"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ulrika Sahlén

Forskningsprojekt

HUSS står för Hälsa Utbildning Stress och Sömn. Forskargruppen bedriver forskning om psykisk ohälsa med fokus på stress och sömn. Vi har ett särskilt intresse för tidiga interventioner, verksamhetsnära forskning, samverkan och att förstå sambanden mellan stress, sömn och hälsa.

Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och stress och sömnbesvär är vanligt förekommande problem. Idag söker patienter vård för psykisk ohälsa i en takt som primärvården har svårt att möta upp.  Stress- och sömnproblem är vanligt förekommande vid många typer av psykisk och somatisk ohälsa. I två verksamhetsnära delprojekt (HUSS-Intervention och HUSS-E-hälsa) inriktar vi forskningen på implementering och utvärdering av stress- och sömnbehandling. I ett tredje projekt (HUSS-Förklaringsmodeller) utvecklar vi förklaringsmodeller för stress- och sömnproblematik genom epidemiologisk forskning där vi använder oss av Miljöhälsostudien.

De verksamhetsnära delprojekten bygger på ett samarbete mellan primärvården i Region Västerbotten och Institutionen för psykologi med fokus på just stress och sömn. Samarbetet innebär att vi utbildar psykologstudenter som på termin fem håller psykoedukativa gruppbehandlingar för stress- och sömnbesvär och låter dem praktisera sina kunskaper ute på hälsocentraler i Umeåregionen. På detta sätt får studenterna tillfälle till praktisk träning samtidigt som regionen kan ge tidiga insatser till fler patienter till låg kostnad. Vi vill gärna se detta som ett skolexempel på integrering av universitetets tre uppgifter: Utbildning, forskning och samverkan med övriga samhället. I ett påbyggnadsprojekt utvecklas och implementeras stress- och sömnskorna digitalt som E-hälsovariant. 

Nedan listas de delprojekt som HUSS består av

Stress- och sömnskolor – Studentledd och kostnadseffektiv behandling av stress- och sömnproblematik (HUSS-I)
Mycket behandlingsforskning har fokuserat på redan diagnostiserad psykisk ohälsa, med blandade resultat. Eftersom stress- och sömnproblematik är en...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Stress- och sömnskolor – Studentledd och kostnadseffektiv behandling av stress- och sömnproblematik genom E-hälsa (HUSS-E)
Västerbotten är glest befolkat och det är svårt att nå ut med samma kvalitet på vården till alla medborgare. Genom telemedicinska insatser i form a...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 september 2021 till 31 augusti 2026
Förklaringsmodeller för stress- och sömnproblematik (HUSS-F)
Långvariga stress- och sömnstörningar går hand i hand och är ofta grund för allvarliga sjukdomar. Syftet med det här projektet är att ta fram...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Senast uppdaterad: 2023-02-13