"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Sara Stillesjö

Neurokognitiva förutsättningar för lärande 

Forskargrupp Med grund i kognitiv neurovetenskap, minne och lärande samt typisk/atypisk utvecklingspsykologi verkar forskningsmiljön NFL. Här bedrivs samverkan och tvärvetenskaplig, praktiknära forskning med relevans för skolans bildningsuppdrag och kunskapsgenerering inom lärandets psykologi och utbildningsvetenskap. Forskningsmiljön fokuserar på identifiering, utveckling och utvärdering av lärandeinterventioner som stärker individuella förutsättningar för lärande inom typisk och atypisk utveckling.

NFL är en forskningsmiljö under utveckling (2022-2025) med stöd av Lärarhögskolan och Institutionen för psykologi, Umeå universitet. NFL verkar för etablering och genomförande av tvärvetenskaplig forskning med relevans för skolans bildningsuppdrag. Målet är att identifiera neurokognitiva faktorer som påverkar lärande samt utveckla, implementera och utvärdera lärandeinterventioner. Den genererade kunskapen väntas bidra till hur pedagogiska lärandemetoder kan utformas och optimeras för att främja det individuella lärandet. Vår ambition inom NFL är att öka växelverkan mellan forskare och utbildningssektorn för att generera direkt användbara relevanta forskningsresultat. 

Beskrivning av miljön

NFL har sitt säte vid Institutionen för psykologi, Umeå Universitet och arbetet sker tvärvetenskapligt. Forskningen som bedrivs är av både grundforskningskaraktär och tillämpning i klassrum. Inom NFL bedrivs forskning om minne, lärande och dess förutsättningar hos barn och unga i olika åldrar. Verksamma forskare inom området arbetar med identifiering och kartläggning av olika kognitiva förutsättningar för minne och lärande i utbildningskontext och hur dessa relaterar till olika lärandemetoder. Denna forskning bedrivs i samarbete med olika skolor och genom hjärnavbildningsstudier vid Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning - UFBI.

Exempelvis intresserar vi oss för vilken påverkan individuella variationer i kognitiv förmåga (arbetsminne, exekutiva funktioner, intelligens) har för hur väl en lärandemetod fungerar och för hur motivation för lärande och problemlösning påverkar minnet och hur hjärnan arbetar. Ett speciellt intresse finns för identifikation, utveckling och utvärdering av lärandemetoder och strategier som kan vara extra gynnsamt för barn som befinner sig i riskzon för skolsvårigheter eller barn med utvecklingsförsening/avvikelse. Målet är att finna gynnsamma metoder för att understödja och stärka barns och ungas lärande på bästa sätt. 

Inom NFL finns ambitionen att öka samverkan och samarbetet både inom akademin och med familjer, skolor och skolhuvudmän med intresse för neurokognitiva förutsättningar för lärande. Praktiknära forskning med fokus på identifiering av olika förutsättningar för lärande, utveckling och utvärdering av lärandeinterventioner är en av hörnstenarna inom NFL och vi välkomnar samverkan och samarbeten med olika intressenter i samhället.  

Tycker du att aktiviteterna inom NFL låter intressanta? Tveka inte att höra av dig till oss!

Samverkansprojekt

NPF i förskolan, grundskolan och gymnasiet

Forskningsprojekt

Kognitiva implikationer för minne och lärande hos elever i behov av särskilt stöd
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärandemetoder för ökad förståelse av matematiska begrepp: en interventionsstudie i mellanstadiet
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärande, hjärnan och kognition: individanpassade lärandemetoder för hållbart lärande
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt

Projektansvariga

Carola Wiklund-Hörnqvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 69
Linnea Karlsson Wirebring
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 08
Sara Stillesjö
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 89 18

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi, Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning

Projektperiod

2022-2025    

Finansiär

Lärarhögskolan, Umeå universitet, Institutionen för psykologi, Umeå universitet   

Senast uppdaterad: 2024-06-19