Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Forskningsprojekt

Stress- och sömnproblematik: Förklaringsmodeller och kostnadseffektiv behandling

Miljöhälsostudien i Västerbotten / Västerbotten Environmental Health Study (VEHS) 

I det här delprojektet är vi intresserade av att skapa förklaringsmodeller om hur stress och sömn förhåller sig till sjukdom och hälsa. I det arbetet studerar vi samband mellan stress och sömn och exempelvis livsstil, hälsorisker, demografi liksom ohälsa, både psykisk och somatisk. Vi avser utveckla komplexa modeller baserade på både medierande och modererande faktorer. 

Delprojekt baseras på Miljöhälsostudien i Västerbotten som är en longitudinell befolkningsbaserad studie med urval stratifierat för ålder och kön och vuxna deltagare mellan 18 och 79 år. Data har samlat in vid tre tillfällen, 2010 (n=3 406), 2013 (n=2 336) och 2016 (n=1 837) och används i många forskningsprojekt. För att utveckla förklaringsmodeller kommer dels frågor om demografi (ålder, kön, utbildning), livsstil, självupplevd hälsa och diagnoser samt från validerade enkätinstrument att användas. De enkätinstrument som ingår, bland ett flertal andra, är 10-item Perceived Stress Scale (PSS-10), Patient Health Questionnaire 15-Item Somatic Symptom Severity Scale (PHQ-15), Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ), Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), and Helplessness and hopelessness (TOMCATS). 

Det epidemiologiska delprojektet inrymmer ett flertal delstudier, där vissa är publicerade och andra är pågående. Studentuppsatser genomförs också inom denna studie. 

Interventionsstudie om psykologisk behandling för stress och sömnproblematik 

Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och stress och sömnbesvär är vanligt förekommande problem. Det finns ett stort behov av evidensbaserad psykologisk behandling för stressrelaterad ohälsa och sömnbesvär. Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera två kostnadseffektiva interventionsprogram för stress- respektive sömnbesvär. 

Forskningsprojektet bygger på ett samarbete mellan Institutionen för psykologi vid Umeå universitet och Region Västerbotten, där psykologprogramstudenter genomför stress- och sömnbehandlingar på hälsocentraler i Umeåregionen. Dessa stress- och sömnskolor utgörs av en gruppbaserad psykoedukation som bygger på kognitiv beteendeterapi och erbjuds alla med stress- och sömnproblematik på de aktuella hälsocentralerna.  

För att utvärdera effekterna av stress- och sömnskolorna kommer jämförelser att göras med två kontrollgrupper; en som får annan behandling, t ex förskrivning av sömnmedicin, som hälsocentralerna erbjuder, och en som ges individuell psykologisk behandling, genomförd av andra studenter på psykologutbildningen. Patienterna kommer att följas före och efter (på kort och lång sikt) behandling med frågeformulär och intervju. Projektet förväntas bidra till ökad kunskap om effekterna av korta, kostnadseffektiva gruppbehandlingar för stress och sömnbesvär i relation till annan behandling.  

HUSS-E  

Internetbehandling mot stress- och sömnproblem 
Kostnadseffektiva och inkluderande interventioner via internet 

Den psykiska ohälsan kan drabba vem som helst, var som helst. Därför är det viktigt att insatser kan tillsättas oavsett var man bor. Så är inte riktigt fallet idag. Västerbottens län är stort och glest befolkat, och här är det svårt att nå ut till alla som behöver hjälp mot psykisk ohälsa. I syfte att kunna erbjuda god och jämlik vård till alla, kommer därför stress- och sömnskolorna också att ges via internet tack vare HUSS-E projektet. 

I ett samarbete mellan Företagsforskarskolan och Region Västerbotten, finansieras ett projekt där stress- och sömnskolorna konverteras till internet. Dessa kommer därefter att utvärderas på samma sätt som de stress- och sömnskolor som ges på hälsocentralerna. 

HUSS-E är unikt såtillvida att de flesta forskningsprojekt av den här karaktären har varit medicinskt eller individuellt inriktade. Tack vare att den här E-behandlingen är gruppbaserad och avses drivas av psykologstudenter, är den potentiellt mycket kostnadseffektiv.