"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Marlene Johansson

Närsalter och övergödning i Bottniska viken

Forskningsprojekt Historiskt sett har fosfor pekats ut som det mest begränsande ämnet i stora delar av Bottniska viken. Nyare data tyder dock på ökande fosforhalter och att kvävebegränsning blivit mer vanligt. I projektet undersöks hur näringsämnena varierar i Bottenviken och Bottenhavet, och klarlägger vilka faktorer som påverkar deras koncentration och stökiometri i tid och rum.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-03-01 2024-02-29

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG), Umeå marina forskningscentrum

Forskningsområde

Marin vetenskap

Externa finansiärer

Naturvårdsverket

Projektbeskrivning

Det är svårt att bedöma övergödningssituationen i Bottniska viken eftersom kunskapen om närsaltsförhållandena och växtplanktonens respons till miljöförändringar är mycket begränsad. Historiskt sett har fosfor pekats ut som det mest begränsande ämnet i stora delar av Bottniska viken. Nyare data tyder på ökande fosforhalter och att kvävebegränsning blivit mer vanligt. De befintliga bedömningsgrunderna för övergödning visar sig ofta inte fungera. Det finns därför ett stort behov av att undersöka hur näringsämnena varierar i Bottenviken och Bottenhavet, och att klarlägga vilka faktorer som påverkar deras koncentration och stökiometri i tid och rum. För detta krävs undersökningar av data från såväl inom bassängerna som tillrinning från land och inflöde från Egentliga Östersjön.

Det övergripande syftet med projektet är att klarlägga ekosystemets närsaltsdynamik och effekter av antropogen aktivitet på begränsande ämne och eutrofiering i Bottniska viken.

Specifika frågeställningar:

  • Vad är det mest begränsande ämne i Bottniska viken? Rumslig och tidsmässig variation.
  • Hur kan eutrofiering bäst undersökas i Bottniska viken?
  • Hur påverkar minskade utsläpp av kväve och fosfor närsaltskoncentrationerna i Bottniska vikens kustområden?
  • Hur påverkar vattentransporten över bassängtrösklarna närsaltssituationen i Bottenhavet och Bottenviken?

Inom projektet analyseras och syntetiseras information i publicerade rapporter och vetenskapliga artiklar, data från övervakningsprogram och recipientkontrollprogram (SRK) sammanställs. Tillgängliga forskningsdata från olika forskningsprojekt används. Projektet utförs i nära samarbete med Kustgrupp Nord som representerar alla länsstyrelser längs Bottniska viken. Resultaten bidrar till att uppnå en effektiv havsmiljöförvaltning.

Publikationer:

Här redovisas de publikationer som genereras i projektet.

Examensarbete vårterminen 2023
Tracking wastewater emissions in rivers entering Gulf of Bothnia
Helen Chimwewe Shaine Mkandawire

Examensarbete vårterminen 2022
Begränsande ämne i Bottenhavet: Ett marint system i förändring
Nadja Johansson


 

 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-06-24