"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Per Fransson lab

Forskargrupp Vår forskargrupp fokuserar på att studera hur cancerpatienter mår under och efter behandlingen, och hur de har upplevt behandlingen och vården.

Vi studerar hälsorelaterad livskvalitet och genomför kliniska cancerstudier. Vårt mål är att förbättra behandlingsresultat, minska toxicitet och biverkningar och förbättra patienternas livskvalitet. Vi studerar även kostnadseffektiviteten av olika behandlingsmetoder i förhållande till patienternas upplevda hälsa och återgång till arbete. Genom att vi kartlägger patientens hela process från diagnos till livets slut försöker vi stödja patienten utifrån de individuella behov den har.

Varje år får drygt 60 000 personer i Sverige en cancerdiagnos. En cancerbehandling kan ge patienter både fysiska biverkningar och symtom men även psykosociala besvär som ångest och depression. En cancerdiagnos kan också drabba närstående som löper risk att drabbas av sämre hälsa på grund av cancersjukdomen.

Systematisk prospektiv uppföljning

Både den kliniska erfarenheten och forskningen visar att patienter inte alltid får tillräckligt stöd och hjälp med symtomlindring. Systematisk prospektiv uppföljning av patientens egna rapporterade besvär och symtom är en viktig del för att försöka förstå patientens upplevelse av sjukdomen men även de eventuella besvär som behandlingen orsakar.

Vi genomför flera projekt som syftar till att förbättra vård och behandlingen, samt att minska fysiska och psykiska biverkningar.

Projekten inkluderar randomiserade kontrollerade studier där vi utvärderar effekterna av olika strålbehandlingsmetoder, behandlingsrelaterade biverkningar och hälsorelaterad livskvalitet hos patienterna. En annan studie syftar till att studera mäns upplevelser i samband med livsförlängande behandling vid metastaserad prostatacancer som inte längre är känslig för hormonbehandling.

Komplementärmedicinsk egenvård

MISTRAL är en randomiserad kontrollerad dubbelblind studie där vi jämför mistelextrakt med placebo hos patienter med pankreascancer. Studiens syfte är att undersöka ifall en populär komplementärmedicinsk egenvårdsmetod kan vara verkningsfull i vården av svårt sjuka cancerpatienter.

I vår nationella forskargrupp utvärderar vi också toxicitet och tillfredsställelse med vården under och efter protonterapi på Sveriges enda protonklinik, Skandionkliniken i Uppsala.

Forskningsledare

Per Fransson
Professor med förenad klinisk anställning, professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 53

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för diagnostik och intervention, Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Cancer, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Vården sällan samtalspartner om komplementärmedicin för cancerpatienter

Cancerpatienter som använder komplementär medicin mår ofta bättre men berättar inte för vården.

9 miljoner till cancerforskning från Sjöbergstiftelsen

Per Fransson och Daniel Öhlund får 9 miljoner kronor till forskning om cancer i bukspottkörteln.

Senast uppdaterad: 2024-06-27