Hoppa direkt till innehållet

Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation

  • Antal högskolepoäng 180 hp

Vill du arbeta med information och kommunikation? Skaffa så väl praktiska som teoretiska kunskaper? Få kontakt med arbetslivet redan under utbildningen? Då är det här programmet för dig!

Under utbildningen

På Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) med inriktning mot strategisk kommunikation får du de redskap du behöver för att kunna arbeta inom yrken där man planerar, genomför och utvärderar olika informations- och kommunikationsinsatser. Du förankrar också färdigheterna teoretiskt genom att skaffa dig kunskaper om hur kommunikation fungerar och hur medier, samhälle och individ påverkar varandra. På flera nivåer har du möjlighet att arbeta med verkliga arbetslivssituationer med projekt och i praktikform.

Första året tillägnar du dig praktiska och teoretiska baskunskaper om kommunikation och journalistik. Du utvecklar ditt skrivande och lär dig använda programvaror för layout och publicering, men förankrar också kunskaperna teoretiskt genom att lära dig om förhållandet mellan medier, samhälle och kultur. Du omsätter också dina kunskaper i praktiken genom ett uppsatsarbete. Det här året läser du till stor del gemensamt med studenterna på det öppna programmet för MKV samt journalistikprogrammet.

Andra läsåret tillägnar du dig specialistkunskaper inom strategisk kommunikation. Du läser bl a projektledning, marknadsföring/PR och organisationsproduktion. Du får också använda dina kunskaper i praktiken i ett strategiskt informationsprojekt mot kund.

Tredje året fördjupar du dina teoretiska kunskaper, lär dig mer om muntlig och skriftlig presentation och övar dina praktiska färdigheter i text- och bildproduktion, grafisk form och layout. Du skriver examensarbete, som du kan välja att göra för en extern uppdragsgivare, och gör praktik.

 

Programöversikt

År 1
Medier och kommunikation. Journalistik. Strategisk kommunikation I. Produktion för tryckta medier och webb. Politik och samhälle. Medie-, kultur- och samhällsteori I. Vetenskaplig metod I. Uppsats.

År 2
Strategisk kommunikation II och III. Case. Mediejuridik och etik. Digitala medier. Marknadsföring. Projektledning. Kommunikationsprojekt I och II.

År 3
Vetenskaplig metod II. Medie-, kultur- och samhällsteori II. Språk och kommunikation. Text och form. Examensarbete/uppsats. Praktik.

Efter utbildningen

Programmet förbereder dig för att jobba som kommunikatör, informatör och liknande arbeten. Våra tidigare studenter arbetar inom såväl myndigheter som privata bolag och även på pr- och konsultfirmor. Vanliga uppgifter är planering och utförande av en organisations externa och interna kommunikation, produktion av personaltidningar, trycksaker och webbutveckling.

Examen

MKV-programmet med inriktning mot strategisk kommunikation omfattar tre års högskolestudier och leder fram till en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för programmet är: Boel Elmroth

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper