Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

AD-A, metodstöd för arbetsgivare vid ohälsa och sjukfrånvaro

Forskningsprojekt ArbetsplatsDialog för Arbetsgivare (AD-A) är ett evidensbaserat och strukturerat verktyg för chefer som vill stärka dialogen med sina medarbetare och genomföra konkreta anpassningar av arbete vid ohälsa och/eller nedsatt arbetsförmåga. Metodstödet kan med fördel användas vid tidiga tecken på ohälsa för att förhindra sjukfrånvaro, men kan även användas i en rehabiliteringsprocess.

Tanken på att skapa metodstödet AD-A grundades när resultat sammanställdes i ett forskningsprojekt som genomfördes i samarbete mellan Umeå universitet och Region Västerbotten. Projektets övergripande syfte var att undersöka om en strukturerad dialogmodell (ADA+) kunde påverka återgång i arbete samt vara ett användbart verktyg i rehabilitering vid psykisk ohälsa.

Projektansvarig

Therese Eskilsson
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 38

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-16 2019-08-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Totalt deltog 51 personer sjukskrivna för utmattningssyndrom och deras arbetsgivare i projektet, som innebar att en rehabiliteringskoordinator genomförde strukturerade enskilda och gemensamma intervjuer med medarbetaren och arbetsgivaren.

Målet var att ge stöd i processen med skriftlig plan för återgång i arbete, innehållande konkret anpassning av arbete. Resultatet visade att sjukskrivningen minskade successivt över tid, deltagarna förbättrade signifikant sin arbetsförmåga, upplevda arbetssituation och sitt mående. Hälsoekonomiska beräkningar indikerade även att ADA+ var en kostnadseffektiv insats både ur ett samhälls- och sjukvårdsperspektiv. Dialogmodellens tydliga struktur och stöd från rehabiliteringskoordinatorn stärkte medarbetaren att återgå i arbetet och upplevdes ge en ökad delaktighet i rehabiliteringsprocessen.

Arbetsgivarna beskrev att de upplevde en förstärkt förmåga och kompetens att agera i en realistisk rehabiliteringsprocess. Det innebar att de fick kunskap om psykisk ohälsa och dess varningssignaler, samt deras ansvar i rehabiliteringsprocessen. De beskrev även att de fick verktyg i hur dialogen kunde främjas, samt hur arbetet kunde anpassas och tydliggöras i en skriftlig plan med delat ansvar. Processen gav också ”ringar på vattnet” vilket innebar att arbetsgivaren använde sin nya kunskap i arbetet på arbetsplatsen – även med de övriga medarbetarna. Sammanfattningsvis visade projektet att ADA+ är en kliniskt användbar metod som kan användas inom hälso- och sjukvård och företagshälsa för att öka återgång i arbete för personer med psykisk ohälsa.

Eftersom arbetsgivarna förstärkte sin förmåga och kompetens genom deltagande i ADA+ väcktes vår tanke om att skapa ett metodstöd som skulle rikta sig till chefer/arbetsgivare. Om chefer kan agera tidigt, kan förhoppningsvis ohälsa förebyggas på arbetsplatsen och sjukskrivning förhindras.

Syftet med metodstödet AD-A är att vid tidiga tecken på ohälsa och/eller nedsatt arbetsförmåga, ge ett konkret stöd till chef för att främja dialog med medarbetare och hur anpassning av arbete kan genomföras. Målet är att främja medarbetarens hälsa för att förhindra sjukskrivning och/eller komma åter i arbete.

Metodstödet ger framförallt kunskap och praktiska verktyg för stöd i mötet med medarbetaren och hur arbetsuppgifterna konkret kan anpassas och tydliggöras i en skriftlig plan med delat ansvar. Vi tänker också att metodstödet AD-A kan användas av personalkonsulter/HR som i sin roll kan ge stöd till chefer, eller användas i olika utbildningar inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.

Läs mer: Arbetsplatsdialog AD-A - Metodstöd för arbetsgivare vid ohälsa och sjukfrånvaro

Bilagor i A4-format från metodstödet AD-A 

Vidareutveckling med skrivbara bilagor i metodstödet AD-A

Chefer i kommunal sektor i Vindelns kommun har prövat metodstödet AD-A och upplever metodstödet konkret och enkelt att använda. Tom Norrgård, HR Strateg i Vindelns kommun har vidareutvecklat frågeguiden (bilaga 1) och handlingsplan för anpassning av arbete (bilaga 4) till skrivbara dokument. Detta underlättar arbetet för cheferna att direkt kunna dokumentera vid dialogsamtalet.

Vi är glada att Tom Norrgård delar med sig av detta för att underlätta chefers användande av metoden AD-A. 

 Frågeguide

 Handlingsplan för anpassning av arbetet AD-A

Vid ett seminarium på AFA Försäkring presenterade Therese Eskilsson dialogverktyg som kan främja återgång vid psykisk ohälsa:

Metoden ADA+ omnämns i SOU 2020:24

Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/04/sou-202024/

Evidensbaserad grund

Här presenteras en vetenskaplig publikation som ligger till grund för metodstödet AD-A

Enhanced Capacity to Act: Managers' Perspectives When Participating in a Dialogue-Based Workplace Intervention for Employee Return to Work

Journal of occupational rehabilitation

Eskilsson, Therese; Norlund, Sofia; Lehti, Arja; et al.

 

Artikel om digitalt verktyg

https://fou.afaforsakring.se/sv/news/digitalt-verktyg-ska-hjalpa-chefer-hantera-ohalsa-pa