"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utanför till innanför. Bättre kommunalt beslutsstöd: Ny kalkylmodell för interventioner riktade mot social utsatthet.

Forskningsprojekt Projektet utvecklar ett kalkylverktyg som kan användas som beslutsstöd när en organisation prioriterar mellan olika tidiga insatser för att motverka social utsatthet med fokus på barn och unga. Verktyget heter KAMSO - Kalkylverktyg för insatser mot social utsatthet.

I projektet används registerdata för att ge ett bättre underlag till beräkningar av det samhällsekonomiska värdet av olika insatser mot social exkludering. I projektet samverkar forskare från tre olika institutioner på Umeå universitet.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-04-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för socialt arbete, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Projektet inleddes i april 2016 med professor Lennart Nygren som projektledare initialt under namnet ”Vidareutveckling av Skandiamodellen: Utanförskapets pris med hjälp av registerdata” och vidare mellan 2017 och 2020 under namnet ”Utanför till innanför. Bättre beslutsstöd med en ny kalkylmodell för förebyggande insatser riktade mot social utsatthet”.

Idag heter det verktyget som har utvecklats KAMSO - Kalkylmodell för insatser mot social utsatthet. Är du intresserad av att bli en användare av KAMSO? Läs mer på: https://www.umu.se/forskning/grupper/kamso/

KAMSO är ett kalkylverktyg som huvudsakligen baseras på registerdata och som möjliggör samhällsekonomiska bedömningar av insatser mot social utsatthet. Med hjälp av KAMSO kan användaren beräkna livskvalitetsrelaterade och ekonomiska konsekvenser av en rad olika typer av insatser.

KAMSO finansieras av stiftelsen Idéer för Livet och ingår i Idéer för livet-modellen som innefattar metoder för att beräkna sociala effekter och det ekonomiska värdet av dessa.

Verktygets huvudsakliga användningsområde är tidiga insatser riktade mot social utsatthet med ett särskilt fokus på barn och unga. För att använda KAMSO i sin nuvarande utformning ska projekten ha som en av sina målsättningar att fler ungdomar ska klara grundskolan eller gymnasiet med fullständiga betyg alternativt att ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS) etablerar sig på arbetsmarknaden eller fullföljer en utbildning.

KAMSO kan vara ett av flera underlag vid beslut om prioriteringar som riktar sig till barn och unga och vår målbild är att verktyget skall få genomslag i såväl policybeslut som beslut om konkreta insatser. KAMSO ligger i linje med Barnkonventionen och förväntas bidra till ett mer sammanhållet och långsiktigt förebyggande arbete vilket i sin tur bidrar till en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030. För många organisationer innebär KAMSO ett nytt sätt att tänka kring sociala insatser. Därför är det av stor vikt att såväl politiker, chefer och användare genom utbildning får möjlighet att skapa en gemensam bild av vad som kan åstadkommas med hjälp av verktyget.

De registerdata som verktyget utgår från har hämtats från SCB och Socialstyrelsen och det avser år 2015 och omfattar hela Sveriges befolkning. Genom omfattande teoretiskt och matematiskt analysarbete har varje målgrupp i kalkylverktyget försetts med sifferunderlag baserade på registerdata. I resultaten redovisas kostnader och intäkter för olika samhällssektorer över valbara tidsperioder (2 år, 5 år, 10 år och ett livslångt perspektiv), men också förväntade effekter på livskvaliteten för de berörda individerna beräknade i antal goda år. Därutöver presenteras även kostnadseffektivitet med ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Här kan du läsa mer om Goda år: https://caly.se/sv/

På basis av pilottester med verksamhetsföreträdare som bedriver förebyggande insatser har verktygets innehåll och struktur successivt anpassats till de behov som projektgruppen har identifierat. I det arbetet har det lagts stor vikt vid att på ett användarvänligt sätt beskriva resultaten från olika perspektiv: individ-, kommun-, region-, stat-, men också ett samhällsekonomiskt perspektiv. KAMSO genomsyras av transparens när det gäller de data, antaganden och beräkningar som resultaten baseras på.

I syfte att entusiasmera och intressera potentiella användare har en kort animerad video tagits fram i samarbete med kommunikationsavdelningen på Umeå universitet. Det har också utarbetats en manual som beskriver de teoretiska utgångspunkterna för verktyget. Manualen innehåller även en praktisk och användarvänlig guide för de som använder KAMSO samt en teknisk beskrivning som bidrar till transparensen av verktyget. Hemsidan och verktyget ligger på en server vid Umeå universitets IT-avdelning.

Medlemmar i projektgruppen har presenterat pilotversionen av kalkylverktyget och tillhörande modeller vid konferenser där regioner och kommuner medverkat, samt vid nationella och internationella vetenskapliga konferenser. Överlag har projektet rönt stort intresse och uppdateringar längre fram har efterfrågats av både potentiella användare och av representanter för forskarsamhället.

Nyckelord:
Social exkludering, tidiga insatser, prevention, samhällsekonomiska kalkyler, beslutsstöd, prioritering

Senast uppdaterad: 2023-10-09