"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Svenska friskoleföretag på den globala skolmarknaden

Forskningsprojekt I det här projektet kartläggs och analyseras svenska friskoleföretag och deras internationella aktiviteter på den globala skolmarknaden. Vi intresserar oss bland annat för var företagen etablerar sig och hur deras pedagogiska koncept anpassas när verksamheten bedrivs utanför Sverige.

Projektets syfte är att kartlägga och analysera svenska friskoleföretagens internationella aktiviteter på den globala skolmarknaden.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-05-01 2022-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

I internationell jämförelse har Sverige genomfört en långtgående marknadsanpassning av sitt skolsystem. Inte minst har effekterna av skolval och friskolor, med avgiftsfria och offentligt finansierade men privat drivna friskolor varit föremål för både forskning och reformdiskussioner. Det finns dock påtagliga men hittills outforskade effekter av denna utveckling. Det gäller bland annat framväxten av en svensk utbildningsindustri, som numera även stäcker sig utanför Sveriges gränser. Exempelvis driver flera av största de svenska friskoleföretagen skolor och förskolor i länder som England, Indien, Saudiarabien, Norge och Tyskland. 

Det saknas emellertid kunskap om hur svenska aktörer fungerar som utbildningsexportörer på en internationell skolmarknad och vilken betydelse det får. De entreprenörer som driver skolföretagens utlandsexpansion försäljer inte bara utbildning, pedagogiska koncept, konsulttjänster eller liknande utan även utbildningspolicy.

Svenska friskoleföretag fungerar med andra ord också som policyentreprenörer som förmedlar och försäljer vissa idéer om skola och utbildning när de rör sig mellan olika sammanhang och över nationsgränser.

Projektets syfte är att kartlägga och analysera svenska friskoleföretagens internationella aktiviteter på den globala skolmarknaden. 

Följande frågor ställs: 

i) Vilka svenska friskoleföretag är aktiva på den internationella
skolmarknaden, var etablerar de sig och vad försäljer de?

ii) Hur presenterar och organiserar svenska
skolföretag sina utlandsetableringar?

iii) Hur anpassas skolföretagens innehåll och pedagogiska koncept i relation
till de utländska sammanhang de etableras i?

I projektet samlar vi in och analyserar flera olika datamaterial, som intervjuer (med exempelvis skolföretagare, rektorer och lärare) och dokument av olika slag (som exempelvis kursplaner och pedagogisk planering, årsredovisningar, marknadsföringsmaterial och policydokument) samt material från media och uppgifter från internetbaserade databaser och sökningar.

Tre delstudier genomförs: För det första en kartläggning av de svenska aktörerna och deras utlandsetableringar, för det andra fallstudier av ett urval av de tre största svenska skolföretagens utländska skolor och för det tredje en studie av friskoleföretagens arbete för att anpassa sin utbildning och verksamhet från det svenska sammanhanget till den nya utländska kontexten i form av anpassningar av innehållet och/eller den pedagogiska profilen. Den teoretiska utgångspunkten tas i litteratur som analyserar kommersiella utbildningsaktörers roll och spridning i den globala utbildningsindustrin, samt i föreställningar om hur aktörer färdas mellan olika nationella och kontextuella sammanhang, med ett särskilt fokus på kommersiella aktörers roll som bärare och förmedlare i dessa processer.

Senast uppdaterad: 2022-08-22