"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Livsbalans hos poliser i yttre tjänst

Doktorandprojekt Forskningen syftar till att utforska poliser i yttre tjänst, vilka livsmiljöer de befinner sig i och hur dessa påverkar deras hälsa. Den innefattar också polisers livsbalans och hur den kan mätas utifrån deras specifika situation.

Att vara polis i yttre tjänst kan innebära en ganska tuff arbetsmiljö och en del poliser upplever stress. Vi vill veta mer om både positiva och negativa faktorer som påverkar hälsan och därför letar vi efter nyckelfaktorer för en hållbar hälsa och livsstil.

Doktorand

Elin Granholm Valmari
Universitetsadjunkt (tjänstledig), doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 06

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2020-03-03

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för polisutbildning, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Poliser i yttre tjänst- klicka här! Vi söker deltagare till en studie där vi vill ta reda på hur man kan mäta livsbalans hos poliser i yttre tjänst

Idag vet vi inte mycket om hur just polisers livsstil ser ut (både gällande arbete och fritid) och hur det är kopplat till hur man mår. För att försöka förstå dessa faktorer, har vi valt området livsbalans. Vi skulle vilja ha hjälp med att få feedback på det instrument vi håller på att skapa för att mäta just livsbalans för poliser i yttre tjänst.

Tanken är att vi i framtiden ska kunna använda instrumentet för att utvärdera hälsofrämjande insatser för poliser, alternativt undersöka hur poliser mår.

Är du intresserad av hjälpa oss?

Kontakta elin.granholm@umu.se för att få veta mer! (Tidsåtgång ca 1,5h)

BAKGRUND

I många länder, även i Sverige, försämras den psykiska hälsan, och arbetsrelaterad ohälsa är ett återkommande problem särskilt om man arbetar inom offentlig sektor. Gällande poliser har internationell forskning visat på att poliser i yttre tjänst upplever stress i arbetet, och att de poliser som upplever stress inte återhämtar sig lika bra som andra poliser när de är lediga. Det finns också internationell forskning som visar på att poliser i yttre tjänst upplever konflikter mellan arbetsliv och privatliv, där arbetet spiller över på polisens hemliv. Också organisatoriska förändringar, för höga kognitiva krav på arbetet, socioekonomiska faktorer och brister i kommunikation relaterat till arbetsplatsen m.m. kan resultera i ohälsa för poliser. Utöver det tillkommer det facto att poliser i yttre tjänst ofta upplever hot, våld eller trakasserier från offentligheten, vilket i sin tur har visat sig leda till dålig hälsa och sjukskrivningar. 

Inom arbetsterapi ser vi på de livsmiljöer vi befinner oss i som möjligheter eller begränsningar till meningsfull aktivitet. Livsbalansen i sin tur representerar ett kontinuum av aktivitetsmönster i olika miljöer över ett helt liv. Således innefattar den alltså en dynamisk interaktion mellan vardagliga aktivitetsmönster och våra miljöer. Därför vill vi i vår forskning utforska livsmiljöer och livsbalans hos  poliser i yttre tjänst i syfte att identifiera positiva områden för en hälsosam och hållbar livsstil.

STUDIER

Studie 1-4 är nu avslutade och vi söker nu deltagare till studie 5.

Studie 1 är en scoping review (översiktsstudie) med Arksey' and O'Malleys metod, med syfte att hitta kunskapsgap gällande forskning på polisers livsmiljöer inom Europeiska Unionen (EU). Populationen är poliser inom ingripande verksamhet. Artikeln kan läsas via följande länk: Exploring the life contexts of patrolling police officers in the European Union – A scoping review

Studie 2 är en systematisk litteraturöversikt med narrativ analys med syfte att undersöka livskontexter hos poliser inom ingripande verksamhet i EU, i syfte att identifiera positiva områden för en hälsosam och hållbar livsstil. Artikeln kan läsas via följande länk: A systematic review of lifestyle and health among patrolling police officers

Studie 1 och studie 2 har också ett publicerat protokoll, som finns att läsa via följande länk: Life contexts among patrolling police officers in the European Union, investigating environmental characteristics and health

Studie 3 är en kvalitativ studie med intervjuer analyserade utifrån reflektiv tematisk analys, i syfte att utforska aktivitetsmönster, bl.a. livsbalans hos poliser i yttre tjänst. Studien är inskickad för publikation.

Studie 4 är en kvalitativ studie med intervjuer analyserade utifrån kvalitativ innehållsanalys. Syftet är att utforska hur poliser som också är föräldrar upplever rollbalansen mellan yrkesrollen och de primära privatlivsrollerna. Studien analyseras just nu.

Studie 5 handlar om att skapa ett mätinstrument för att bedöma livsbalansen hos poliser i yttre tjänst, specifikt för deras livskontext. Denna studie kommer att inkludera både pilottestning och fälttestning av det skapade instrumentet. Vi söker just nu personer till denna studie.

Genom att mäta livsbalans hos poliser kopplat till deras specifika livsmiljöer är det ett första steg i att förstå hur anpassning av arbete och arbetsmiljö kan ske. 

I framtida forskning kan mätinstrumentet utvecklas ytterligare för att utvärdera hälsofrämjande insatser och undersöka hur poliser mår. Målet är att få fler poliser med hållbar hälsa.

Finansiering

Finansiering för studierna kommer från Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Projektet är ett samarbete mellan Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, samt Enheten för polisutbildning, Umeå universitet. 

Senast uppdaterad: 2022-12-21