"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Anna-Lena Lindskog

Utveckling av formativa bedömningspraktiker och dess effekter på elevers motivation och prestationer

Forskningsprojekt Detta projekt ingår i ett kombinerat skolutvecklings- och forskningsprojekt som innehåller en omfattande lärarfortbildning i formativ bedömning. I projektet undersöks både fortbildningens effekter på de deltagande lärarnas formativa bedömningspraktik i klassrummet och den förändrade klassrumspraktikens effekter på elevernas motivation och prestationer i matematik.

Vetenskapsrådet finansierar detta projekt.

Projektansvarig

Torulf Palm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 22

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Forskningsområde

Matematik, Pedagogik

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Formativ bedömning är en klassrumspraktik som genom bedömning identifierar elevers lärandebehov och anpassar undervisning och lärande till dessa behov. Forskning har visat att formativ bedömning kan ha signifikant positiva effekter på både elevers prestationer och motivation. Men nästan alla tidigare studier har undersökt effekterna av enskilda aspekter av formativ bedömning. Effekterna på elevers prestationer och motivation från formativa bedömningspraktiker som kombinerar dessa aspekter för att utnuyttja den fulla potentialen hos formativ bedömning är fortfarande okända.

För att uppnå positiva effekter från formativ bedömning på elevers prestationer och motivation behöver lärare stöd för att kunna utveckla formativa bedömningspraktiker av tillräcklig kvalitet. Men även om det finns en konsensus om egenskaper hos fortbildningar som är viktiga för lärares möjligheter att använda fortbildningen till att utveckla sin undervisning, så kan denna utveckling inte förutses med hjälp av dessa egenskaper. Därför har förslag framförts att tydligare koppla forskningsdesign och fortbildningsmodeller till teorier om lärande och motivation, men studier baserade på motivationsteorier för att förklara effekter av fortbildning på lärares utveckling av formativa bedömningspraktiker fattas fortfarande.

I denna studie kommer vi att genomföra en 2,5 år lång lärarfortbildning i sådan formativ bedömning som kan karaktäriseras som en integrerad enhet av dess olika aspekter, och undersöka följande forskningsfrågor:

1: På vilka sätt utvecklas lärarnas formativa bedömningspraktiker mellan början och slutet av fortbildningen, och hur kan denna utveckling förklaras?

2: Har de implementerade formativa bedömningspraktikerna en effekt på elevernas prestationer i matematik?

3: Har de implementerade formativa bedömningspraktikerna en effekt på elevernas typ av motivation och engagemang i lärandeaktiviteter, och hur kan dessa effekter förklaras?

Data kommer att samlas in med hjälp av klassrumsobservationer, intervjuer, enkäter, och tester av elevernas kunskaper och färdigheter i matematik (för- och eftermätningar). Kontrollgrupper och både kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att användas i analysen av data. 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-01-22