Hoppa direkt till innehållet
printicon

Harvard - skriva referenslista

En referenslista över alla källor som används i texten ska tas med i slutet av ditt arbete och inkludera all information om källorna.

Skriva referenser för olika typer av källor

Nedan följer en exempelsamling på hur man skriver referenser i referenslistan enligt Harvard (kallas även författar-år- eller namn-år-stilen).

När du skapar en referenslista ska källorna alltid ordnas i bokstavsordning sorterade efter första författarens efternamn eller motsvarande.

Bok med en författare

Inkludera följande (om tillgängligt): Författarens efternamn, förnamn. Utgivningsår. Titel. Upplaga (om ej 1:a uppl.). Förlagsort: förlag.

Exempel:

Bryman, Alan. 2008. Social research methods. 3. uppl. Oxford: Oxford University Press.

Bok med två eller fler författare

Fabozzi, Frank J., Modigliani, Franco och Jones, Frank J. 2010. Foundations of financial markets and institutions. 4. uppl. Boston: Prentice Hall.

Bok med redaktör (samlingsverk)

Att en bok ställts samman av redaktör(-er) ska anges för samlingsverk/antologier i en parentes mellan redaktörens namn och utgivningsåret.

Exempel:

Kamrany, Nake M. och Day, Richard H. (red.). 1980. Economic issues of the eighties. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

E-bok

För böcker som du läst/laddat ner via ett bibliotek eller en bokhandel ska samma uppgifter finnas med som för tryckta böcker, se exempel ovan. På slutet lägger du till e-bok.

Exempel:

Bowen, Natasha K. och Guo, Shenyang. 2012. Structural equation modeling. New York: Oxford University Press. E-bok.

En del böcker vars upphovsrätt har gått ut finns ibland fritt tillgängliga på Internet. Detsamma gäller böcker och andra texter (rapporter, mm.) där myndighet/organisation valt att göra verket fritt tillgängligt. Samma information ska finnas med som för tryckta böcker (se exempel ovan) men du lägger också till fullständig URL-adress (http://...) samt åtkomstdatum då du laddade ner/läste boken. Om den kompletta URL:en blir väldigt lång kan det räcka med att skriva ut en förkortad URL för var du hittade boken; exempelvis http://books.google.se/.

Exempel:

Smith, Daniel. 1902. Memory of a tree festival. Hamburg: Sommer Publishing. http://www.treesandplantsmemoriesinsummer.se (Hämtad 2012-05-21).

Strindberg, August. 1912. Three plays: countess Julie; the Outlaw; the Stronger. Boston: International pocket library. https://archive.org/details/threeplayscounte00striuoft (Hämtad 2012-05-21).

Kapitel eller del i bok (samlingsverk)

Inkludera följande (om tillgängligt): Kapitelförfattarens efternamn och förnamn. Utgivningsår. Kapiteltitel. I Redaktör(ernas) förnamn och efternamn samt (red.). Boktitel. Upplaga (om ej 1:a upplaga). Förlagsort: Förlag, kapitlets sidnummer.

Malmberg, Anders. 2003. Beyond the cluster: local milieus and global connections. I Jamie Peck och Henry Wai-chung Yeung (red.). Remaking the Global Economy. London: Sage Publications, 145-162.

Tidskriftsartikel (vetenskaplig artikel)

Inkludera följande om tillgängligt: Artikelförfattares efternamn och förnamn. Utgivningsår. Artikeltitel. Tidskriftstitel Volym (Nummer): artikelns sidnr.

Exempel:

Lundmark, Linda. 2005. Economic restructuring into tourism in the Swedish mountain range. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 5 (1): 23–45.

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter har ofta en beständig länk i form av DOI, URN, Handle eller liknande. Om artikeln har en beständig länk så använder du denna och annars anger du webbadressen. För artiklar utan beständig länk och artiklar fritt tillgängliga på webben kan även åtkomstdatum behöva anges.

Läs mer om beständiga länkar.

Exempel:

Lundmark, Linda. 2005. Economic restructuring into rourism in the Swedish mountain range. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 5 (1): 23–45. doi: 10.1080/15022250510014273.

Ståhl, Christian. 2007. Det mytologiska självskadebeteendet: könade stereotyper och idealtypiska berättelser. Socialvetenskaplig tidskrift 14 (4): 280-294. https://journals.lub.lu.se/svt/article/view/15661/14144 (Hämtad 2019-12-10).

Tidningsartikel

Inkludera följande (om tillgängligt): artikelförfattare. Utgivningsår. Artikeltitel. Tidning. Dag och månad för artikeln.

Exempel:

Reaves, Jessica. 2001. A weighty issue: ever-fatter kids: interview with James Rosen. Time. 14 mars.

Tidningsartikel på webben

Samma uppgifter som för en tryckt tidskriftsartikel ska med (se ovan) och URL samt åtkomstdatum som sätts inom parantes. Om den kompletta URL:en blir väldigt lång räcker med att uppge tidningens URL.

Reaves, Jessica. 2001. A weighty issue: ever-fatter kids: interview with James Rosen. Time. 14 mars. http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,102443,00.html (Hämtad 2001-07-14).

eller

Reaves, Jessica. 2001. A weighty issue: ever-fatter kids: interview with James Rosen. Time. 14 mars. http://www.time.com/ (Hämtad 2001-07-14).

Webbsidor, bloggar och tweetar

För internetkällor inkludera i den mån det finns tillgängligt följande uppgifter: Författarens, organisationens eller myndighetens namn. Årtal då webbsidan/motsvarande uppdaterades. Dokumentets eller sidans titel. Webbplatsens titel eller ägare. Fullständig URL-adress (http://…),  (datum då du hämtade dokumentet/informationen från dess plats på nätet).

Samuelsson, Johan. 2012. Fasta kriterier för bedömning täcker inte in allt. Skolverket. http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/bedomning-och-betyg/summativ_bedomning/rapporter/fasta-kriterier-for-bedomning-tacker-inte-in-allt-1.187698 (Hämtad 2012-01-09).

Uppge dag och månad för blogginlägg och twittermeddelande, exempel:

Skagerlind, Malin. 2015. Tro inte det du läser. Forskarbloggen. [Blogg]. 8 april. http://blogg.umu.se/forskarbloggen/2015/04/tro-inte-det-du-laser/ (Hämtad 2015-08-14).

Fällström, Anders. 2015. Fewer topics in greater depth. #mathematics #Math Singapore math skills add up in the West http://cnb.cx/1M3BgPX. [Twitter]. 15 juli. https://twitter.com/hyperconvex/status/621212215006392320 (Hämtad 2015-08-14).

Uppslagsverk eller lexikon

För referenser till en artikel i ett elektroniskt uppslagsverk inkludera om tillgängligt: artikelförfattare, utgivningsår, artikeltitel, uppslagsverkets titel; fullständig URL-adress (http://….), samt datum då du hämtade artikeln.

Exempel:

Kroksmark, Tomas, Marklund, Sixten och Selander, Staffan. [u.å.]. Didaktik. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/didaktik (Hämtad 2010-11-30).

Om artikelförfattare saknas skriv istället artikeltiteln först:

Pink Floyd. [u.å.]. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/pink-floyd (Hämtad 2010-11-30).

Akademisk avhandling

Samma uppgifter som för bok (se ovan) plus uppgift om universitet där examen är avlagd. Du använder förkortningen diss. för doktorsavhandling och lic.-avh. för licentiatavhandling.

Exempel:

Eriksson, Jessica. 2004. Branschinteraktion och institutionell förändring: omvandling i två livsmedelsbranscher. Diss., Umeå universitet.

Lind, Mikael. 1996. Affärsprocessinriktad förändringsanalys: utveckling och tillämpning av synsätt och metod. Lic.-avh.,  Linköpings universitet.

Exempel elektronisk publicerad svensk sammanläggningsavhandling:

Abramowicz, Konrad. 2011. Numerical analysis for random processes and fields and related design problems. Diss. (sammanfattning), Umeå universitet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-46156 (Hämtad 12-01-30).

Konferenstryck

Föredrag på konferenser och seminarier publiceras i samlingsverk som ofta kallas proceedings. Konferensens titel och tidpunkt samt konferensort ska tas med om de är kända. När du refererar till ett konferensbidrag refererar du till en del i en bok (se ovan - exempel för kapitel i bok/antologier).

Hall, C. Michael. 2007. North-south perspectives on tourism, regional development and peripheral areas. I Dieter K. Müller and Bruno Jansson (red.) Tourism in peripheries: perspectives from the north and south, 19-38. Perspectives on tourism in Nordic and other peripheral areas, 2004, Umeå. Wallingford: CABI.

Riksdagstryck

För de följande tre kategorierna (Riksdagstryck, Lagar och författningar samt SOU och Ds) redovisar vi här en förenklad variant.

Typ riksdagsår :nummer. Eventuell titel.

Proposition 2006/07:126. Tillsyn över hundar och katter.

Betänkande 2006/07: KrU2. Museer.

Protokoll 2013/14:65. 2014. Onsdagen 5 februari.

Lagar och författningar

För lagar och författningar inkludera följande publiceringstid (SFS-nummer eller motsvarande) och titel på lagen.

SFS 1998:204. Personuppgiftslag.

SOSFS 2005:13. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.

SOU och Ds

SOU 2002:71. Personsäkerhetsutredningen. Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer: delbetänkande.

Ds 2011:2. Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen.

EU-dokument (förordningar, direktiv, beslut m.m.)

Uppge institutionen(er) som utfärdat dokumentet och år och nummer i den ordning som står på dokument samt hela titeln på dokumentet.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden.

Rapporter eller delar i serier

Pettersson, Rune. 2001. Trovärdiga bilder. Rapport/Styrelsen för psykologiskt försvar: 180. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar.

Illustrationer (fotografier, figurer, diagram, tabeller m.m.)

Illustrationer som är skapade av andra är ofta upphovsrättsskyddade. I sådana fall krävs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren innan du kan använda illustrationerna i din text. Om möjligt uppge alltid skaparen av illustrationen i referenslistan.

Lennver, Anders. 2012. Night against procrastination [Fotografi]. http://www.ub.umu.se/nightagainstprocrastion/ (Hämtad 2016-04-05).

Uppge namnet på skaparen av illustrationen om annorlunda än författaren. Om tillgängligt uppge också sidnummer för illustrationen:

Hansson, Barbro. 2015. Umeå by night [Fotografi]. I S. Johansson. Västerbottensbilder. Umeå: Fotoförlaget.

Om du har använt dig av en bild av ett konstverk på Internet ska du referera till det som ett fotografi på internet, oavsett ursprungligt medium. Om möjligt uppge konstnärens namn och samling:

Turner, Joseph. 1839. The Fighting Temeraire [Fotografi]. The National Gallery [online]. http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/josephmallord-william-turner-the-fightingtemeraire (Hämtad 2016-04-05).

TV-program

Titel. År. TV-bolag eller motsvarande som står för utsändningen av programmet. Datum och klockslag för ursprunglig visning. Länk till webbplats eller direkt till programmet (om sådan finns).

För äldre, ännu tillgängliga, program kan till exempel uppgift om sändningstid saknas. Då behöver du inte leta efter den informationen. Skapa referensen med hjälp av den information som finns på den plats där du hittade programmet.

Del av tv-serie:

Antikrundan. Säsong 26, avsnitt 10. 2015. Sveriges television, svt1, 12 mars. http://www.svtplay.se/video/2750826

TV-program via UR-Play:

Makt och maktlöshet. 2015. UR Play, Kunskapskanalen. 9 april, 15:30. http://urplay.se/Produkter/181494-Var-samiska-kamp-Makt-och-maktloshet

TV-program via UR access:

UR Samtiden - Hur kan utåtagerande barn bemötas? 2011. Kunskapskanalen. http://uraccess.se/products/162607

UR Samtiden - Samiska veckan 2015: Språkliga förbud. 2015. Kunskapskanalen. 14 april, kl. 16:00. http://uraccess.se/products/188771

Inspelat föredrag, föreläsning och tal - åtkomst via nätet

Föredragshållare/motsvarande. År. Föredragets/föreläsningens titel/rubrik. [format], [Åtkomst]. Utgivare, URL.

Beroende på hur mycket eller vilken information du kan få tag i om den video(-föreläsning) du vill hänvisa till kan du välja mellan två olika strategier; a) utgå från innehållet eller b) utgå från formen.

Om utgivaren anger hur du ska citera deras material - använd den information du får och kontrollera att elementen i referensen är i den ordning och form som de ska vara enligt Harvard.

a) som föredrag:

Satyarthi, Kailash. 2015, mars. How to make peace? Get angry. [online]. TED talks. http://www.ted.com/talks/kailash_satyarthi_how_to_make_peace_get_angry (Hämtad 2015-05-03).

b) som online video:

TED talks. 2015, mars. How to make peace? Get angry. [online]. http://www.ted.com/talks/kailash_satyarthi_how_to_make_peace_get_angry (Hämtad 2015-05-14)

HarvardBusiness. 2008. Innovate Like Google. [online]. http://www.youtube.com/watch?v=QOioQxtJ4gI (Hämtad 2014-05-05)

Linnéuniversitetet. 2012, okt. 31. Paginering i Word 2010. [online]. https://www.youtube.com/watch?v=kOs09BoAMOA&feature=youtu.be (Hämtad 2015-04-14).

Personlig kommunikation

Till personlig kommunikation räknas information du fått via t.ex. e-postbrev, telefonsamtal, intervjuer, föreläsningar etc. Du ska alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar och har anonymitet utlovats måste ett sådant löfte hållas. Om möjligt ska du spara en kopia. Mer information om etiska regler för forskning hittar du hos CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning.

CODEX

Observera att i Harvardsystemet anges "personlig kommunikation" ibland i en fotnot på den sida där du refererar till den, och den ska då inte finnas med i referenslistan då det normalt inte är möjligt för läsaren att lokalisera källan. Kolla med din lärare/handledare om du är osäker!

En referens till en personlig kommunikation ska innehålla så mycket information som möjligt: namn, tjänsteställning/motsvarande, plats, år, sammanhang, form och datum (dag och månad).

Exempel:

Svensson, Anna; student vid Umeå universitet. 2010. Intervju 11 maj.

Informant 1: högstadieklass åk 8, i Umeå kommun. 2010. 12 flickor och 12 pojkar, enskilda intervjuer 9 maj.

Smith, Veronica; professor vid institutionen för fysik, Umeå universitet. 2010. Norrsken, föreläsning 12 mars.

Observera att e-postadresser som tillhör individer endast ska uppges om innehavaren har givit sitt tillstånd!

Lee, Oscar. 2008. E-mail 13 maj. < oscar.lee@umu.se >.

Sekundärkällor

Du ska i första hand använda dig av originalkällor (primärkällor). Ibland går det inte att få tag på originalkällan och då kan det vara rimligt att använda sekundärkällor (andrahandskällor). Endast sekundärkällan ska finnas med i litteraturlistan.

I följande exempel refererar Sven Svensson på sidan 72 i sin bok "Demokrati"  något ur Arne Kullbergs bok "Fri- och rättigheter i Sverige" från 1832:

Svensson, Sven. 1981. Demokrati. Uppsala: Triad förlag.

Översatt titel

Om du vill ge läsaren en översättning av textens titel gör du det genom att skriva översättningen inom hakparenteser direkt efter originaltiteln:

Ģērmanis, Uldis. 1995. Jaunie laiki un pagātnes ēnas [New times and shadows from the past]. Stokholma: Memento.

Om du inte kan hitta en officiell översättning av en boks titel får du göra översättningen själv.