Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Finna vägar i en tid av stora framtidsutmaningar (FinnFram)

Forskarskolan Finna vägar i en tid av stora framtidsutmaningar (FinnFram) har som över­gripande inriktning att förstärka den vetenskapliga kunskapsbasen för karriärvägledning, karriärundervisning och vägledarutbildning för att de yrkesverksamma ska kunna göra individer så långt möjligt rustade att möta framtidsutmaningar i studie- och yrkesliv.

Forskarskolan anordnas i samarbete mellan Umeå, Stockholms, Göteborgs och Malmö universitet och omfattar 9 doktorander.

Ansökan och projektperiod

Annonseringsperioden av doktorandtjänsterna kommer att variera mellan lärosätena men de kommer att ha ett ungefär samma slutdatum för ansökan, från mitten av september till början av oktober.

Förhoppningen är att doktoranderna ska vara på plats vårterminen 2022. Forskarskolan pågår fram till och  med 2026. Observera att en ansökan bara gäller ett lärosäte, det vill säga kan man tänka sig att arbeta vid fler än ett lärosäte måste man skicka in en ansökan till respektive lärosäte.

Forskarskolans mål

Forskarskolan har två mål. Med utgångspunkt i läroplanernas ”kvalitet i studie- och yrkesväg­ledning – hela skolans ansvar” är ett första mål att utveckla lärarutbildares förmåga att analysera i vad mån och hur karriärvägledning är direkt eller indirekt involverad i alla skolans aktiviteter. Karriärvägarna har blivit mer komplexa och riskfyllda, vilket i synnerhet har drabbat individer som saknar gymnasieutbildning, vars föräldrar är lågutbildade, som har en utomnordisk bakgrund och för individer med funktionsvariation. Ungdomar förväntas tidigt fatta viktiga beslut om val av skola och utbildning, i förlängningen yrkesinriktning, och oöverlagda val är förknippade med större risker än tidigare. Det tar betydligt längre tid att etablera sig på arbetsmarknaden idag än för 30 år sedan. Att undervisningen har ett innehåll som inkluderar karriärvägledning har därmed förmodligen aldrig varit så viktigt som idag, särskilt för dem i utsatta positioner. Forskarskolan ska därför ge lärarutbildare en stabil vetenskaplig grund att förbereda lärare och studie- och yrkesvägledare för detta uppdrag.

Forskarskolans andra mål är att ge ett substantiellt bidrag till det internationella forskningsfältet inom karriärlärande, vägledning och övergångar mellan skola, fortsatt utbildning och arbete. Forskningsfältet är allmänt litet och en organisering som involverar internationella samarbeten breddar möjligheterna till kunskapsutbyte och därmed möjligheterna att knuffa forskningsfronten framåt.

Tre teman

Forskarskolan har som avsikt att frambringa avhandlingsarbeten med såväl förståelse-, utvecklings- och kritiskt granskande kunskapsintresse. Tyngdpunkten ligger på svenska förhållanden, men dessa relateras genomgående till nordiska, europeiska och globala förhållanden.

Mer specifikt avser forskarskolan att täcka några av de identifierade forsk­nings­luckorna som har direkt bäring på behovet av förbättrat stöd för individers karriär­lä­rande, val och övergångar, men ska också tillgodose behovet av kritisk analys av samhällets strategier och åtgärder i dessa avseenden.

Dessa forskningsluckor sammanfattas i följande tre teman:

  1. Individens vägar och val i en tid av stor samhälls- och arbetslivsomvandling, särskilt avseende grupper som riskerar hamna utanför de gängse rutterna och unga i skilda lokala kontext.
  2. Ett utvecklat, forskningsbaserat institutionellt stöd för individens karriärlärande och karriär­utveckling
  3. Analys och utvärdering av nationella och lokala policies och åtgärder för att förebygga och hantera prob­lem i samband med övergångar, i och efter skolan.

Forskning om karriärbanor och över­gångar, skola, yrkesutbildning respektive vägledning utgör oftast separata fält. I forskarskolan sam­verkar forskare från samtliga dessa områden och flera ämnen, vilket i sig ger stor potential till kunskaps­tillskott, både teoretiskt, empiriskt och metodologiskt. Den forskning som juniora och seniora forskare inom forskarskolan bedriver förväntas ge viktiga nya kun­ska­per om hur den svenska ”whole school”-modellen kan utvecklas till att bli mer verk­nings­full. Den kan fördjupa kunskaperna om hur individers karriärlärande i och utan­för skolan kan stär­kas, med särskilt fokus på grupper som riskerar att få alltför litet eller på andra sätt otillräckligt stöd i detta avseende. Den kan slutligen ge bidrag till kritisk analys och utvärdering.

Ett samarbete mellan fyra lärosäten

Ansvarig för forskarskolan är Per-Åke Rosvall vid Umeå universitet

Ansvarig vid respektive lärosäte är Stefan Lund, Stockholms universitet; Peter Gladoic Håkansson, Malmö universitet; Gun-Britt Wärvik, Göteborgs universitet.

Forskarskolans föreståndare

Per-Åke Rosvall
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 00