"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Hälsoeffekter av köldexponering i arktiskt klimat med fokus på ett hållbart arbetsliv

Doktorandprojekt Gemensamma kännetecken för industrimiljöer i Arktis är exponering för olika fysiska, kemiska och biologiska faktorer. Utomhusförhållanden med stora temperaturskillnader, halka, väta och dåliga ljusförhållanden utgör risker för både olycksfall och ohälsa. Förutom att påverka hälsa så vet vi att dåliga arbetsmiljöer leder till minskad produktivitet och kvalité. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om hur ohälsa till följd av exponering för kyla i arbetet kan förebyggas.

Doktorandprojektets inledande kunskapssammanställning kommer att belysa kvarvarande kunskapsluckor inom fältet och översätta tidigare forskning till en tillämplig kunskapsbas. Kartläggning av köldexponering kommer att ha både bredd och djup, eftersom stora befolkningsbaserade enkätundersökningar kompletteras med objektiva exponeringsbedömningar inom riskyrken. Det fortsatta arbetet syftar till att införa strukturerade riskbedömningar och preventiva åtgärder i samarbete med lokala arbetsgivare och företagshälsovården.

Projektansvarig

Jens Wahlström
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-09-01 2026-10-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Medicinsk fakultet

Projektbeskrivning

I framtiden kommer ett hållbart arbetsliv vara avgörande för utvecklingen av norra Sverige och Arktis. Den ekonomiska aktiviteten i norr har ökat under det senaste decenniet och förväntas att fortsätta. Mycket av tillväxten baseras på rikedomen av naturresurser (mineraler, sällsynta jordartsmetaller, timmer, vattenkraft, petroleum, fisk och skaldjur) samt arktisk turism som är efterfrågad globalt sett.

I norra Sverige ser vi nu en re-industrialisering som en följd av storskalig batteritillverkning och produktion av stål med mer hållbara tekniker. Gemensamma kännetecken för industrimiljöer i Arktis är exponering för olika fysiska, kemiska och biologiska faktorer, såsom buller, mekaniska vibrationer, dålig ergonomi, damm, allergener och skiftarbete. Särskilt utomhusförhållanden med stora temperaturskillnader, halka, väta och dåliga ljusförhållanden utgör risker för både olycksfall och sjukdomsutveckling.

Förutom att påverka hälsa så vet vi att dåliga arbetsmiljöer leder till minskad produktivitet och kvalité. För att arbetsgivare i norr ska kunna attrahera nya medarbetare måste arbetsmiljön ha ett fokus på att vara hälsofrämjande och inte skapa ohälsa och sjukdom hos medarbetarna.

Doktorandprojektets inledande kunskapssammanställning kommer att belysa kvarvarande kunskapsluckor inom fältet och översätta tidigare forskning till en tillämplig kunskapsbas. Kartläggning av köldexponering kommer att ha både bredd och djup, eftersom stora befolkningsbaserade enkätundersökningar kompletteras med objektiva exponeringsbedömningar inom riskyrken. Det fortsatta arbetet syftar till att införa strukturerade riskbedömningar och preventiva åtgärder i samarbete med lokala arbetsgivare och företagshälsovården.

Kunskapen kommer också att spridas till andra arktiska universitet, genom etablerat samarbete med lärosätena i Tromsö och Uleåborg.

Handledarna har lång erfarenhet med forskning kring ämnet kyla och hur det påverkar arbetare och allmänbefolkningen över tid. Forskargruppen har tidigare studerat hur kyla påverkar förekomst av hjärt-kärlsjukdom, sjukdomar i andnings- och cirkulationsorganen, rörelseapparaten samt effekter på arbetsförmåga och sjukskrivning. Vidare har forskargruppen studerat effekter av kyla i kombination med annan exponering, såsom buller, vibrationer, ergonomi och stress.

Senast uppdaterad: 2023-02-03