Hoppa direkt till innehållet
printicon

Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer de kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda verksamheten mot målen. Programmet omfattar 30 hp och löper över tre år.

Rektorsprogrammets kurser

Skoljuridik och myndighetsutövning
Skoljuridik och myndighetsutövning

Rektorsprogrammets första kurs.

Skolledarskap
Skolledarskap

Rektorsprogrammets andra kurs.

Mål- och resultatstyrning
Mål- och resultatstyrning

Rektorsprogrammets tredje kurs.

Relaterad information

Internat
Internat

Datum och plats för Rektorsprogrammets internat.

Anmälan och antagning
Anmälan och antagning

Anmälan till Rektorsprogrammet.

Studieadministrativ information
Studieadministrativ information

Information om uppehåll, avbrott, byte av huvudman och byte av lärosäte.

Kursplaner och litteraturlistor
Kursplaner och litteraturlistor

Aktuella kursplaner och litteraturlistor.

Reportage

En dag på Rektorsprogrammet
En dag på Rektorsprogrammet

Umeå tagit på sig ansvaret att utbilda rektorer både för norra Norrland och för södra Götaland.

Innehåll

Rektorsprogrammet består av tre delkurser. Första kursen är Skoljuridik och myndighetsutövning, år två ges Skolledarskap och sista året Mål- och resultatstyrning. År två och tre ingår professionshandledning.

Utbildningsplats

Umeå universitet bedriver från och med hösten 2015 Rektorsprogrammet i norra Norrland samt i södra Götaland omfattande Skåne, Blekinge, södra Halland, södra Småland och Öland.

Leda skola/förskola

Rektor/förskolechef har det övergripande ansvaret för läroplansstyrda verksamheter och leder det pedagogiska arbetet i skolan/förskolan. Rektors/förskolechefs roll och ledarskap i förverkligandet av skolans mål är därför central och även biträdande rektorer och förskolechefer spelar en viktig roll i det arbetet. Rektors/förskolechefs uppdrag är att se till att skolan/förskolan har god kvalitet och är en trygg, stimulerande och lärande miljö. Rektor/förskolechef är också ansvarig för skolans resultat och ska verka för en god utveckling, samtidigt som rektor/förskolechef behöver möta krav från huvudman och andra aktörer.

Uppdraget kräver kunskap och insikt

Arbetet i skolan och förskolan omgärdas av lagar, förordningar och annan författning. Varje skola och förskola har sina egna specifika förutsättningar och utmaningar. Det är viktigt att rektor, biträdande rektor och förskolechef har de kunskaper som krävs för uppdraget och förstår sin egen och skolans/förskolans roll. Det är också viktigt att rektor/förskolechef delar och kan förverkliga de värderingar som ska styra skolans/förskolans arbete. Rektor/förskolechef är även chef för lärarna och övrig personal och är ansvarig för att det inre arbetet fungerar väl.

Lång erfarenhet och bred kompetens i Umeå

Centrum för skolledarutveckling började utbilda skolledare redan 1993 och har lång erfarenhet och bred kunskap inom området. Vi bedriver omfattande forskning inom utbildningsvetenskap med särskilt fokus på skolans ledarskap. Vi står för en del av publikationen av de böcker som används i Rektorsprogrammet. Vi kommer från skilda akademiska miljöer och studerar skolledarskap från olika perspektiv.

I dagsläget engagerar vi lärare från Statsvetenskapliga, Juridiska, Sociologiska och Pedagogiska institutionen. Under utbildningens gång kommer du att möta lärare som både forskar och undervisar om skolledarskap. Vi kan därför erbjuda en rektorsutbildning som väl integrerar forskning, teori, erfarenhet, policy och analys av aktuella skolfrågor.

Utbildningsplattform

Vi använder utbildningsplattformen Fronter för att kommunicera med deltagarna och för att deltagarna ska kunna kommunicera med varandra. Deltagare lämnar också in hemuppgifter i Fronter. Inloggningsuppgifterna lämnas vanligen ut i samband med den första kursträffen, då ges också en introduktion i hur plattformen används.

Utbildningschef

Biträdande utbildningschef

Administration

Personalbild Linn Antonsson Linn Antonsson Administratör, utbildning, administratör
Personalbild Ewa Morén Ewa Morén Administratör, ekonomi, administratör