"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Friskt vatten: samverkan för att minska skogsbrukets negativa inverkan på vattenkvalitet

Forskningsprojekt Syftet med projektet är, genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt, att undersöka om implementeringen av EU Vattendirektivet har lett till ökad samverkan inom skogsbruket, samt om den i sin tur lett till faktiska förändringar i hur skogen brukas.

I projektet har statsvetare besvarat frågor om: Har vattendirektivets betoning på samverkan inneburit någon förändring i skogsbrukets sätt att hantera vattenfrågorna, i så fall hur? Vilka nya strategier för vattensamverkan och vilka specifika samarbetsprojekt har skapats?

Projektansvarig

Katarina Eckerberg
Professor emerita
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2018-12-31

Finansiering

Formas

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Miljövetenskap, Naturresursforskning, Statsvetenskap

Projektbeskrivning

Den stora andelen skogsmark gör att skogsbrukets påverkan på vattenkvalitet utgör en av de största källorna till förorening och näringsutlakning till Östersjön. Ökad förståelse för sambanden mellan skogsbruksmetoder och vattenkvalitet växer dock fram samtidigt med en lång rad samverkansprojekt inom EU:s ramdirektiv för vattenförvaltning för att minska negativ påverkan på vattnet från skogsbruk. Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att studera vilka samverkansstrategier som kan bli mest effektiva. Sambandet mellan åtgärder och effekter har ännu inte testats mot aktuell forskning. Ett flertal samverkansorganisationer i Vindelälvens avrinningsområde ska undersökas med ett interdisciplinärt angreppssätt. I projektet kommer statsvetare att besvara frågor om: Har vattendirektivets betoning på samverkan inneburit någon förändring i skogsbrukets sätt att hantera vattenfrågorna, i så fall hur? Vilka nya strategier för vattensamverkan och vilka specifika samarbetsprojekt har skapats?

Relationen mellan partnerskapens olika karaktäristika, myndigheternas roll och upplevda liksom faktiska förändringar som resultat av samarbetet kommer att studeras med hjälp av analytiska ramverk om samverkansstyrning som utvecklats av Emerson et al (2011) och av Sabatier et al (2005) inom vattenförvaltning. Hur effektiva är de åtgärder som initierats för att minska utlakning av växtnäring till och kontaminering av olika former av vattenförekomster? Samband mellan åtgärder och vattenkvalitet analyseras med multipla metoder som utvecklats inom Krycklan Research Catchment (www.slu.se/krycklan) för att testa och utvärdera åtgärdernas effektivitet i relation till lokala förutsättningarna och genomförs av SLU i Umeå under ledning av professor Hjalmar Laudon. Förutom vetenskaplig publicering kommer vi att ha ett nära utbyte med praktiker. En referensgrupp med representanter från berörda myndigheter ska vara bollplank i forskningsprocessen, och etablerade kontaktnät med relevanta samhällsaktörer inom området vara till hjälp för spridningen av resultat.

Projektets resultat finns publicerade på Research Gate https://www.researchgate.net/project/Healthy-Water-Forest-Water-Governance

 

Senast uppdaterad: 2018-10-16