktuella samhälleliga skeenden utifrån rollen som kommunikatör/journalist.

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna redogöra för, jämföra respektive problematisera teoretiska perspektiv inom politisk kommunikation.

 

Modul 4 (Grundläggande strategisk kommunikation)

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för centrala nyckelbegrepp: strategisk kommunikation, PR, propaganda och journalistik.

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på färdighet och förmåga

 • kunna särskilja strategisk kommunikation, PR, propaganda och journalistik från varandra.

För godkänd kursmodul ska den studerande med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna jämföra och diskutera centrala nyckelbegrepp: strategisk kommunikation, PR, propaganda och journalistik, samt problematisera förhållandet mellan dem,
 • resonera kring och visa förståelse för betydelsen och rollen strategisk kommunikation, PR, propaganda och journalistik har i samhället, i nutid så väl som historiskt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen består av föreläsningar, gruppövningar, självstudier, praktiska uppgifter och handledning. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.
 
Kursen kan läsas fristående, men ingår även som gemensam programkurs för Journalistprogrammet, Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap samt Programmet för strategisk kommunikation. En del undervisning och inslag på kursen anpassas speciellt för de olika programmen.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.
 
Kursen ställer höga krav på närvaro vid grupparbeten och deltagande i övningar av examinerande karaktär.

Examination

Kursen är indelad i fyra moduler. Varje enskild modul examineras fortlöpande genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter. Dessa består av hem- och salsskrivningar, seminarier, inlämningsuppgifter, rollspel, forumaktivitet samt muntliga och skriftliga redovisningar. Eftersom utbildningarna avser leda till jobb inom journalistik och kommunikation, ställs höga krav på språklig förmåga vid samtliga examinationer. Kursen är gemensam programkurs för Journalistprogrammet, Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap samt Programmet för strategisk kommunikation. Formen för examinerande inslag på kursen kan därför variera mellan de olika programinriktningarna.
 
Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd (G) eller Underkänd (U), alternativt Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

På modul 1, 3 och 4 ges betygsomdömet Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
På modul 2 ges betygsomdömet Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kriterierna för de olika betygsnivåerna anges i samband med varje modul. För att bli godkänd på respektive modul krävs minst betygsomdömet godkänd (G) på samtliga prov och obligatoriska uppgifter på modulen. Betygsomdömen prövas individuellt och sätts, av Dekan utsedd, examinator.
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 15 hp.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Under kursen tillämpas nolltolerans mot fusk och plagiat.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte ingå tillsammans med 1KO032 Journalistik, medier och kommunikation A1 15 hp, 1KO034 Journalistik, medier och kommunikation 15 hp, 1KO037 PR, medier och samhälle 15 hp eller annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
 
Kursen ersätter de tidigare kurserna 1KO009 Medie- och kommunikationsvetenskap A 30 hp och 1KO006 Introduktion till medie- och kommunikationsområdet 30 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med någon av dessa.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 35

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

Modul 1: Medier och kommunikation (7,5 hp)

Medievetenskapens idétraditioner
Bengtsson Stina, Ericson Staffan, Stiernstedt Fredrik
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 396 sidor :
ISBN: 9789144130712
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Mediernas historia [Elektronisk resurs] : från big bang till big data
Jarlbrink Johan, Lundell Patrik, Snickars Pelle
Lund : Mediehistoriskt arkiv : 2019 : 287 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-165801
ISBN: 9789198580112
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jensen Mikael
Interpersonell kommunikation
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 324 s. :
ISBN: 9789144101309
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Anvisade texter och internetlänkar.

Modul 2: Skrivande och journalistikens grunder (7,5 hp)

Häger Björn
Reporter : en grundbok i journalistik
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 582 sidor :
ISBN: 9789144131665
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Ahlmér Anneli V som i vinkel, 91 idéer för en bättre artikel

Karlsson Ola
Svenska skrivregler
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
ISBN: 978-91-47-11149-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Schori Martin
Online only : allt du behöver veta för att bli morgondagens journalist
Utgåva 2, uppdaterad, uppgraderad, utökad : Stockholm : Carlsson bokförlag : [2019] : 295 sidor :
ISBN: 9789173319591
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Källkritik
Thurén Torsten, Werner Jack
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 273 sidor :
ISBN: 9789147129379
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

TT-språket [Elektronisk resurs]
Stockholm : TT nyhetsbyrån AB : 20??- :
Fritt tillgänglig via databasens webbplats
Obligatorisk

Referenslitteratur

Esbati Ali
Man kan fly en galning men inte gömma sig för ett samhälle : 10 år efter Utøya
Stockholm : Leopard förlag : [2021] : 315 sidor :
ISBN: 9789189145498
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Finns även som ljudbok och e-bok

Anvisade texter och internetlänkar.

Modul 3: Politik, medier och samhälle (7,5 hp)

Norén Bretzer Ylva
Sveriges politiska system
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 351 sidor :
ISBN: 978-91-44-11551-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Strömbäck Jesper
Makt, medier och samhälle : en introduktion till politisk kommunikation
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 319 s. :
ISBN: 9789144099873
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tallberg Jonas
EU:s politiska system
Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 200 sidor :
ISBN: 9789144148953
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Anvisade texter och artiklar

Modul 4: Grundläggande strategisk kommunikation (7,5 hp)

Strategisk kommunikation : en introduktion
Falkheimer Jesper, Heide Mats
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 219 s. :
ISBN: 9789144077222
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Propaganda & persuasion
Jowett Garth, O'Donnell Victoria
Seventh edition : Los Angeles : Sage : [2019] : 400 sidor :
ISBN: 9781506371344
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Macnamara Jim
Journalism and PR : unpacking 'spin', stereotypes and media myths
New York : Peter Lang : 2014 : 284 pages :
ISBN: 978-1-4331-2426-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Blurred lines : German freelance journalists with secondary employment in public relations
Koch Thomas, Obermaier Magdalena
Ingår i:
Public relations review
Silver Spring, Md. : Communication Research Associates, Inc. : 1975- : 40 : sid. 473-482 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Pdf-fil som kan laddas ner via UB

Journalists’ hostility toward public relations: an historical analysis
Fredler Fred, DeLorme Denise
Public Relations Review : 2003 :
Obligatorisk
Läsanvisning: pdf-fil som kan laddas ner via UB

Anvisade texter och internetlänkar