"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Oxford - skriva referenslista

En referenslista samlar alla källor som har använts i ett arbete. Här hittar du exempel på hur du skriver referenser för olika typer av källor enligt Oxfordstilen.

Exemplen på den här sidan bygger på Umeå universitetsbiblioteks variant av Oxford.

Samla alla källor i en referenslista

Enligt Oxfordstilen markeras källhänvisningar i den löpande texten med fotnoter. I slutet av ditt arbete ska du ha en referenslista där du samlar alla källor som du använt och hänvisat till i din text. Referenslistan ska sorteras i bokstavsordning efter första författarens efternamn eller motsvarande.

I referenserna ska du ha med utförlig information om källorna, så att en läsare kan hitta precis samma källa som du har hänvisat till. I exempelsamlingen här nedanför kan du se hur du skriver referenser för olika typer av källor i en referenslista enligt Oxfordstilen.

Så skriver du referenser i fotnoterna

När du ska skriva källhänvisningar i fotnoterna kan du också utgå ifrån exemplen här nedanför, men tänk då på att ändra ordningen på författarnas namn. I fotnoterna ska nämligen författarens förnamn stå före efternamnet.

Läs mer om hur du använder fotnoter enligt Oxfordstilen: 

Oxford - hänvisningar i text

Exempel för olika typer källor

Bok med en författare

Inkludera följande (om tillgängligt): Författarens efternamn och förnamn. Titel. Upplaga (om ej 1:a). Förlagsort: Förlag, Utgivningsår.

Rushdie, Salman. The ground beneath her feet. New York: Henry Holt, 1999.

Bok med två eller fler författare

Alla författares efternamn och förnamn. Titel. Upplaga (om ej 1:a). Förlagsort: Förlag, Utgivningsår.

Harnack, Andrew och Kleppinger, Eugene. Online! A reference guide to using internet sources. 3. uppl. New York: St. Martin's Press, 1999.

Bok med redaktör (samlingsverk)

Samlingsverk och antologier som har en redaktör ska anges med (red.) mellan namnet och titeln.

Soltes, Ori Z. (red.). National treasures of Georgia: art and civilization through the ages. London: Philip Wilson, 1999.

E-bok

Samma information ska finnas med som för tryckta böcker, se exempel ovan. För böcker som du läst/laddat ner via ett bibliotek eller bokhandel lägger du till information om e-bok på slutet.

Bowen, Natasha K. och Guo, Shenyang. Structural equation modeling. New York: Oxford University Press, 2012. E-bok.

En del böcker vars upphovsrätt har gått ut finns ibland fritt tillgängliga på webben. Då ska du lägga till hela webbadressen samt datum då du laddade ner/läste boken. Om den kompletta webbadressen blir väldig lång kan det räcka med att skriva ut en förkortad URL för var du hittade boken; exempelvis http://books.google.se/

Smith, Daniel. Memory of a tree festival. Hamburg: Sommer Publishing, 1902. http://www.treesandplantsmemoriesinsummer (Hämtad 2012-05-21).

Strindberg, August. Three plays: countess Julie; the Outlaw; the Stronger. Boston: International pocket library, 1912. http://books.google.se/ (Hämtad 2012-05-21).

Kapitel eller del i bok (samlingsverk)

Inkludera följande (om tillgängligt):

Kapitelförfattare. Kapiteltitel. I Boktitel, Redaktörens för- och efternamn (red.), Kapitelsidor. Förlagsort: Förlag, Utgivningsår.

Exempel:

Malmberg, Anders. Beyond the cluster – local milieus and global connections. I Remaking the Global Economy, Jamie Peck and Henry Wai-chung Yeung (red.), 145-162. London: Sage Publications, 2003.

Tidskriftsartikel (vetenskaplig artikel)

Inkludera följande (om tillgängligt): Artikelförfattarens/nas efternamn och förnamn. Artikeltitel. Tidskriftstitel. Volym, Nummer, År: Artikelns sidnummer.

Exempel:

Lundmark, Linda. Economic Restructuring into Tourism in the Swedish Mountain Range. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 5, nr. 1, 2005: 23–45.

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter har ofta en beständig länk i form av DOI, URN, Handle eller liknande. Om artikeln har en beständig länk så använder du denna och annars anger du webbadressen. För artiklar utan beständig länk och artiklar fritt tillgängliga på webben kan även åtkomstdatum behöva anges.

Läs mer om beständiga länkar.

Exempel:

Lundmark, Linda. Economic Restructuring into Tourism in the Swedish Mountain Range. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Vol. 5, nr. 1, 2005: 23–45. doi: 10.1080/15022250510014273.

Ståhl, Christian. Det mytologiska självskadebeteendet. Könade stereotyper och idealtypiska berättelser. Socialvetenskaplig tidskrift. Nr. 4, 2007: 280-294. http://www.socwork2.gu.se/svt/ARTIKLAR/2007/SvT2007.4.Stahl.pdf (Hämtad 2019-12-12).

Tidningsartikel

Inkludera (om tillgängligt): Artikelförfattare. Artikeltitel. Tidning. Artikelns datum.

Exempel:

Reaves, Jessica. A weighty issue. Ever-fatter kids. Interview with James Rosen. Time. 2001-03-14

Tidningsartikel på webben

Samma uppgifter som för en tryckt tidskriftsartikel (se ovan) och URL samt åtkomstdatum som sätts inom parantes. Om URL:en blir väldigt lång kan det räcka med att uppge tidningens URL exempelvis http://www.dn.se.

Exempel:

Reaves, Jessica. A weighty issue. Ever-fatter kids. Interview with James Rosen. Time. 2001-03-14. http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,102443,00.html (Hämtad 2001-07-14).

Webbsidor, bloggar eller tweetar

Inkludera följande (om tillgängligt): Författarens, organisationens, företagets eller myndighetens namn. Websidans titel. Webbplatsens titel/ägare. Årtal då sidan senast uppdaterades. URL (Datum då du hämtade sidan på nätet).

Exempel:

Jordbruksverket. Ekologiska nötkreatur. Jordbruksverket. 2018. http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/djurhallning/notkreatur.4.1cb85c4511eca55276c8000793.html (Hämtad 2021-02-18).

Skriv författaren till blogginlägg och dess datum:

Bildt, Carl. Lördag med diverse. Alla dessa dagar. 2012-09-29. http://carlbildt.wordpress.com/2009/10/ (Hämtad 2010-03-03).

Tweetar

Om du hänvisar till en tweet så kommer du redan i din text att ta med i stort sett all information som läsaren behöver för att hitta tweeten. Noten till en tweet skulle kunna se ut så här:

Kiely, Garrett. Twitter post, September 14, 2011, 8:50 a.m., http://twitter.com/gkiely.

eller så här:

Kiely, Garrett. Using Google, Authors Guild takes 2 mins to connect an author with an “orphaned work.” http://bit.ly/nqyjOo. 15 september, 2011. http://twitter.com/gkiely.

I det första fallet anger du enbart information som gör att läsaren kan hitta tweeten. I det andra fallet finns hela tweeten med inklusive en länk.

Om du egentligen använder dig av information som inte utgör en del av själva tweeten utan ur den text (eller annan källa) som tweeten pekar på ska du givetvis INTE skriva referensen till tweeten utan till den faktiska källan. Jämför med andrahandskällor ovan.

Uppslagsverk, lexikon eller Wikipedia

För referenser till en artikel i ett elektroniskt uppslagsverk inkludera om tillgängligt:

Artikelförfattare. Artikeltitel. Uppslagsverkets titel, Utgivningsår. Fullständig URL-adress (http://…) (Datum då du hämtade artikeln).

Kroksmark, Tomas, Marklund, Sixten och Selander, Staffan. Didaktik. Nationalencyklopedin, [u.å.]. http://www.ne.se/lang/didaktik (Hämtad 2020-10-20).

Om författare saknas skriver du titeln på uppslagsverket först:

Nationalencyklopedin. DCD, [u.å.]. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dcd (Hämtad 2020-10-20).

Kom ihåg att kolla med din lärare innan du använder Wikipedia som källa. Använd Wikipedias permanenta länk till referenslistan. Den finns i vänstermenyn under verktyg på det uppslag du vill referera till.

Wikipedia. Lydia Sandgren, 2020. https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Lydia_Sandgren&oldid=48369898 (Hämtad 2020-10-20).

Akademisk avhandling

Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar skall ha uppgift om universitet där examen är avlagd. Du använder förkortningen diss. för doktorsavhandling och lic.-avh. för licentiatavhandling.

Exempel:
Eriksson, Jessica. Branschinteraktion och institutionell förändring: omvandling i två livsmedelsbranscher. Diss., Umeå universitet, 2004.

Lind, Mikael. Affärsprocessinriktad förändringsanalys: utveckling och tillämpning av synsätt och metod. Lic.-avh., Linköpings universitet, 1996.

Konferenstryck

Föredrag på konferenser och seminarier publiceras i samlingsverk. Dessa kallas proceedings. Konferensens titel och tidpunkt samt konferensort ska tas med om de är kända. När du refererar till ett konferensbidrag refererar du till en del i en bok (se ovan). Ibland publiceras sådana bidrag i tidskrifter och behandlas då som en vanlig tidskriftsartikel.

Exempel:

Hall, C. Michael. North-south perspectives on tourism, regional development and peripheral areas. I Tourism in peripheries: perspectives from the north and south, Dieter K. Müller and Bruno Jansson (red.), 19–38. Perspectives on tourism in Nordic and other peripheral areas, 2004, Umeå. Wallingford: CABI, 2007.

Riksdagstryck

Typ. Riksdagsår: Nummer. Eventuell titel.

Proposition 2006/07:126. Tillsyn över hundar och katter.

Betänkande 2006/07: KrU2. Museer.

Lagar och författningar

För lagar och författningar inkludera publiceringstid (SFS-nummer eller motsvarande) och titel på lagen.

SFS 1998:204. Personuppgiftslag.

SOSFS 2005:13. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.

SOU och Ds

Finns det en tydlig kommitté eller liknande som utfört utredningen ska information om denna finnas med.

SOU 2002:71. Personsäkerhetsutredningen. Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer: delbetänkande.

Ds 2011:2. Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen.

Rapporter 

Inkludera följande om tillgängligt:

Organisation eller författare. Titel på rapporten. Förlagsort: Förlag, Utgivningsår. Fullständig URL-adress (http://…) (Datum då du hämtade rapporten på nätet).

Socialstyrelsen. Barns medverkan i Socialstyrelsens arbeten: ett stödmaterial för att inhämta barns kunskaper och erfarenheter. Stockholm: Socialstyrelsen, 2020. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-6-6858.pdf (Hämtad 2020-10-18).

Exempel på rapport utgiven av institution vid universitet med beständig länk (DOI, URN, Handle eller motsvarande):

Hägglund, Markus och Marjavaara, Roger. Är fritidshusägare en rekryteringsresurs i glesbygd? Resultat av en studie i Vilhelmina kommun. Umeå: Institutionen för geografi, Umeå universitet, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-175977

Illustrationer (fotografier, figurer, diagram, tabeller m.m.)

Illustrationer som är skapade av andra är ofta upphovsrättsskyddade. I sådana fall krävs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren innan du kan använda illustrationerna i ditt arbete. Om möjligt uppge alltid skaparen av illustrationen i referenslistan.

Lennver, Anders. Night against procrastination [Fotografi]. 2012. http://www.ub.umu.se/nightagainstprocrastion/ (Hämtad 2016-04-05).

Uppge namnet på skaparen av illustrationen om annan än författaren. Om tillgängligt uppge också sidnummer för illustrationen:

Hansson, Barbro. Umeå by night [Fotografi]. I S. Johansson. Västerbottensbilder, 32. Umeå: Fotoförlaget, 2015.

Om du har använt dig av en bild av ett konstverk på internet ska du referera till det som en bild på internet, oavsett ursprungligt medium. Om möjligt uppge konstnärens namn och samling:

Turner, Joseph. The Fighting Temeraire [Oljemålning]. 1839. The National Gallery [online]. www. nationalgallery.org.uk/paintings/josephmallord-william-turner-the-fightingtemeraire (Hämtad 2016-04-05).

TV-program

Lindsjö, Lars. UR Samtiden - Hur kan utåtagerande barn bemötas? (TV-program). Stockholm: Sveriges utbildningsradio. 2011. http://uraccess.se/

Personlig kommunikation

Till personlig kommunikation räknas information som du fått via t.ex. e-post, telefonsamtal, intervjuer, föreläsningar etc. Du skall alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar till en muntlig källa och har anonymitet utlovats måste ett sådant löfte hållas. Om möjligt ska du spara en kopia. Mer information om etiska regler för forskning hittar du på CODEX - samlingen av regler och riktlinjer för forskning.

CODEX

Observera att i Oxfordstilen anges "personlig kommunikation" oftast endast i en fotnot på den sida där du refererar till den, och inte i referenslistan då det normalt inte är möjligt för läsaren att lokalisera källan. Kolla med din lärare/handledare om du är osäker!

En referens till en personlig kommunikation ska innehålla så mycket information som möjligt: Namn; Tjänsteställning/motsvarande, Plats, Sammanhang, Form och Datum.

Exempel:

Svensson, Anna; student vid Umeå universitet. Intervju 2010-05-11.

Informant; högstadieklass åk 8, i Umeå kommun. 12 flickor och 12 pojkar, enskilda intervjuer 2010-05-09.

Smith, Veronica; professor vid institutionen för fysik, Umeå universitet. Norrsken, föreläsning 2010-03-12.

Observera att e-postadresser som tillhör individer endast ska uppges om innehavaren har gett sitt tillstånd!

Lee, Oscar. E-mail. 2008-05-13. < oscar.lee@umu.se >.

Sekundärkällor

Du ska i första hand använda dig av originalkällor (primärkällor). Ibland går det inte att få tag på originalkällan och då kan det vara rimligt att använda sekundärkällor (andrahandskällor). Information om både originalkällan och andrahandskällan ska finnas med i referensen.  I följande exempel citerar Sven Svensson på sidan 72 i sin bok "Demokrati" Arne Kullbergs bok "Fri- och rättigheter i Sverige":

Kullberg, Arne. Fri- och rättigheter i Sverige. Stockholm: Guldförlaget, 1832. Citerad i Svensson, Sven. Demokrati. Uppsala: Triad förlag, 1981; 72.

Översatt titel

Om du vill ge läsaren en översättning av textens titel gör du det genom att skriva översättningen inom hakparenteser direkt efter originaltiteln:

Ģērmanis, Uldis. Jaunie laiki un pagātnes ēnas [New times and shadows from the past]. Stokholma: Memento, 1995.

Om du inte kan hitta en officiell översättning av en boks titel får du göra översättningen själv.

Lär dig mer

Frågor om att skriva referenser?

Har du kört fast i hur du ska skriva referenslistan eller har du funderingar kring hur du gör källhänvisningar i den löpande texten? Besök vår drop-in eller boka en tid med en bibliotekarie om du vill få råd och hjälp. Korta frågor kan du även skicka in via chatt och kontaktformulär eller ställa till personalen i informationsdisken.

Senast uppdaterad: 2024-03-07