"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Livsbalans hos poliser i yttre tjänst

Doktorandprojekt Forskningen syftar till att utforska poliser i yttre tjänst, vilka livsmiljöer de befinner sig i och hur dessa påverkar deras livsstil och hälsa, inkl. balans i livet. Den innefattar också polisers livsstil och hur den kan mätas utifrån deras specifika situation.

Att vara polis i yttre tjänst kan innebära en ganska tuff arbetsmiljö och en del poliser upplever stress som kan påverka deras hälsa negativt. Vi vill veta mer om både positiva och negativa faktorer som påverkar hälsan och därför letar vi efter nyckelfaktorer för en hållbar hälsa och livsstil.

Doktorand

Elin Granholm Valmari
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 06

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-03-03 2024-03-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för polisiärt arbete, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Poliser i yttre tjänst- klicka här! Vi söker deltagare till en studie där vi vill ta reda på hur man kan mäta livsstil, inkl balans i livet hos poliser i yttre tjänst

Idag vet vi inte mycket om hur just polisers livsstil ser ut (både gällande arbete och fritid) och hur det är kopplat till hur man mår. För att försöka förstå dessa faktorer, har vi valt att undersöka området mellan arbete och privatliv. Vi skulle vilja ha hjälp med att få feedback på det instrument vi håller på att skapa för att mäta just livsstil, inkl. livsbalans, för poliser i yttre tjänst.

Tanken är att vi i framtiden ska kunna använda instrumentet för att utvärdera hälsofrämjande insatser för poliser, alternativt undersöka hur poliser mår.

Är du intresserad av hjälpa oss? 

Kontakta elin.granholm@umu.se för att få veta mer! Doktorandprojektet är i sig avslutat, men fortgår i ett annat forskningsprojekt. Länk till projektet.

FORSKNING OM POLISERS HÄLSA

I många länder, även i Sverige, försämras den psykiska hälsan, och arbetsrelaterad ohälsa är ett återkommande problem särskilt om man arbetar inom offentlig sektor. Gällande poliser har internationell forskning visat på att poliser i yttre tjänst upplever stress i arbetet, och att de poliser som upplever stress inte återhämtar sig lika bra som andra poliser när de är lediga. Det är något som också påverkar deras livsstil och hälsa. Det finns också internationell forskning som visar på att poliser i yttre tjänst upplever konflikter mellan arbetsliv och privatliv, där arbetet spiller över på polisens hemliv. Också organisatoriska förändringar, för höga kognitiva krav på arbetet, socioekonomiska faktorer och brister i kommunikation relaterat till arbetsplatsen m.m. kan resultera i ohälsa för poliser. Utöver det tillkommer det facto att poliser i yttre tjänst ofta upplever hot, våld eller trakasserier från offentligheten, vilket i sin tur har visat sig leda till dålig hälsa och sjukskrivningar. 

Inom arbetsterapi ser vi på de livsmiljöer vi befinner oss i som möjligheter eller begränsningar till meningsfull aktivitet. Livsbalansen i sin tur representerar ett kontinuum av aktivitetsmönster i olika miljöer över ett helt liv. Således innefattar den alltså en dynamisk interaktion mellan vardagliga aktivitetsmönster (vår livsstil) och våra miljöer. Därför vill vi i vår forskning utforska livsmiljöer och aktivitetsmönster hos  poliser i yttre tjänst i syfte att identifiera positiva områden för en hälsosam och hållbar livsstil.

STUDIER OM POLISERS LIVSBALANS

Studie 1-4 är nu avslutade och vi söker nu deltagare till studie 5.

Studie 1 är en scoping review (översiktsstudie) med Arksey' and O'Malleys metod, med syfte att hitta kunskapsgap gällande forskning på polisers livsmiljöer inom Europeiska Unionen (EU). Populationen är poliser inom ingripande verksamhet. Artikeln kan läsas via följande länk: Exploring the life contexts of patrolling police officers in the European Union – A scoping review

Studie 2 är en systematisk litteraturöversikt med narrativ analys med syfte att undersöka livskontexter hos poliser inom ingripande verksamhet i EU, i syfte att identifiera positiva områden för en hälsosam och hållbar livsstil. Artikeln kan läsas via följande länk: A systematic review of lifestyle and health among patrolling police officers

Studie 1 och studie 2 har också ett publicerat protokoll, som finns att läsa via följande länk: Life contexts among patrolling police officers in the European Union, investigating environmental characteristics and health

Studie 3 är en kvalitativ studie med intervjuer analyserade utifrån reflektiv tematisk analys, i syfte att utforska aktivitetsmönster (livsstil), bl.a. livsbalans, hos poliser i yttre tjänst. Artikeln kan läsas via följande länk: Being a top cop in pursuit of a sustainable lifestyle

Studie 4 är en kvalitativ studie med intervjuer analyserade utifrån kvalitativ innehållsanalys. Syftet är att utforska hur poliser som också är föräldrar upplever rollbalansen mellan yrkesrollen och de primära privatlivsrollerna, som livspartner och förälder. Artikeln kan läsas via följande länk: How police officers juggle work, a life partner, and kids

Studie 5 handlar om att skapa ett mätinstrument för att bedöma livsstil hos poliser i yttre tjänst utifrån deras livskontext, där fokus är på vad poliserna gör i hela sitt liv, inom både arbetsliv och privatliv. Denna studie kommer att inkludera både pilottestning och fälttestning av det skapade instrumentet.

En del av denna studie ingår i avhandlingen som försvarades den 19 januari 2024. Här kan du läsa avhandlingen i sig: Mer än yrket -Polisers livsstil coh hälsa.

En kort sammanfattning om avhandlingen kan läsas här.

Vi söker fortsättningsvis personer till denna studie, då studien också ingår i ett annat forskningsprojekt. Hör av dig via elin.granholm@umu.se om du vill delta i studien. Här kan du läsa mer om det andra projektet: PROJEKTSIDA.

Genom att mäta livsstil och balans i livet mellan roller och aktiviteter hos poliser kopplat till deras specifika livsmiljöer är det ett första steg i att förstå hur anpassning av arbete och arbetsmiljö kan ske i relation till privatliv. Samt hur man i framtiden ska kunna vidareutveckla instrumentet till att ingå i en hälsofrämjande intervention för poliser i yttre tjänst. Målet är att få fler poliser med hållbar hälsa.

Finansiering

Finansiering för studierna kommer från Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Projektet är ett samarbete mellan Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, samt Enheten för polisutbildning, Umeå universitet. 

Senast uppdaterad: 2024-05-31