"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ledarskap för undervisning och lärande? – rektorer utforskar och utformar sin praktik

Forskningsprojekt Syftet med det praktiknära FoU-projektet är att skapa ny kunskap om hur rektorer, genom praktikutvecklande forskning kan leda för att utveckla lärares undervisning och elevers lärande vid skolenheten. I projektet utgår vi från att rektorernas eget utforskande är centralt för lärande varför deras behov, aktioner och prövande utgör utgångspunkter kring vilket projektet utformas. Projektet bedrivs inom ramen för ULF i samarbete mellan Skellefteå kommun och Centrum för skolledarutveckling.

Rektor och rektors ledarskap är viktigt för att stödja undervisning och lärande. I det här projektet träffas två forskare och 15 rektorer regelbundet för att tillsammans undersöka rektors egen praktik. Genom ett undersökande arbetssätt så analyseras och prövas olika sätt att agera för att stärka både eget och andras pedagogiska ledarskap.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-07-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen

Externa medverkande

Skellefteå kommun

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

I projektet fokuseras på rektor som en central aktör för den lokala skolans arbete med utveckling av lärares arbete för elevernas lärande. Projektet tar utgångspunkt i pågående samverkan inom ramen för en samverkanscheck via Lärarhögskolan, mellan Skellefteå kommun och Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet, samt en samfinansierad pilotstudie. Skellefteå kommuns förvaltningsledning för Utbildning och arbetsmarknad har tagit fram ett antal grundprinciper för att rusta skolans organisation för att möta den förväntade samhällsutvecklingen. En utgångspunkt är att ”Rektor är organisationens nyckelroll för att lyckas med kärnuppdraget”. För att möjliggöra en sådan utveckling skrivs två slags stöd fram: ”stöd i form av förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet och stöd i form av utveckling i det pedagogiska ledarskapet”.

Med utgångspunkt i huvudmannens och rektorernas identifierade behov syftar projektet till att skapa ny kunskap om hur rektorer, genom praktikutvecklande forskning, kan leda för att utveckla lärares undervisning och elevers lärande vid skolenheten.

Samtliga rektorer för grundskola ingår i projektgruppen tillsammans med forskare från Umeå universitet.

Senast uppdaterad: 2023-12-18