"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos: https://www.mostphotos.com/10435624/elderly-woman-with-tablet-computer

Säkra steg

Forskningsprojekt Den övergripande målsättningen med detta forskningsprojekt är att ge stöd till äldre personer med försämrad balans att självständigt kunna träna sin balans och benstyrka. Säkra seg är ett forskningsprojekt inriktat på utvärdering av ett digitalt träningsprogram för att förebygga fall, specifikt utformat för äldre vuxna genom samskapande.

Samstämmig forskning visar att regelbunden träning av balans och benstyrka minskar risken för fallolyckor som är ett växande problem i den äldre befolkningen. Det behövs innovativa metoder för att ge stöd till äldre personer att på egen hand komma igång med och underhålla träning. Säkra steg är ett digitalt träningsprogram som utvecklats i samskapande med seniorer. I studier har programmet visat positiva effekter som en preventiv insats.

Projektansvarig

Marlene Sandlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 30

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2019-09-01

Finansiering

  • The Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (FORTE) Dnr 2020-00589.  2021-2023
  • Umeå Universitet Fakultetsfinansierad strategisk forskningsresurs 2023-2025

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Fall är den vanligaste orsaken till skador bland äldre person, vilket leder till ökande samhällskostnader och utmaningar. Regelbunden träning för styrka och balans har visat sig avsevärt minska förekomsten av fall och relaterade skador. Trots detta finns det ett stort behov av att förbättra tillgången till evidensbaserade träningsprogram och underlätta egenträning för fler äldre personer.

Den digitala träningsappen Säkra steg är designad i samarbete med äldre personer och erbjuder ett omfattande urval av träningsfilmer, vilket hjälper användarna att självständigt skapa ett individuellt träningsprogram. Appen inkluderar även olika beteendeförändringstekniker och tillhandahåller videoföreläsningar om ämnen relaterade till förebyggande av fall och hälsosamt åldrande. Besök gärna sakrasteg.se för mer information.

Säkra steg-projektet följer riktlinjerna för utveckling och utvärdering av komplexa interventioner och programmet har genomgått omfattande utvärdering, inklusive en genomförbarhetsstudie och en nationell randomiserad kontrollerad studie (RCT). Deltagarintervjuer har visat att äldre personer upplever sig ha förmåga att hantera sin träning självständigt och appen föredrogs framför traditionella pappersprogram. RCTn utformades för att efterlikna verkliga förhållandena och de 1628 deltagarna följdes under ett år med månatliga fallrapporter och kvartalsvisa digitala enkäter. Preliminära resultat visar en minskning andelen personer i träningsgruppen som föll och Säkra steg kan därför rekommenderas som en primär preventiv åtgärd för att minska fallrisken bland äldre personer. Dataanalysen pågår fortfarande.

I nästa fas fortsätter vi nu med implementeringsstudier för att stödja beslutsfattande i kommuner som önskar inkludera Säkra steg i sina insatser för att förebygga fall. Dessutom omfattar detta en nationell distribution av appen för gratis nedladdning.

FORSKNINGSMÅL

Målet med den nuvarande fasen är att beskriva och utvärdera implementeringen av Säkra steg i fallförebyggande initiativ i tre medelstora kommuner i norra Sverige. Dessutom syftar den till att

undersöka användningsmönstren av appen bland äldre individer i Sverige, när den blir fritt tillgänglig för nedladdning.

METODER

Vår ansats inkluderar en omfattande dokumentation av de strategier som används i varje kommun, följt av en ett år lång studie och utvärdering av deras implementeringsinsatser. Implementeringsstudierna har strukturerats i linje med Proctor et al’s (2011) taxonomi för implementeringsutfall för att undersöka acceptability, adoption, appropriateness, cost, feasibility, fidelity, penetration, and sustainability. Resultaten kommer att beskriva faktorer som underlättar eller försvårar användningen av Säkra steg som en fallförebyggande åtgärd i varje kommun.

Parallellt med detta kommer vi att lansera appen för gratis nedladdning över hela Sverige. För att förstå hur äldre personer använder appen utan att delta i en kontrollerad studie kommer vi att använda anonymiserade loggar genererade av applikationen för att övervaka användningsmönster över tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2023-11-15