"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Barn som kompetenta deltagare i beslut som påverkar deras liv: hur kan barnrättsperspektivet förverkligas av Hälsa-Lärande-Trygghets team inom välfärdssektorn?

Doktorandprojekt Doktorandprojektet består av flera delstudier med syfte att generera kunskap om hur barnkonventionen, med särskilt fokus på barns rätt till delaktighet, kan realiseras i praktiken.

Barnkonventionen godkändes av Sverige redan 1990, men trots att konventionen guidat svensk praxis sedan dess, har man funnit att den ej haft tillräckligt genomslag. Genom att 2020 göra konventionen till lag tydliggjordes att barn är individer med egna rättigheter och ett större ansvar vilar nu på myndigheter, rättsväsendet och vård- och omsorgsverksamheter, att tillämpa konventionen så att den får ett större genomslag i allt som rör barn.

Projektansvarig

Anna Westerlund
Forskare (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 74

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-04-01 2026-03-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Externa medverkande

FoU Socialtjänst, Västerbotten

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Men frågan om hur ”barns delaktighet” egentligen konceptualiseras och förverkligas är inte fullt utredd och förutsättningar för realisering av barnrättsperspektivet i olika kontexter är inte tillräckligt beforskat.

HLT står för Hälsa, Lärande och Trygghet och är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, förskola/skola och socialtjänst. Målet med HLT-teamens verksamhet är att snabbt ge bästa möjliga samordnade insatser till barn och familjer som under en period i livet behöver stöd som främjar psykisk och social hälsa. Dessa team utgör arenan för denna studie och fokus ligger på hur barnrättsperspektivet implementeras i sådan samverkansstruktur som HLT-teamen utgör.

Längre projektbeskrivning

Barnkonventionen godkändes av Sverige redan 1990, men har inte haft tillräckligt genomslag. Genom att 2020 göra konventionen till lag blir det ännu tydligare att barn är individer med egna rättigheter. Ett större ansvar vilar nu på myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare, att tillämpa konventionen så att den får ett större genomslag i allt som rör barn. Denna studie utforskar hur barnrättsperspektivet implementeras i en redan etablerad samverkansstruktur, kallad Hälsa-Lärande-Trygghets (HLT) team. Målet för dessa team är att snabbt ge bästa möjliga samordnade insatser till barn och familjer som under en period i livet behöver stöd som främjar psykisk och social hälsa. Dessa team utgör arenan för denna studie.

Syftet är att bidra med kunskap om hur barnkonventionen, med särskilt fokus på barns rätt till delaktighet, kan realiseras i praktiken i de multiprofessionella team som är ålagda att ge förutsättningar för barns delaktighet. Projektet använder en abduktiv ansats och en mix av metoder – enkäter, intervjuer och konceptkartläggning. Hur ‘barns delaktighet’ konceptualiseras, tillämpas i praktiken samt vilka utmaningar och förutsättningar man ser gällande förverkligande av barnperspektivet och vad som behövs för att ytterligare stärka barnperspektivet, undersöks ur barns och föräldrars samt HLT-teams perspektiv. Konventionell och riktad kvalitativ innehållsanalys används för att analysera data. Studien har ett aktionsinriktat angreppssätt där preliminära resultat återförs till- och diskuteras med de medverkande HLT-aktörerna under forskningsprocessen, med syftet att resultaten ska komma till direkt praktisk användning.

Projektet bidrar med viktig kunskap som kan användas för att stärka implementering av barnkonventionen och öka förståelsen för hinder och utmaningar relaterade till förverkligandet av barns rätt till delaktighet i alla beslutsprocesser som rör dem.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-16