"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Relationer mellan läsning och lösning av matematikuppgifter

Forskningsprojekt När elever försöker lösa en skriftlig matematikuppgift så ska inte deras läsförmåga vara en orsak till att de lyckas eller misslyckas. Samtidigt så inkluderas i matematisk förmåga också att kunna tolka en skriftlig matematisk beskrivning.

Syftet med projektet är att bättre förstå de komplexa relationer som finns mellan aspekter av att läsa och aspekter av att lösa matematiska uppgifter. I detta syfte ingår att försöka att skilja mellan aspekter av läsning som är irrelevanta från ett matematiskt perspektiv och aspekter av läsning som är en viktig del av matematisk förmåga. Till exempel avser vi att identifiera språkliga egenskaper hos matematikuppgifter som är speciellt viktiga när elever försöker lösa dessa uppgifter, och vi avser också att avgöra vilka av dessa egenskaper som kan sägas tillföra onödig komplexitet i uppgiften.

Projektansvarig

Magnus Österholm
Professor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 31

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-03-13 2017-02-15

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Matematik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Det komplexa förhållandet mellan läsförmåga och matematisk förmåga är viktigt att undersöka, speciellt eftersom skriftliga test av olika slag är så vanligt förekommande inom matematik. Å ena sidan ska test som är gjorda för att mäta prestationer i matematik inte mäta läsförmåga, men å andra sidan måste elever kunna läsa och skriva för att klara av ett skriftligt test. Dessutom så är kommunikationsförmåga en utav de centrala förmågor som lyfts fram inom många ramverk som beskriver skolmatematik i olika delar av världen.

När man diskuterar validiteten hos testuppgifter i matematik så berörs ofta textens komplexitet. Men det är inte trivialt av avgöra exakt vilka förändringar i en uppgiftstext som kan ses som “rent språkliga” och vilka egenskaper hos texten som också är del av det matematiska innehållet i uppgiften. Därför kan det vara svårt att lokalisera och beskriva en gräns mellan aspekter av kommunikation som ses som del av matematisk kunskap och aspekter av kommunikation som inte ses som del av matematisk kunskap, egenskaper som skulle anses ha negativ effekt på validiteten om de fanns med i en text som beskriver en matematikuppgift.

Alltså finns det ett behov av forskning som fokuserar på relationer mellan läsning och lösning av matematikuppgifter.

Det övergripande målet med detta projekt är att bättre förstå och att kunna beskriva kopplingar som finns mellan läsning och lösning av matematikuppgifter. Detta mål inkluderar många olika delar:

* Att utveckla en teoretisk modell av processen vid läsning och lösning av matematikuppgifter.

* Att identifiera språkliga egenskaper hos matematikuppgifter som är speciellt viktiga när elever löser dessa uppgifter.

* Att förtydliga hur relationer mellan läsförmåga och matematiska förmåga påverkar elevers prestationer när de löser matematiska uppgifter.

Inom projektet planeras för många olika typer av studier där olika metoder och olika typer av data används, för att gradvis ge oss en djupare förståelse för kopplingarna mellan läsning och lösning av matematikuppgifter.
Senast uppdaterad: 2023-01-13