Hoppa direkt till innehållet
printicon

Harvard - hänvisningar i text

Detta är en guide för hur du skriver referenser till olika typer av material i den löpande texten.

Källhänvisningar i löpande text

Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I denna variant av Harvardsstilen består källhänvisningen av författarens efternamn följt av utgivningsår och sidnummer. Observera att det finns andra varianter där sidnummer inte anges.

I Harvard kan källhänvisningen se ut på två olika sätt. I den första varianten  placeras hänvisningen direkt inom parentes efter de meningar där du med egna ord sammanfattat vad någon annan har skrivit, innan punkten.

Det andra sättet är att aktivt väva in källornas författare/upphovsmän i texten. Du nämner då författaren/arna i själva texten och sammanfattar med egna ord vad hen sagt. Direkt efter du nämt författaren i den löpande texten uppger du utgivningsår och sidnummer inom parentes.

Källhänvisningar för olika typer av källor

Källa med en författare

(Nilsson 2010, 40).

eller

Nilsson (2010, 40) redogör för …

Källa med två eller tre författare

(Fossum, Skantz och Katzeff 1997, 25-31).

eller

Fossum, Skantz och Katzeff (1997, 25-31) menar ...

Källa med fyra eller fler författare

Om det finns fyra eller fler författare till samma bok skriver du i den löpande texten bara det första namnet och et al. (latin et alia som betyder "och andra").

(Johnson et al. 2001, 226).

eller

Johnson et al. (2001, 226) framför ...

Kapitel/del i bok (antologi/samlingsverk)

Hänvisningen i texten görs med enbart kapitelförfattarens (-nas) namn och år plus sidhänvisning.

Att texten ingår i en samling av texter ska framgå av referenslistan.

Webbsidor

För webbsidor gäller samma regler som för andra dokument. Upphovsman/författare, samt år när webbsidan uppdaterades och eventuellt sidnr. Saknas personlig författare anges antingen organisationens, företagets eller myndighetens namn.

(Tillväxtverket, 2010).

eller

Enligt Tillväxtverket (2010) minskar arbetslösheten ...

Källor som saknar namngiven författare

Om en källa saknar personlig författare anger du organisation, myndighet, företag eller motsvarande som författare i källhänvisningen. Om en tidskriftsartikel eller en tidningsartikel saknar författare skall du välja tidskriftens titel som hänvisning.

(Svenska Dagbladet 2015, 21).

Källor som saknar utgivningsår

En del källor kan sakna information om utgivningsår/uppdateringsår. Då skriver du u.å. (utan årtal) i källhänvisingen.

(Johnson u.å., 15).

Initialförkortningar (akronymer)

Du kan använda en etablerad initialförkortning (akronym) i texten, men första gången du refererar bör du skriva ut hela organisationenens namn och ange akronymen i hakparentes efteråt. I referenslistan skriver du ut hela organisationens namn.

(Förenta Nationerna [FN] 2015, 2).

När du refererar till samma källa i fortsättningen behöver du endast skriva ut förkortningen.

(FN 2015, 14).

Flera publikationer av samma författare utgivna samma år

Om en författare som du hänvisar till har två eller fler publikationer utgivna samma år lägger du till a, b, c osv omedelbart efter årtalet för att skilja de olika referenserna från varandra. Vilken referens som ska ha a eller b beror på titlarnas inbördes alfabetiska ordning. Det är viktigt att du särskiljer referenserna på samma sätt i referenslistan (genom att lägga till en bokstav efter årtalet).

Tidigare resultat bekräftade hypotesen (Duncan 2000a, 167-169), men senare studier motbevisade den (Duncan 2000b, 40-44).

Riksdagstryck, lagar, författningar, SOU och Ds, EU-dokument m.m.

Nedan följer exempel på hur du kan källhänvisa för rättsligt material från Sverige och Europeiska unionen. Sidnummer skrivs ut där det är möjligt.

Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998: 204) ska uppgifter ...

Bakgrunden till personsäkerhetsutredningen (SOU 2002:71, 3) var bland annat hot mot anställda inom rättsväsendet.

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (2006/123/EG) ska medlemsländerna ...

alternativt

Ett skäl som angavs var att individers integritet skulle skyddas (SFS 1998: 204).

Bakgrunden till förslagen var bland annat hot anställda inom rättsväsendet (SOU 2002:71, 3).

Den fria rörligheten för tjänster ska säkerställas (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG).

Domar/domstolsbeslut

Uppgift om domstol och domnummer ska finnas med. Första gången du hänvisar uppger du det fullständiga namnet på domstolen, sedan kan du använda förkortningar. Du behöver inte ta med domar/domstolsbeslut i referenslistan.

Exempel:

Arbetsdomstolens dom 86/12 i mål A 96/11 ...

Högsta Förvaltningsdomstolens dom Mål nr 6108-12 ...

 

Högsta domstolens domar publiceras i Nytt juridiskt arkiv Avd. 1 och här ska alltid årtal och vilken sida domen börjar på i den tryckt publikationen anges:

Högsta domstolen NJA 2011 s. 109 fann att ... VARFÖR INGEN PARENTES OCH VARFÖR s.?

Illustrationer (fotografier, figurer, diagram, tabeller m.m.)

Du kan hänvisa till illustrationer utan att ha med själva illustrationen i din text. Om du tar med en illustration i ditt arbete måste du kontrollera om den är upphovsrättsskyddad. Är bilden upphovsrättsskyddad krävs tillstånd från upphovsrättsinnehavaren innan du kan använda den. Under illustrationen skrivs en kort bildtext med ett nummer (exempelvis Figur 1), titel på illustrationen, upphovsperson och år. Den som gjort illustrationen (konstnären, fotografen etc.) hänvisas till i den löpande texten.

Bild 3 (Hansson 2015, 32) är ett typiskt fotografi från ...

Målningen "The fighting temeraire" (Turner 1839) visar på ...

Sekundärkällor (andrahandskällor)

Du bör undvika att använda dig av sekundärkällor och i första hand gå till primärkällorna (originalkällorna). Om du använder dig av sekundärkällor ska primär- och sekundärkällan och år anges i källhänvisningen i den löpande texten. Se Referenser Harvard och nedan.

Exempel:
Om Sven Svensson i sin bok "Demokrati" utgiven 1981 på sidan 72 refererar något ur Arne Kullbergs bok "Fri- och rättigheter i Sverige" från 1832 kan källhänvisningen i texten se ut på följande sätt

(Kullberg 1832, refererad i Svensson 1981, 72)

alternativt

Kullberg (refererad i Svensson 1981, 72) menar ...

Exempel:
Liknande tankegångar hittar vi hos den franske filosofen Lyotard (refererad i Björkegren 1992, 134) som konstaterar att det saknas estetiska kriterier för att fastställa ett konstverks värde. Det enda möjliga skulle då vara att ta fasta på konstverkets förmåga att skapa vinster.

Audiovisuella medier (video- eller ljudfiler)

Motsvarigheten till en sidhänvisning till text blir för en videoföreläsning eller en ljudbok en så kallad tidsstämpel. Du anger hur många minuter och sekunder in i filen det aktuella avsnittet startar.

Modell:
(Författarnamn/motsv årtal, kapitel eller avsnitt (om relevant), minuter:sekunder)
För långa filer kan tidsstämpeln utökas till timmar:minuter:sekunder

Exempel:
(Pettersson 2010, kap. 3, 4:35)