"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Sophia Harlids forskargrupp

Forskargrupp Molekylär och genetisk epidemiologi. Vi forskar om kopplingen mellan vår miljö, våra gener och vår hälsa.

Genom hela livet utsätt vi för exponeringar i vår miljö som påverkar vår senare risk att utveckla cancer och andra sjukdomar. Ibland leder dessa exponeringar till mutationer i våra gener, men oftare tycks deras negativa påverkan ske genom mindre märkbara förändringar som långsamt ökar vår sjukdomsrisk.

Min forskning fokuserar på exponeringar under särskilt känsliga perioder i livet t.ex. vid en graviditet eller redan under fosterstadiet. Förhoppningen är att om vi kan finna de exponeringar som orsakar mest skada kan vi införa effektiva förebyggande åtgärder i framtiden och förhindra att många blir sjuka.

 

Miljöexponeringar under graviditet och risk för bröstcancer före 50 års ålder

Inom detta projekt försöker vi identifiera kvinnor som, på grund av miljöpåverkan under graviditeten, har extra hög risk att drabbas av bröstcancer innan 50 års ålder. Att tidigt sätta in preventiva åtgärder och samtidigt reducera miljöfarliga ämnen i närmiljön kan ha stor betydelse för att minska antalet kvinnor som insjuknar varje år.

Vad vi utsätts för i fosterlivet kan påverka vår framtida sjukdomsrisk – studier i NorthPop

Under fosterlivet utsätts vi för mängder av exponeringar, och många har visat sig vara av betydelse för vår framtida hälsa. Jag arbetar inom födelsekohorten NorthPop för att försöka identifiera miljöföroreningar som är vanliga under fosterstadiet och sedan använda denna information för att förstå de mekanismer som ligger bakom förekomsten av bland annat astma och allergi i samhället idag.

Vikten av att flytta kurvan

Ett av nyckelkoncepten inom folkhälsa handlar om att “flytta kurvan”. Med detta menas att även en liten förändring i t.ex. exponering för ohälsosamma ämnen kan få stora effekter på antalet människor som insjuknar. Arbete med att identifiera skadliga exponeringar och minska dem i samhället är därför av största vikt för att så många som möjligt ska kunna förbli friska under sina liv.

Cancerforskningsfonden i Norrland logotyp
75 miljoner kronor till cancerforskning

Cancerforskningsfonden i Norrland gör den enskilt största satsningen på cancerforskning i norra Sverige.

Miljöer som kan påverka bröstcancer

Sophia Harlid forskar om hur miljön påverkar när vi är mest känsliga, som under graviditet och fosterstadiet.

Senast uppdaterad: 2024-04-30