Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse - framgångsfaktorer för ökad inkludering inom idrottsområdet

Forskningsprojekt Svensk idrott står inför en stor organisationsförändring vilket innebär en demontering av Parasportförbundet och en inkludering av idrottare med funktionsnedsättning i befintliga specialidrottsförbund. Förändringen ställer nya krav på resursfördelning, delaktighet och tillgänglighet.

Med kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder undersöker projektet på individ-, organisations- och samhällsnivå möjligheter och barriärer för en förändring mot jämlika och jämställda villkor.

Projektansvarig

Kim Wickman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 25

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-03-07 2020-12-31

Finansiering

Forte

Forskningsämne

Pedagogik

Projektbeskrivning

Med 3,2 miljoner medlemmar i 20 000 ideella föreningar är Riksidrottsförbundet Sveriges största folkrörelse. Trots att nästan alla barn någon gång i livet är medlemmar i en idrottsförening är det få barn med funktionsnedsättning som regelbundet deltar i idrott. När det gäller makt och inflytande återfinns få personer med funktionsnedsättning i ledande positioner inom idrotten och i samhället i stort.

Parasportförbundet administrerar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning. En tidigare kartläggning för att identifiera förutsättningar för samverkan, framtida överflyttning och inkludering av idrotter från Parasportförbundet till Specialidrottsförbunden visade att positiva effekter av inkludering främst handlade om ökad tillgång till specialistkompetens, ökad utveckling av idrottare och tränare samt ökad samverkan kring tävling och träning. Befarade negativa effekter var främst att idrottare med funktionsnedsättning skulle bli lågprioriterade och att ekonomiska resurser i form av stöd från Riksidrottsförbundet liksom att viktig specialistkompetens om funktionsnedsättning, skulle gå förlorade.

Vad som faktiskt kommer att ske när organisationsförändringen implementeras och vad den betyder för de individer som berörs är vad föreliggande forskningsprojekt intresserar sig för. Projektet bidrar därmed med betydande kunskap om jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.