"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Joint Action TERROR

Forskningsprojekt Joint Action TERROR är en del av EUs Third Health Programme 2014-2020 och en åtgärd för ökad beredskap gentemot terrorattentat med biologiska eller kemiska ämnen.

Syftet med JA TERROR är att identifiera luckor i sjukvårdens beredskap och stärka samarbetet mellan sektorerna polis/lagföring, samhällsskydd, och hälso- och sjukvård vad gäller deras hantering av biologiska och kemiska terrorattentat. Europeiska CBRNE-centret ansvarar för projektets löpande utvärdering. JA TERROR inleddes officiellt 1:a januari 2021 och pågår i tre år.

Projektansvarig

Svenja Stöven
Projektledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 46

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för forskningsstöd och samverkan, Europeiska CBRNE-centret, Statsvetenskapliga institutionen

Projektbeskrivning

Projektbeskrivning
Till skillnad från andra EU-projekt är det medlemsländerna själva, tillsammans med EU:s genomförandeorgan för konsument-, hälso-, jordbruks-, och livsmedelsfrågor (DG Santé), som initierar och implementerar Joint Actions. Under de senaste åren har Europa upplevt flera olika terrorattentat. Den höga beredskap som krävs för att hantera olika attentat involverar ett sektorövergripande arbete där sjukvården spelar en nyckelroll. JA TERROR kommer utgå från tidigare arbete inom relevanta projekt och övningar inom ramarna för EUs Health Programme, tillsammans med väsentliga resultat och effekter från andra program. Projektet kommer bland annat samarbeta med, och gynnas av, de redan pågående Joint Actions “Strengthened International Health Regulations and Preparedness in the EU” och  “Health Gateways” för att inte duplicera åtgärder.

Utförande
JA TERROR leds av den norska motsvarigheten till Socialstyrelsen. Konsortiet består av nationella organ från 18 olika medlemsländer och sammanlagt 34 affilierade enheter från sjukvården, polis-, och krisberedskapsmyndigheter. Från Sverige deltar Folkhälsomyndigheten, FOI, och Europeiska CBRNE-centret. Centret kommer assistera koordinatorn med CBRN-expertis samt ansvara för formativ och summativ projektutvärdering. För att försäkra att utvärderingen är objektiv och självständig kommer CBRNE-centrets personal som arbetar med utvärdering inte vara inblandande i andra delar av projektet, eller i implementeringen av riktlinjer baserade på projektresultat. Arbetet inom JA TERROR har delats in i följande fyra områden: Sjukvårdsberedskap och planerad hantering av biologiska och kemiska attentat, Samverkan mellan polis, krisberedskapsorgan, och sjukvård, Risk- och kriskommunikation, och Nya hot.

Resultat
De förväntade projektresultaten bidrar till följande långsiktiga objektiv inom EU:

Implementeringen av Beslut 1082/13/EU avseende gränsöverskridande hot mot hälsan.

Att stärka olika hälso- och sjukvårdssystems motståndskraft och hanteringsförmåga, samt att säkerställa samstämmighet och interoperabilitet avseende beredskapsplanering inför hälsorelaterade hot på regional, national och EU-nivå.

Utvärderingsarbetet kommer utgöra en systematisk och objektiv utvärdering av projektets framgång. Det stöttar projektets framtagande av relevanta, effektiva, hållbara, och kvalitetssäkra utfall och bidrar därigenom till att nå dess mål.

Läs mer på projektets hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-11-29