"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hur har COVID-19 pandemin påverkat unga som varken arbetar eller studerar, samt de samhälleliga insatser som finns på plats för att stödja dem?

Forskningsprojekt Situationen för unga som varken arbetar eller studerar varit i fokus för politiska och samhälleliga debatter under det senaste decenniet. Gruppens sårbarhet och marginalisering har dock aktualiseras genom den rådande Coronakrisen baserat på antagandet om att det är ungdomar som hade svårt i sin etablering redan innan pandemin som kommer påverkas allra hårdast av dess konsekvenser.

Detta kvalitativa projekt avser bidra med kunskap om hur COVID-19 pandemin har påverkat unga som varken arbetar eller studerar, samt de samhälleliga insatser och verksamheter som finns på plats för att stödja dem. Information kommer att samlas in genom intervjuer med unga mellan 16-29 år som varken arbetat eller studerat under det senaste året samt med personal som jobbar med, eller för, denna ungdomsgrupp inom offentlig och ideell sektor.

Projektansvarig

Frida Jonsson
Forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 97

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-09-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Socialt arbete

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Trots att unga som varken arbetar eller studerar (så kallade ”UVAS” i Sverige och ”NEETs” internationellt) varit i fokus för politiska och samhälleliga debatter under det senaste decenniet har gruppens sårbarhet och marginalisering aktualiseras än mer under den rådande pandemin.

För även om Coronakrisen antas drabba unga generellt genom ökad arbetslöshet, förändrade studieförhållanden och försämrad psykisk hälsa så är det ungdomar som hade svårt i sin etablering redan innan pandemin som mest troligt kommer påverkas allra hårdast. Dessutom finns det indikationer på att insatser och verksamheter för UVAS-gruppen kommer att prioriteras bort i krisens kölvatten, och att bristande resurser istället kommer riktas mot unga som står närmare arbetsmarknaden.

Mot denna bakgrund är syftet med detta projekt att studera hur COVID-19 pandemin har påverkat unga som varken arbetar eller studerar, samt de samhälleliga insatser och verksamheter som finns på plats för att stödja dem.

Mer specifikt kommer följande frågeställningar adresseras:

1. Hur har livet för, och hälsan hos, unga som varken arbetar eller studerar påverkats av COVID-19 pandemin, och vilka behov av samhälleligt stöd har uppstått till följd?

2. Hur verkar aktörer offentlig och ideell sektor för tillgodose behoven hos unga som varken arbetar eller studerar, och hur har deras verksamheter påverkats av COVID-19 pandemin?

Genom att fokusera på hur pandemin har påverkat hälso- och livssituationen hos dessa ungdomar samt de verksamheter som finns på plats för att stödja dem, kommer projektet bidra med kunskap om hur det svenska samhället bättre kan tillgodose deras behov samt förbättra deras förutsättningar till ett gott liv med god hälsa.

 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-01-27