"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Rektors roll och relationer i skolor med olika förutsättningar

Forskningsprojekt Projektet syftar till att stärka grundforskning om rektorer, skolans styrning och ledning samt organisation.

I projektet finns dels en empirisk del dels en del som handlar om att bygga upp en forskningsmiljö inom i utbildningsledarskap. Det innebär att systematisera tidigare forskning, intervjuinstrument, resultat så att fler inom centrum kan använda befintliga resurser

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-08-01 2022-12-31

Finansiering

Projektet samfinansieras med Lärarhögskolan, Umeå universitet.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för skolledarutveckling, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Utbildningsledarskap handlar om: Att beskriva, analysera, förklara och förstå hur chefer och ledare utformar, leder och styr strukturer, kulturer, funktioner och processer inom organisationer vars uppdrag utgörs av individers lärande och socialisation till samhällsmedborgare. I det sammanhanget fokuserar Centrum för skolledarutveckling på hur chefers och ledares bedömningar och prioriteringar baserade på samhälleliga, politiska och ideologiska förutsättningar och strävanden påverkar och styr detta ledarskap.

Idag finns det forskning som visar att skolledare har betydelse för skolans resultat och organisationens kultur och struktur. Däremot finns det fortfarande många frågor om på vilket sätt skolledaren har betydelse. Den bild som finns av svenskt skolledarskap uppfattas ofta som heterogent och spretigt. Även om vi har mer kunskap än tidigare finns det många forskningsluckor. Vi på Centrum för skolledarutveckling har en ambition att skapa mer kunskap om hur skolledarskap på ett positivt sätt styr och leder barn, elever och andra aktörers lärande. För att kunna göra det så behöver vi förstå relationer mellan aktörer, kontexter, värderingar och förändring. Att fördjupa kunskapen om ledarskapshandlingar i form av organisering, processer och kommunikation kan möjliggöra sätt att tydligare förstå ledning, styrning och stöd av skolors verksamhet.

Genom att göra longitudinella kvantitativa och kvalitativa undersökningar vill vi skapa kunskap över tid om skolledare på olika nivåer (förvaltning, rektorer, förskolechefer, biträdande rektorer/förskolechefer, arbetslagsledare och förstelärare) för att förstå deras arbete, roller och förutsättningar för hög måluppfyllelse enligt gällande skollag.
Projektet ska pågå under tre år och lägga grunden för empiriska databaser som kontinuerligt ska utvidgas. Design, undersökningsinstrument och resultat ska fungera som underlag till externa ansökningar. I projektet kommer att finnas förutom unga forskare och doktorander seniora forskare med gedigna erfarenheter av forskning som utgör ett viktigt och stabilt forskningsperspektiv. Till detta ska specifika underprojekt kopplas som ska bidra med ny kunskap om skolledarskapets betydelse inom olika områden.

Under hösten 2018 görs en genomgång av befintlig forskning.
Under våren 2019 görs en första datainsamling hos två huvudmän. Aktuella teman är skolledares görande, kunskapsbas och relationer. Vi ställer även frågor till förvaltningstjänstemän och förstelärare.

Senast uppdaterad: 2022-11-02