"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Social-emotionell hälsa bland barn

Forskningsprojekt Bana väg för barns rätt till god och jämlik socioemotionell hälsa: En epidemiologisk och hälsoekonomisk studie

Psykisk hälsa hos barn visar oroande tecken på försämring över tid, möjligen förvärrat under Covid- 19 pandemin. Barns socioemotionella hälsa utgör en viktig del av välbefinnande och den psykiska hälsan, under barndomen såväl som över livsloppet. Kunskapen om de yngre barnens socioemotionella hälsa och dess bestämningsfaktorer är dock begränsad.

Projektansvarig

Anneli Ivarsson
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 86

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2024-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för klinisk vetenskap, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Det övergripande syftet med detta tvärvetenskapliga projekt är att bana väg för varje barns rätt till bästa möjliga socioemotionella hälsa. Våra forskningsfrågor är:

1) Vilka individ-, familj- och kontextuella faktorer från graviditet och framåt bidrar till socioemotionell hälsa vid 3 års ålder?

2) Har prevalensen och de socioekonomiska skillnaderna i socioemotionella problem hos 3-åringar förändrats över tid och finns det ett tidsmässigt samband med Covid-19 pandemin?

3) Är det kostnadseffektivt att genomföra rutinmässig screening för socioemotionella problem vid 3-års ålder, följt av evidensbaserade interventioner?

En prospektiv kohort med start under graviditeten och fortsättning över födelsen upp till 3 års ålder har konstruerats och kommer att utökas upp till 10 års ålder. Vi använder befolkningsbaserade regionala individdata som berikas med nationella registerdata för barn och deras föräldrar (≈ 16 000 barn i 3-årsåldern 2014 - 2021). Socioemotionella problem mäts med det validerade instrumentet Ages & Stages Questionnaires: Social-Emotional. Vi använder epidemiologiska analytiska metoder och hälsoekonomisk modellering.

Våra resultat kommer sannolikt att kunna bidra till evidensbaserade och kostnadseffektiva hälsofrämjande strategier och interventioner för alla barn, men med ytterligare stöd för de barn som identifierats ha ökad risk för problem. Vi kommer alltså att bidra med evidens för beslutsfattande inom området hälsofrämjande strategier och interventioner för barn. Detta omfattar hur samhällets resurser bäst kan användas för att främja hälsa, förebygga ohälsa och minska ojämlikheter i hälsa.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-11-09