Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Social aktivitet på recept

Forskningsprojekt Ensamhet bland äldre beskrivs som ett folkhälsoproblem då det anses associerat med både ökad sjuklighet och dödlighet. Att få vara socialt aktiv och delaktig har i tidigare studier visat sig vara viktigt för att minska ensamhet och höja välmåendet.

Detta projekt har inspirerats av ett initiativ från England, Social Prescribing, en modell som ger vårdpersonal vid hälsocentral möjlighet att länka ihop och stötta klienter att delta i sociala aktiviteter i lokalsamhället. Projektet avser att överföra, implementera och testa denna modell för första gången i en svensk kontextI vårt projekt kallar vi den svenska versionen för SaR, social aktivitet på recept.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-07-01 2023-12-31

Finansiering

  • Strategiska forskningsområdet Vårdvetenskap
  • Vinnova

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

SaR är en innovativ hälsofrämjande medicinsk behandling som väl passar in i de grundläggande strategierna för ett aktivt åldrande samt  går helt i linje med de aktuella förslag som presenteras för en omställning i primärvården till en god och nära vård, där tonvikten läggs på stärkt samverkan mellan kommun och region. SaR är även starkt kopplat till personcentrerad vård, faciliterar social delaktighet och engagemang i meningsfulla aktiviteter samt tillgodoser behov av tidiga insatser och möjliggör utvecklandet av en helt ny samverkansstruktur  i välfärdssamhället. I projektet samarbetar vid med primärvård och kommun.

Syftet med projektet att utveckla, implementera och utvärdera en svensk modell för social aktivitet på recept (SaR) Det övergripande målet är att minska ensamhet och förbättra hälsa och välbefinnande bland äldre.

Utvecklingen av den svenska modellen görs genom workshops tillsammans med primärvård och med inspiration och samarbete med kommun Därefter testas modellen och utvärderas dels på kort, men även på lång sikt utifrån påverkan på fysisk, psykisk och social hälsa.

Projektet använder realist evaluation som kombinerar olika metoder för att besvara frågorna vad fungerar, för vem, i vilken kontext och varför? Genom projektet kunskap att utvecklas om och hur SaR kan användas i en svensk kontext för att minska ensamhet och öka hälsa och välbefinnande bland äldre.

Vill minska den skadliga ensamheten bland äldre

Ofrivillig ensamhet kan vara lika farligt som att röka femton cigaretter om dagen.