"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Måltidsverksamheten på sjukhus

Doktorandprojekt Måltidsverksamheten på sjukhus är en viktig del av patientens hälsa och välbefinnande. Många sjukhus i Sverige står inför nya utmaningar när det gäller dels ökade förväntningar på patientcentrering och samtidigt ofta med kök som behöver renoveras. Det saknas kunskap om hur denna problematik hanteras idag. Doktorandprojektet Måltidsverksamhet på sjukhus kommer att öka kunskapen kring hur denna problematik hanteras genom att utföra en fallstudie inom en Svensk region.

Doktorandprojektet Måltidsverksamheten på sjukhus ska studera en omorganisation av måltidsverksamheten vid en region i Sverige. Projektet kommer dels att studera patienters nöjdhet med sjukhusmat samt analysera de politiska beslut och diskussioner som ledde fram till en ny strategi kring sjukhusmaten inom regionen. Även intervjuer med yrkesprofessioner som påverkar och påverkas av de nya strategierna kring sjukhusmaten analyseras.

Doktorand

Sofia Rapo
Universitetsadjunkt (tjänstledig), doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 10

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2017-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Forskningsområde

Kost- och måltidsvetenskap

Projektbeskrivning

Mat och måltider utgör en hörnsten för god hälsa och är en förutsättning för patientens välbefinnande. Undernäring inom vård och omsorg är ett tillstånd med ökad risk för komplikationer, försämrad sårläkning, förlängd vårdtid, ökad sjuklighet och som yttersta konsekvens död som följd.

Socialstyrelsen bedömer undernäring som en vårdskada, om det kunnat förebyggas vilket ytterligare tydliggör behovet av väl fungerande måltidsverksamhet på sjukhus. Det ställs nu även ökade krav på att möta den enskilda patientens behov även vid anpassning av mat och måltid för den inneliggande patienten istället för att som tidigare ofta utgå från kollektiva lösningar som rutinmässigt används för alla. Samtidigt är många av sjukhusköken i Sverige gamla och slitna och i behov av renovering vilket innebär att regionerna står inför stora utmaningar. Idag saknas det dock kunskap och studier om hur regioner arbetar med dessa komplexa behov.

Syfte

Studera hur det går till när en måltidsorganisation görs om och den nya organisationen implementeras, samt vilka konsekvenser det får i verksamheten.

Hur genomförs projektet?

Projektet genomförs genom en patientnöjdhetsenkät, intervjuer med några yrkesprofessioner i olika nivåer inom måltidsverksamheten och vårdverksamheten, samt genom analys av politiska beslut och diskussioner som ledde fram till en ny strategi kring sjukhusmaten.

Senast uppdaterad: 2023-03-10