"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

EKOSPILL: verktyg för att beräkna ekologiskt funktionell minimitappning i spillfåror

Forskningsprojekt Vattnets flöde formar vattendragens ekosystem och skapar livsmiljöer för dess arter. Hur kan man utforma flöden och vattendragsfåror på sträckor där det mesta av vattnet letts bort till vattenkraftverk för att säkerställa miljöer för arter och ecosystem?

Syftet med projektet är att ta fram metoder för att beräkna vilket flöde som behövs för att uppnå olika ekologiska funktioner och skapa habitat för arter knutna till strömmande vatten.

Projektansvarig

Roland Jansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 73

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-08-31 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Biologi, Ekologi

Projektbeskrivning

I Sverige finns hundratals vattendragssträckor med reducerad vattenföring för att vatten avleds till vattenkraftverk. Det finns både konflikter och osäkerhet kring hur mycket vatten som behöver tappas till dessa sträckor för att de ska få ekologisk funktion och uppfylla ställda miljökrav.

Syftet med projektet är att ta fram metoder för att beräkna vilket flöde som behövs för att uppnå olika ekologiska funktioner och skapa habitat för arter knutna till strömmande vatten. Vi karterar hur stora flöden som går i olika spillfåror i ett ”spillvattenregister”, och utvecklar ett beräkningsverktyg där både miljönytta och kostnad för en given tappning kvantifieras.

Verktyget kan användas som ett underlag vid beslut om minimitappningar. Ekologisk fungerande spillfåror kan tjäna som artbanker för strömmande och forsande ekosystem, samtidigt som verktyget kan hjälpa till vid prioriteringar så att tappningar som inte ger tillräckligt stor miljönytta för att motivera produktionsbortfallet undviks.

Senast uppdaterad: 2020-05-13