"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Effekter av metaller över ekosystemgränser

Forskningsprojekt

Projektets fokus ligger på att öka kunskapen om hur föroreningar fortplantar sig i ekosystemen, med tyngdpunkt på interaktioner över ekosystemgränser. I projektet tittar vi på födans betydelse för insektsätande fåglar, dels i vilken utsträckning olika insekter fungerar som vektor för föroreningar och dels hur födans kvalitet påverkar fåglarna i metallförorenade områden.

Projektansvarig

Åsa Berglund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 59

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2016-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Miljövetenskap

Projektbeskrivning

Projektet fokuserar på att undersöka hur effekter av vattenföroreningar kan fortplantas upp på land, via insekter som mellansteg och slutligen påverka insektsätande fåglar. Den traditionella synen på föroreningar och näringsämnen är att de via avrinning och markläckage hamnar i våra vattendrag, sjöar och hav. Detta resulterar i att vi återfinner höga halter av metaller och organiska miljögifter i vattenbaserade (akvatiska) ekosystem. Flera insekter, såsom sländor och myggor, lever som larver i vattnet men efter metamorfosen spenderar de livet ovan vattenytan och blir en del av den terrestra näringsväven. Utöver att de kan föra med sig föroreningar som de lagrat in i kroppen under larvstadiet är de en viktig födokälla för terrestra djur såsom spindlar och fåglar. Akvatiska insekter är ofta av hög kvalitet, exempelvis rik på essentiella fettsyror, och därmed gynnas predatorer av en diet rik på akvatiska insekter. Akvatiska insekter kan därmed ha en positiv, men även negativ inverkan på terrestra predatorer.

I detta projekt undersöker vi effekterna av metallexponering kring en numera nedlagd bly- och zinkgruva. Vi är dels intresserade av hur insekter respektive insektsätande fåglar (svartvit flugsnappare) påverkas i dessa miljöer, men även hur födotillgång, födokvalitet och metallflux kan påverka fåglars hälsa och häckningsförmåga.

Senast uppdaterad: 2019-10-01