"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Våld och kriminalitet

Inom detta forskningsområde genomförs både viktimologisk och kriminologisk forskning, samt forskning om organisering av vård och behandling för våldsutsatta och de som begår brott. Viktimologisk forskning har fokus på studier om viktimisering, brottsoffer och personer utsatta för olika former av brott. Kriminologisk forskning har, i sin tur, fokus på studier om brottslighet och intresset ligger ofta i dess orsaker, uttryck och effekter. Att bekämpa alla former av våld och skapa fredliga och inkluderande samhällen är del av FNs globala hållbarhetsmål.  
 
Institutionens forskning på detta område handlar i stor utsträckning om våld i nära relationer, men det inbegriper även forskning om cyberbrottslighet, terrorbrottslighet och ungas våld och kriminalitet. Våld i nära relation är ett allvarligt samhällsproblem och den forskning som institutionen bedriver i området spänner över flera målgrupper och perspektiv. Den rör både studier om individernas livssituation, välfärdsaktörernas organisering och det stöd och de insatser som ges, samt implementeringen av reformer och lagar som utformats. Här finns särskild expertis kring frågor rörande våld mot kvinnor och barn och våld mot män samt studier om olika aktörers arbete, inkluderat ideella, kommunala och regionala aktörer. Forskare vid institutionen driver bland annat projekt om socialtjänstens hjälp och stöd till män som utsatts för våld i nära relation och om mönster av utsatthet för våld i nära relation i ett livs- och befolkningsperspektiv.   
 
Forskningen på institutionen inkluderar även projekt som rör gärningspersoner, de som utövar våld och begår brott och utgår ifrån ett kriminologiskt perspektiv. I ett projekt undersöks förklaringsfaktorer för cyberbrottslighet som är relaterade till både gärningsperson, brottsoffer och IT-miljön. I ett annat projekt undersöks tjejers levnadsvillkor med fokus på deras delaktighet, utsatthet och våld i det som vardagligt omtalas som gäng eller brottsaktiva ungdomsgrupper. Andra projekt kopplade till området våld och kriminalitet inkluderar exempelvis forskning om terrorhot och att identifiera luckor i sjukvårdens beredskap och stärka samarbetet mellan sektorerna polis/lagföring, samhällsskydd och hälso- och sjukvård.   
 
Inom forskningsområdet Våld och kriminalitet samarbetar forskare inom flera svenska och internationella nätverk. Som exempel kan nämnas Nordisk Forskernetværk: Unge, tilhør og udenforskab, FlickForsk! Nordic network for girlhood studies och Centrum för våldsstudier (CVS). Inom detta område finns även ett utvecklat samarbete med kvinnojourer, Barnafrid vid Linköpingsuniversitet och Statens kommuner och regioner (SKR).  

Länksamling

Nordisk Forsker Netværk: Unge, tilhør og udenforskab

FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies

Centrum för våldsstudier (CVS)

Kontaktpersoner

Linda Arnell
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 65

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete
Senast uppdaterad: 2024-02-14