"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Före detta sektmedlemmars erfarenheter och symptom med fokus på mental hälsa, kulturformulering och mötet med sjukvården

Doktorandprojekt Projektet ska leda till ökad kunskap och förståelse om hur före detta sektmedlemmar upplever mötet med och bemötandet i sjukvården.

Det övergripandet syftet med projektet är att ge ökad kunskap och förståelse om hur före detta sektmedlemmar upplever mötet med och bemötandet i sjukvården. Det ska ge ökad förståelse om före detta sektmedlemmars erfarenheter av våld i sekten. Det undersöker även behov och erfarenheter i processen i att lämna en sekt och starta ett nytt liv utanför. Fokus ligger på psykisk hälsa, behov och nyorientering. Delprojekten belyser dessa olika områden genom olika kvalitativa analysmetoder där de före detta sektmedlemmarna intervjuats och har fått svara på frågor i enkätform.

Doktorand

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-04-03 2024-03-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Hälso- och sjukvården har en viktig uppgift att förstå, bemöta och hjälpa personer med olika kulturell bakgrund. Det är en viktig pusselbit för en säker, effektiv och god sjukvård. Före detta sektmedlemmar får i den här forskningen stå som exempelgrupp för patienter med osynlig kulturell kontext, med risk för våldserfarenhet och potentiell traumatisering. Med osynlig menar vi här att det inte finns uppenbara tecken som kan leda tanken till att de levt i en avgränsad minoritetskultur utanför majoritetssamhällets normer och kultur.

Globalt sett genomförs få större studier inom sektforskning. Detta tvärvetenskapliga projekt ser både till de psykiatriska och psykologiska aspekterna och har medvetenhet och undersökande hållning gällande bemötande och kulturformulering. Detta förhållningsätt inom området är helt nytt och unikt.

Resultaten ska ge ökad kunskap inom dessa områden för professionella inom hälso- och sjukvården att använda i sina möten med denna typ av patienter. Kunskapen forskningen ger kan också bli användbar för att lära studenter inom vården och för vägledning till andra professioner som möter människor från olika kulturella kontexter och som har risk för potentiell traumatisering.

Huvudhandledare

Martin Fahlström
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 21

Handledare

Arja Lehti
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 35 40
Olof Semb
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-785 64 93
Senast uppdaterad: 2022-10-20